Nominasjon av kandidater

Valgstyret oppfordrer alle ansatte til å komme med gode forslag til kandidater. 

Hvordan fremme forslag til kandidater?

Alle stemmeberettigede kan foreslå én eller flere kandidater. Ansatte har (med visse unntak) plikt til å ta imot valg og fungere i vervet så lenge han eller hun er valgbar. For nærmere presisering, se valgreglementet § 15.

Forslag til kandidater til fakultetsstyret fremmes skriftlig. Forslagene må være fremsatt og underskrevet av minst tre stemmeberettigede (jf. valgreglement § 6.3). Forslaget trenger ikke å begrunnes. Forslag fremsettes ved at forslagsstiller sender inn forslag til kandidat til valgstyrets e-post: valg-lusp@hiof.no. Navn på kandidaten/kandidatene og de tre som fremsetter forslaget skal fremkomme i e-posten. Det tre forslagsstillerne skal stå i e-postens avsender-/kopifelt.

Fristen for innsendelse av forslag til kandidater er fredag 10. september kl. 12.00.

Hvem er valgbare?

Valgbare er ansatte som har stemmerett dersom de har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved høgskolen de siste seks månedene før valget. Unntatt fra dette er ansatte i lederstillinger som institutt-/senterledere og programledere. For nærmere presisering, se valgreglementet § 18.

Publisert 30. aug. 2021 15:40 - Sist endret 21. sep. 2021 18:05