Neste opptak til våre bachelorstudier: Våren 2019

Akademi for scenekunst er stedet for deg som:

Opptaket vårt foregår kun elektronisk via Søknadsweb.


HVEM KAN SØKE?

Akademi for Scenekunst er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse. Det er utarbeidet egne retningslinjer for opptak. Vurderingskriteriet for opptak er kunstnerisk talent, og dette vurderes gjennom opptaksprøver. Alle kan søke om å komme til opptaksprøve. Den internasjonale profilen ved studiet gjør at det ikke er krav om norskkunnskaper for å bli tatt inn ved studiet, men det forventes at studentene lærer å forstå norsk i løpet av studiet.

OM OPPTAKSPRØVENE FOR SCENOGRAFI

Søknadsskjema må lastes opp i Søknadsweb sammen med annen dokumentasjon. Første prøve består av to oppgaver, begge er angitt i søknadsskjemaet. Materialet til oppgave 1 lastes opp direkte i Søknadsweb.  Søkers respons på oppgave 2 skal sendes til Akademiet med post. Se mer om selve oppgaven og formater i søknadsskjemaet.

Fagjuryen består av akademiets kunstneriske ledelse, representanter for fagpersonalet og eksterne frittstående kunstnere.
Juryens faglige skjønn kan ikke overprøves. Den eksterne scenografen benyttes ikke i den første utvelgelsen av innsendt materiale. Fagjuryen velger på basis av det innsendte materiale en gruppe som går videre til den andre prøven på Akademiet. Utgangspunktet for utvalget er kandidatenes evne til formgiving og innlevelse i oppgaven.

Andre prøve er en tredagers workshop hvor kandidatene får ulike oppgaver som besvares i form av modeller og tegninger. I løpet av prøven testes kandidatenes formgivende evner mer spesifikt. Opptaksprøvene vil vise søkernes evne til visuelt å uttrykke en idé presist og detaljert. Vi ser etter artikulerte søker med et åpent sinn. 


OM OPPTAKSPRØVENE FOR SKUESPILL
 
Søknadsskjema må lastes opp i Søknadsweb sammen med annen dokumentasjon. Den første prøven består i at søkeren velger én av to gitte oppgaver og forbereder en 3- minutters presentasjon. Søkeren får anvist et tidspunkt hvor presentasjonen kan vises for fagjuryen. Fagjuryen består av akademiets kunstneriske ledelse, representanter for fagpersonalet og eksterne frittstående kunstnere. Juryens faglige skjønn kan ikke overprøves.

I den første prøven legges det vekt på scenisk nærvær, komposisjonsevneog bevissthet om egen arbeidsprosess. Etter presentasjonen følger en kort samtale om arbeidet. Varighet til sammen maksimum 10 minutter.

Søkere anbefales, i tillegg til å benyttet tilgjengelige noter og besifring, å lytte til ulike innspillinger av sangene for å bli kjent med mulighetene de representerer, før de innøver sin egen tolkning av materialet. På opptaksprøven vil søkerne bli akkompagnert på piano av en lærer som kjenner sangene godt.

På basis av den første prøven, velger juryen et antall søkere som får anledning til å gå videre til annen prøve. Den andre prøven består av et én-dags-program hvor det inngår individuelle øvelser, gruppeøvelser, og tester av kropp, stemme og evne til konstruktivt samarbeid, spill og samspill, ledet av medlemmer i juryen. Her legges det vekt på fysisk og stemmemessig fleksibilitet og presisjon, evne til å løse konkrete oppgaver kreativt og samarbeidsevne.

Den tredje prøven består av et nytt én-dags-program, hvor testene fortsetter og utvides med spesielt tilrettelagte øvelser som juryen setter sammen etter å ha vurdert kandidatenes evner i de to første prøvene. Her skjerpes kravene fra første og andreprøven, samt at evnen til å motta instruksjon og undervising vurderes.