Retningslinjer for refusjon av reise- og boutgifter til studenter i praksisundervisning

Høgskolen i Østfold gir refusjon av reise- og boutgifter til studenter som under praksisopplæring fyller gitte kriterier.

Kriterier for refusjon

 1. Høgskolen i Østfold gir refusjon av reiseutgifter for studenter som i forbindelse med praksisundervisning får mer enn 40 km reisevei, én vei. Refusjon av reiseutgifter blir kun gitt for den delen av reiseveien som overstiger 40 km, altså som om reisen starter ved 40 km.

  Reiseveien beregnes enten fra studiestedsadresse eller fra registrert semesteradresse. Beregningen tar alltid utgangspunkt i den adressen som gir kortest avstand til praksisstedets besøksadresse.

  Refusjonen gis som for bruk av bil til og fra praksissted, og kilometergodtgjørelsen, med eventuelt passasjertillegg, settes til den skattefrie satsen i Statens reiseregulativ, jf. http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Bilgodtgjorelse-kilometergodtgjorelse/. Utgifter til bompassering og parkering refunderes ikke.
   
 2. Hvis en student etter eget ønske er tildelt praksisplass med lengre reisevei enn 40 km, gis det ikke refusjon av reiseutgifter.
   
 3. Krav om refusjon leveres på blankett X- 0095B - reiseregning. Det utbetales ikke reiseforskudd. Normalt vil reiseutgiftene bli utbetalt ved praksisperiodens slutt. Studenter som har særlig store utgifter, kan etter avtale få delutbetaling f.eks. når halve praksisperioden er gjennomført. Kostgodtgjørelse og nattillegg utbetales ikke.
   
 4. Utveksling: Studenter som deltar i utvekslingsprogram får dekning av merutgifter etter gjeldende regler for utvekslingsprogrammet. Som hovedregel gis det ikke støtte utover de tildelte stipendmidler.
   
 5. Bruk av egen bil i tilknytning til praksisstudier: Høgskolen i Østfold gir kun refusjon til reiseutgifter til og fra praksisstedets oppmøteadresse (dersom vilkår over er oppfylt). Studenter som blir bedt om å benytte egen bil i praksisstudiene må kontakte den aktuelle kommunen/institusjonen for å avklare hvilke bestemmelser som gjelder for kjøregodtgjøring.
   
 6. Dekning av boutgifter (gjelder kun for bioingeniørstudenter): Dekning av boutgifter for bioingeniørstudenter gjelder for de som må gjennomføre praksisstudier utenfor Østfold, grunnet manglende kapasitet i Østfold. Dersom en student dokumenterer økte boutgifter ved leie av bolig på praksisstedet kan det gis et tilskudd på inntil kr. 750 per uke. I tillegg dekkes utgifter til én reise tur/retur mellom hjemsted/studiested og praksisstedet etter retningslinjene over (dersom vilkår er oppfylt). Studenter som etter eget ønske er tildelt praksisplass utenfor Østfold fylke får ikke tilskudd til boutgifter.

Retningslinjene ble vedtatt av Styret ved Høgskolen i Østfold 15. juni 2017 og gjelder fra 1. august 2017.

Publisert 26. juni 2018 14:56 - Sist endret 23. okt. 2018 13:26