Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning

I denne forskningsgruppen har vi fokus på ulike aspekt ved kroppslige, sanselige og estetiske læringsformer, som kommer igjen som kjerneverdier i fagene i grunnskolen.

Nøkkelord for aktiviteten i forskergruppen er:

  • estetiske læreprosesser 
  • sanselig erkjennelse 
  • kroppens opplevelse 
  • helhetlig læring
  • ulike estetiske uttrykk
  • estetiske fag 

Nøkkelordene er døråpnere i det kulturelle klasse- og barnehagerommet, tverrfaglige sammenhenger innenfor fagområder i ulike fag og disse fagenes plass innenfor oppvekstsektoren i Norge.

Estetiske læreprosesser

Estetiske fag handler bl.a. om de sansemessige og helhetlige møtene mellom elever og materialer. Skapende arbeid stimulerer mentale prosesser som trener innlevelse og konsentrasjon. En skapende prosess involverer hele mennesket, og man blir medskaper til lærestoffet. I skapende prosesser skjer en viktig, helhetlig og sanselig dannelsesprosess. Det er en måte å lære på, og en måte å forstå på.

Estetiske fag som døråpner i det kulturelle landskapet

De estetiske fagene kan gå dypere, berøre følelsene, gi en annen forståelse og opplevelse og fungere som en døråpner inn i det flerkulturelle klasse- og barnehagerommet. Gjennom fagene skapes møteplasser og kreative prosesser. Læreren kan gjennom veiledning, utprøving og improvisasjon finne fram til former hvor elever (og lærere) kan oppleve noe uventet, noe nytt, som ikke var der før. Når en skal samhandle og interagere i en estetisk uttrykksform er man uavhengig av alder, bakgrunn og ferdigheter både kulturelt og språklig. Målet er å oppleve mestring, kunne skape noe både individuelt og sammen med andre, og få en forståelse av at alle er like viktige.

Ulike estetiske uttrykk

Flere av deltakerne i forskergruppa er også opptatt av å utvikle kunnskap gjennom å skape egne estetiske uttrykk. Det gjelder f.eks. egenproduserte forestillinger for scene, komposisjon av musikk, ulike uttrykk gjennom tekster og i tre, leire og malerier. Refleksjoner i slike prosesser kan gi viktige bidrag for kunnskapsutvikling om utdanning og de relevante fagene.

Forskning på kropp og helse

Noen av deltakerne i forskergruppen er opptatt av kroppens fysiologi, trening og konsekvenser for helse. Idrettsforskning er ikke bare relevant for kunnskap om fysiske prestasjoner i forhold til ulike sportsgrener, men er også relevant for kunnskap om psykisk og fysisk helse for både barn, unge og eldre.

Tverrfaglig samarbeid mellom estetiske fag og IKT

Musikk og IKT er nært knyttet sammen for eksempel ved formidling, framføring og komponering. Ulike digitale plattformer og programmer benyttes. Dette er et stort område som forskning står sentralt.

Samarbeid med andre 

Deltakerne i forskergruppen har flere prosjektsamarbeid med andre institusjoner. Det gjelder skoler, barnehager og bedrifter i distriktet og andre høgskoler.

Prosjekter

Deltakerne i forskningsgruppen arbeider med følgende prosjekter: 

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 19:40 - Sist endret 9. sep. 2022 14:42