English version of this page
Pågående prosjekt

pARTiciPED

pARTiciPED er et forskningsprosjekt som fokuserer på å styrke lærerstudenter i tverrsektorielle samarbeid. Den kulturelle skolesekkens samarbeid med norske skoler vil tjene som eksempel i prosjektet. Det er finansiert via FINNUT-programmet til Norges forskningsråd.

Lærerstudenter som utfører kroppslige øvelser under besøk av DKS ved Høgskolen i Østfold

Den kulturelle skolesekken i aksjon ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Foto: Bård Halvorsen

Om prosjektet

Fremtidige lærere må bli sterke premissleverandører når stadig mer tid skal avses i skolehverdagen til eksterne samarbeidspartnere som Den teknologiske skolesekken, Ungt entreprenørskap og Den kulturelle skolesekken. Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lærere i slike partnerskap. Eksterne samarbeidspartnere gir elevene gode opplevelser, nyttig kunnskap og solide ferdigheter, men aktivitetene er i liten grad knyttet til læreplanene i skolen. Tidsbruken blir dermed en utfordring for lærerne, som har i oppdrag å sørge for å nå målene i læreplanen, men med relativt liten tid til rådighet. 

Prosjektet pARTiciPED skal bidra til å løse denne utfordringen for lærerne, gjennom forskning. Prosjektet, som eies av Høgskolen i Østfold, fokuserer på den hittil største bidragsyteren, Den kulturelle skolesekken (DKS), som i 2019 fikk en statlig støtte på 285 millioner kroner. pARTiciPED skal bidra med ny kunnskap om hvordan samarbeidet mellom skolen og eksterne aktører kan styrkes, og hvordan samarbeidet kan stimulere til gjensidig læring og respekt. Prosjektet vil utvikle nye og innovative metoder i lærerutdanningens skolepraksis og på den måten finne ut hvordan selve samarbeidet mellom eksterne aktører i skolen (som DKS) og fremtidige lærere kan utvikles. Et viktig mål er at bidragene fra de eksterne aktørene i enda større grad skal bli en integrert del av skolehverdagen ved at lærerne forstår sin rolle, har en tydelig stemme og setter egne premisser. Med dette som bakgrunn tar vi i pARTiciPED utgangspunkt i følgende to hovedproblemstillinger:

  • Hvordan kan samarbeid på tvers av sektorer i lærerutdanning utvikles, implementeres og evalueres for å støtte transformativ kunnskapsutvikling?
  • Hva er hovedprinsippene for tverrsektorielle samarbeid innen lærerutdanning, som gir lærerstudentene mulighet til å i) forstå sin rolle i undervisning og i kontakt med elever, ii) ha/finne en stemme og erfare at de kan samarbeide med ulike aktører, og iii) kunne se egne og andres premisser i et gjensidig perspektiv?

I prosjektet vil det settes opp ulike DKS-laboratorier og såkalte «tredje rom». Her vil elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, historikere, formidlere, lærerutdannere og skoleledere inviteres inn. Gode eksempler, metoder, verktøy og teknikker for samarbeid om DKS-aktiviteter vil utvikles gjennom flere målretta og deltagende utviklingsløp med ulike tema og innen ulike formidlingsformer. Metodikken i prosjektet er hentet fra aksjonsforskningen og forankret i metoder som er utviklet innen deltagende design.

Prosjekteier 

Høgskolen i Østfold

Partnere

Universitetet i Agder

Universitetet i Sørøst-Norge

Høyskolen for dansekunst

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Høgskulen på Vestlandet

Kulturtanken

Kringsjå skole

Hjortsberg skole

Gimle skole

Østfoldmuseene

Sørlandets kunstmuseum

Finansiering

Forskningsprosjektet er finansiert for tre år fra Norges forskningsråd og deres FINNUT-programKulturtanken delfinansierer en av stipendiatene i prosjektet. Det samme gjør Høgskolen i Østfold.

Kontakt

Prosjektleder Kristine Høeg Karlsen

Involverte forskningsgrupper

Kunst, kreativitet og innovasjon i utdanning, praksis og forskning (Høgskolen i Østfold)

Kunst i kontekst (Universitetet i Agder)

Interaksjonsdesign (Høgskolen i Østfold)

Embodied Making and Learning (EMAL) (Universitetet i Sørøst-Norge)

Kunst og barn & unge (Universitetet i Agder)

Emneord: Lærerutdanning, teacher education, transformativ kunnskapsutvikling, gjensidig læring, Cross-sector partnerships, partnerskap, Den kulturelle skolesekken, The cultural scoolbag, DKS, TCS, Det digitale samfunn, DDS
Publisert 5. apr. 2019 11:16 - Sist endret 9. sep. 2022 15:12