Tverrfaglig arbeid i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen

Forskningsgruppa Tverrfaglig arbeid i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen jobber på tvers av de fagdisiplinene som er representert i barnehagelærerutdanningen. Det innebærer en satsning både på tverrfaglige prosjekter og mer fagfokuserte prosjekter i en tverrfaglig diskusjon.

Forskning i og med barnehagen er et viktig ledd i utvikling og kvalitetssikring av barnehagelærerutdanningen. En slik forskningstilnærming bør baseres i den kunnskapstradisjonen barnehagen bygger på. Denne tradisjonen forankres i et helhetlig syn på barn og barndom hvor omsorg, lek og læring er grunnleggende og sammenvevde elementer. Barnehagens personale står i en pedagogisk praksis som veves sammen av ulike fagdisipliner og kunnskapsinnhold. Dette krever en tverrfaglig tilnærming til både å kunne forstå og videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis i et spenn mellom tilrettelagte aktiviteter, fri lek og ulike omsorgsoppgaver. 

Forskningsgruppa jobber på tvers av de fagdisiplinene som er representert i barnehagelærerutdanningen. Det innebærer en satsning både på tverrfaglige prosjekter og mer fagfokuserte prosjekter i en tverrfaglig diskusjon. Problemstillingene i gruppas arbeid springer ut av barnehagelærerprofesjonen og barnehagelærerens praktiske, pedagogiske og tverrfaglige arbeid samtidig som de tar utgangspunkt i utfordringer og muligheter i samtiden og de barnehagefaglige diskusjonene som er aktuelle.

Vi adresserer, diskuterer, utforsker og konstruerer kunnskap innenfor barnehagens og barnehagelærerutdanningens overordnede målsettinger om:

  1. Mangfold, likeverd og inkludering
  2. Bærekraftig utvikling
  3. Deltagelse i et digitalt samfunn

Vi bruker ulike tilnærminger og teoretiske innganger til å utforske og forstå barnehagens og barnehagelærerutdanningens utfordringer og muligheter. Disse har blant annet utspring i pedagogiske, sosiologiske, filosofiske, estetiske, etiske, økonomiske og økologiske så vel som politiske og teknologiske tradisjoner.

Deltakere

Publisert 9. nov. 2021 12:23 - Sist endret 10. juni 2022 12:04