English version of this page

DeveLeP – Development Learning and Psychological Processes

DeveLeP er ei interdisiplinær forskargruppe med eit breitt fokus på emne knytt til nevroutviklingsforstyrringar, læring og psykologiske prosessar.

Develep Development learning and psychological processes

 

 

Gjennom forsking og formidling, har vi som mål å forbetre og vidareutvikle kunnskap relatert til desse emna og samstundes famne om opne forskingsprinsipp (open science).

 
Tamara Kalandadze
Tamara Kalandadze (Secondary Leader)
 
Anders Dechsling
Anders Dechsling (member of leader group)

 

 

 

Kjell Erik Johnsen
Kjell Erik Johnsen (Specialist librarian)

 

Forskingsområde

Nevroutviklingsforstyrringar - Autismespekterforstyrringar - Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) - Språk -

Utvikling hos barn - Spesialpedagogikk og læring - Psykologi og psykologiske behandlinger - Meta-forskning -

Menneskeleg teknologi og samfunnsinteraksjon - vitskapsfilosofi - eksperoppfatninger og -vurderingar - E-helse -

Sosiale medier - Utvikling og dugleikar innen matematikk - Skulevegring - Cyber tryggleik - telehelse - tidleg intervensjon

Samarbeidspartnarar

Kart over samarbeidspartnarar

Tilhøvet til høgskulens strategiske forskingsinitiativ «Det digitale samfunn»

Forskarane i DeveLeP-gruppa samarbeider med det strategiske forskingsinitiativet, Det digitale samfunn og Høgskolen i Østfold på fleire område. Nokre av emna er kunstig intelligens innan helse og samfunn og robotikk som reiskap i pedagogiske samanhengar. Ei anna side ved forskinga handlar om å undersøke nye former for intervensjonsteknologi for personar med psykiatriske tilstandar og personar med spesialpedagogiske behov. Dette kan til dømes omfatte internettbasert terapi for personar med depresjon og VR-intervensjonar for personar med autisme.


 

 

 

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiEd
Publisert 25. sep. 2020 10:59 - Sist endret 2. juni 2022 22:48