Flerspråklig oppvekst og utdanning

Forskergruppa fungerer som en paraply for ulike større og mindre forskingsarbeider, de fleste tematisk orientert mot flerspråklighet, språkvariasjon og læring.

Gjennom arbeidet i forskergruppa Flerspråklig oppvekst og utdanning skal vi styrke intern og ekstern samhandling innenfor temaene flerspråklighet, språkvariasjon og språklæring. Vi forstår termen 'språk' i vid forstand: grammatikk, kommunikasjon, litteratur, tekst, multimodalitet. Gruppas arbeid er retta mot høgskolens strategiske forskningsprogram Språk i opplæringa.

Medlemmene i gruppa samarbeider med andre forskergrupper ved Høgskolen i Østfold og med forskere ved andre norske og utenlandske institusjoner.

Fagmiljøet er aktivt i deltaking på forskerkonferanser og i vitenskapelig publisering, både nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmene i gruppa arbeider blant annet med disse prosjektene: 

 • Flerspråklighet
  • ALAN: Adult Acquistion of Norwegian as a Second Language (NFR-prosjekt 2021–2025) (leda av Ann-Kristin Gujord, UiB. m/ Ragnar Arntzen, Åshild Søfteland, Linda E. Emilsen m.fl. HiØ)
  • FLEBBS: Flerspråklige Barn i Barnehage og Skole
  • Utviklingstrekk i flerspråklige barns norske mellomspråk. Fire grammatiske studier av unge innlæreres spontantale. (ph.d.-prosjekt v/Linda E. Emilsen)
  • Språkkartlegging: Hvordan kartlegge andrespråkselevers språk- og skriveutvikling? En studie av lærerens kompetanse, verktøy og metaspråk (ph.d.-prosjekt v/ Inger Martine Mosfjeld)
  • Nedarvingsspråk ('heritage languages') (Arnstein Hjelde, Ida Larsson, Alexander Lykke, Åshild Søfteland)
  • Plurisentriske språk; svensk i Sverige og i Finland (Catrin Norrby)
 • Dialektologi og sosiolingvistikk
  • Dialekt-aspektet i andrespråksforskning (Åshild Søfteland og Linda E. Emilsen)
  • Språkvariasjon i Østfold (Karine Stjernholm, Benthe K. Jansson, Åshild Søfteland)
 • Litteratur i skolen
  • Fortellinger om bærekraftig utvikling (Marcus Axelsson og Barbro B. Opset)
  • Litteraturhistorie i skolen (Barbro B. Opset)
  • Oversettelse av barne- og ungdomslitteratur (Marcus Axelsson)
 • Barn og unges fritidslitterasitet (Maja Michelsen) 
  • Multimodalitet
  • Oppvekstdimensjonen: forholdet mellom skolens literacy og fritidas 
  • Sensorisk literacy og tekstproduksjon i kommersielle tekster
 • Nabospråk

Deltakere

Publisert 11. juni 2018 13:47 - Sist endret 24. sep. 2021 10:35