Valg av fakultetsstyre ved Fakultet for lærerutdanninger og språk

Det skal velges representanter til fakultetsstyret ved det nye Fakultetet for lærerutdanninger og språk for perioden 2021-2025.

Valget avholdes i tidsrommet 27.09.21 klokka 10.00 – 29.09.21 klokka 15.00.

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan. I fakultetsstyret sitter det 4 representanter fra ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger (UF-ansatte). Fakultetsstyret er derfor det viktigste stedet vi som fagansatte kan utøve vår rett til medbestemmelse.

Vi trenger gode UF-kandidater til valget. Listen med kandidater etableres ved at 1) valgstyret identifiserer og spør mulige kandidater om å stille og 2) ansatte selv kommer med forslag på kandidater. Det er det siste vi trenger hjelp til nå. 

Hvordan fremme forslag på kandidater?

Alle stemmeberettigede kan foreslå én eller flere personer. Ansatte har (med visse unntak) plikt til å ta imot valg og fungere i vervet så lenge han eller hun er valgbar. For nærmere presisering se valgreglementet § 15.

Forslag på kandidater til fakultetsstyret fremmes skriftlig. Forslagene må være fremsatt og underskrevet av minst tre stemmeberettigede (jf valgreglement § 6.3). Forslaget trenger ikke å begrunnes. Forslag fremsettes ved at forslagsstiller sender inn forslag på kandidat til valgstyrets epost: valg-lusp@hiof.no. Navn på kandidaten/kandidatene og de tre som fremsetter forslaget skal fremkomme i eposten. Det tre forslagsstillerne skal stå i epostens avsender-/kopifelt.  

Fristen for innsendelse av forslag er 10. september klokka 12:00.

Hvem er valgbare?

Valgbare er ansatte som har stemmerett dersom de har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved høgskolen de siste seks månedene før valget. Unntatt fra dette er ansatte i lederstillinger som institutt-/senterledere og programledere. For nærmere presisering se valgreglementet § 18.

Hvem har stemmerett?

Hovedregelen er at alle fast ansatte i minst halv ordinær stilling på valgdagen og midlertidig ansatte i minst halv stilling sammenhengende i minst seks måneder og frem til valgdagen har stemmerett. For nærmere presisering se valgreglementets § 10. Manntallet med oversikt over de stemmeberettigede vil bli lagt ut for gjennomsyn tre uker før valget (Jf. § 9 i valgreglementet).

Sammensetning av UF-ansatte i fakultetsstyret

Mandatet for Fakultetsstyret legger føringer for sammensetning av gruppen UF-ansatte i fakultetsstyret. Det samme gjør valgreglementet og likestillingsloven. Ved sammensetning av UF-representantene skal følgende være ivaretatt:

  • Det skal være en representant fra hvert institutt/senter ved fakultetet.
  • En representant skal være stipendiat/postdoc.
  • Begge kjønn skal være representert med minst 40%.

Det er valgstyrets oppgave å sørge for at dette blir korrekt når valget skal gjennomføres. Det er bestemt følgende ordning for selve valget:

Under valget kan man stemme på inntil 4 kandidater. Man velger selv fritt hvilke kandidater man ønsker å stemme på fra en liste organisert i alfabetisk rekkefølge. Listen omfatter alle kandidatene fra hele fakultetet. Det er ikke anledning til å kumulere.

Det er mange kriterier som skal ivaretas ved sammensetningen av styret. Etter valget fastsettes de UF-ansattes sammensetning i styret på følgende måte:

Først utpekes den ansatte fra hvert institutt/senter som har fått flest stemmer. Hvis kjønnsbalanse ikke er oppfylt, bytter man inntil man har to av hvert kjønn. Man bytter slik at det er den av de utpekte kandidatene som har fått færrest stemmer som bytter med den av det motsatt kjønn fra samme institutt/senter som har fått flest stemmer.

Deretter finner man ut hvilket institutt stipendiaten/postdocen med flest stemmer kommer fra. Selv om denne ikke har fått flest stemmer blant kandidatene fra det aktuelle instituttet, så er det denne som blir fast representant fra dette instituttet. Dersom det forrykker kjønnsbalansen, bytter man ut en av de tre andre utpekte kandidatene. Man bytter ut den av samme kjønn som har fått færrest stemmer.

De kandidatene fra hvert institutt/senter som ikke blir valgt som fast representant er vara for sitt institutt/senter. Listene med vararepresentanter organiseres med utgangspunkt i følgende prinsipper: a) antall stemmer kandidatene fikk ved valget (flest stemmer kalles inn først) b) valgreglementet bestemmelse om kjønnsbalanse (jf. Valgreglementets § 25.2).

Valgstyret

Dersom du har spørsmål knyttet til valget kan du kontakte medlemmene av valgstyret. Disse er:

Espen Schjetne (leder) espen.schjetne@hiof.no
Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag

Peter Langemeyer (nestleder) peter.langemeyer@hiof.no
Institutt for språk, litteratur og kultur

Kristine Høeg Karlsen kristine.h.karlsen@hiof.no
Institutt for pedagogikk, IKT og læring

Spiwe Thandabani Rønning spiwe.t.ronning@fremmedspraksenteret.no
Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen

Magnus Andersen Eeg magnus.a.eeg@hiof.no
studentrepresentant

Maria Lehmann maria.lehmann@hiof.no
studentrepresentant

Aktuelle dokumenter

Mandat for fakultetsstyret
Valgreglement
Om interimsstyret og valgstyret


Hilsen valgstyret ved Fakultet for lærerutdanninger og språk

Espen Schjetne (leder), Peter Langemeyer (nestleder), Kristine Høeg Karlsen, Spiwe Thandabani Rønning, Magnus Andersen Eeg, Maria Lehmann

 

Publisert 1. sep. 2021 10:59 - Sist endret 21. jan. 2022 09:34