Lærerutdanningsbarnehager 2025

Lærerutdanningsbarnehager (LUB) er et av innsatsområdene i strateginotatet «Lærerutdanning 2025». Hensikten er å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og styrke forsknings- og utviklingssamarbeid mellom barnehager og universiteter/høgskoler med ansvar for barnehagelærerutdanning.

Nyhet: Nye reviderte retningslinjer for praksis på barnehagelærerutdanningen, gjeldende fra august 2021.

Her kan du se de nye retningslinjene

Barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold jobber aktivt med å skape likeverdige partnerskap mellom barnehager og høgskole i utdanningen av nye barnehagelærere. Våren 2021 ble et stort samarbeidsprosjekt om å revidere retningslinjer for praksis avsluttet. 

Lærerutdanningsbarnehagene er viktige samarbeidspartnere og bidragsytere i utvikling av åpen praksisoppgave for studentene, nye vurderingskriterier i forhold til emner og progresjon i ledelse for studentene i praksis. Det har også kommet innspill til arbeidet med retningslinjene fra styrere, praksislærere, trinnledere og faglærere ved praksisseminar 5.mai 2021. Dette ble viktige stemmer inn i ferdigstillingen av arbeidet.

En spesiell takk til prosjektgruppa i lærerutdanningsbarnehagene for samarbeidet!

Praksislærere, Hege Martinsen og Ina Hansen, Leie barnehage

Praksislærer, Annie Sande, Harekas barnehage

Praksislærere, Henriette Aastebøl Minge og Sandra Killi Fosen, Stenrød barnehage

Praksislærere, Tove Moen og Marianne Hammerstad, Stangeløkka barnehage

Praksiskonsulent, Eileen T. Tveter

Faglærere, Merete E. Lunde og Beate Lund

Studieleder studieåret 2020-2021, Sigrid Hoveid

 

Mål for LUB- prosjektet 

Målet for Lærerutdanningsbarnehage-prosjektet er å utjevne avstanden mellom praksis og campus gjennom samarbeid og gjensidig kunnskapsutvikling. Det er et mål å styrke barnehagelærerutdanningens relevans til profesjonsutøvelsen i praksis og til en forskningsbasert praksis i barnehagen.

Ved HIØ skal undervisningen ta utgangspunkt i erfarings- og kunnskapsbasert kunnskap. Barnehagelærerutdanningen skal være profesjonsorientert og praksis-nær, og det skal legges til rette for kontakt og samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv for å dra veksler på de ulike læringsarenaene. Stortingsmelding nr.16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning legger vekt på verdien av forpliktende og nært samarbeid med praksis for å utvikle en kvalitetskultur i høyere utdanning. Der fremheves undervisningskvalitet som et meritteringsområde det skal satses på, og utdanningens praksisrelevans, forskningsforankring og tverrfaglig samarbeid settes opp som de tre vesentligste faktorene for å oppnå kvalitet.

Bakgrunn for prosjektet

Lærerutdanning 2025, Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene, er prosjektets utgangspunkt. Strategien fremhever følgende punkter som viktige målsetninger for arbeidet:

 • Et styrket samarbeid med praksisfeltet.
 • Undervisning basert på forskning av høy kvalitet, og med relevans for lærerprofesjonen.
 • Lærerutdanningskollegier med høy profesjonskompetanse og oppdatert praksiserfaring.
 • Stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og barnehagesektoren.
 • Utjevning av avstanden mellom campus og praksis.
 • Styrket praksisopplæring og FOU- samarbeid gjennom lærerutdanningsbarnehager.

Lærerutdanningsbarnehager

 • Blomsterenga barnehage, Spydeberg
 • Harekas barnehage, Halden
 • Leie barnehage, Fredrikstad
 • Naturbarna, Grenda barnehage, Saltnes
 • Stangeløkka barnehage, Halden
 • Stasjonsbyen barnehage, Sarpsborg
 • Stenrød barnehage, Halden

Arbeidsgruppen i LUB-prosjektet fra HIØ

Arbeidsgruppa for Lærerutdanningsbarnehage-prosjektet ved Høgskolen i Østfold består av prosjektleder Beate Lund, høgskolelektor Merete Ellen Lunde og studieveileder- og praksiskoordinator Eileen T. Tveter. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Beate Lund dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet.

Publisert 6. mai 2021 10:56 - Sist endret 23. sep. 2021 13:34