Avdeling for helse og velferd

Høgskolens avdeling for helse og velferd er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og tilbyr bachelor, masterstudier, og videreutdanninger innenfor områder som sykepleie, vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og velferd. Avdelingen har gode yrkesrettede utdanninger, med eget velutstyrt ferdighetssenter til bruk for studentene.HiØ-studenter: Politikken må vende tilbake til myke verdier

Publisert: 30.11.2017 14:45 av Nina Skajaa Fredheim

KRONIKK. Helse- og velferdsstudenter ved HiØ vil at Per Fugellis tanker skal få større plass i norsk politikk. Torsdag 30. november trommet de sammen til konferanse om temaet sammen med Fredrikstad kommune.

Ensom_COLOURBOX10846242.jpg

Kronikken er skrevet av Linda Walter, masterstudent i samordning av helse og velferdstjenester ved Høgskolen i Østfold. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Per Fugelli hele Norges etiske rettesnor og forkjemper for de svakes røst, skapte en ny «folkelig terminologi» innen samfunnsdebatter. Han appellerte til medmenneskelighet og omsorg til hverandre gjennom sitatet: bry deg om flokken din. Fugelli satte skjevfordeling av makten i samfunnet på dagsordenen. Han kjempet lidenskapelig med sine samfunnskritiske uttalelser om hvordan sosiale ulikheter påvirker folkehelsen. Han omtalte vår tids prestasjonssamfunn slik: Vi legger målene for helse og lykke så langt borte at vi aldri når dem.

Fugellis vise ord har en viktig symbolsk og overførbar betydning for Norges helse- og velferdspolitikk.

Medmenneskelighet er sentralt i regjeringens nye strategi; «Mestre hele livet» hvor psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Budskapet i «å bry deg om flokken» kommer til sin rett. Politikken må vende tilbake til de «myke verdiene i samfunnet» og til de nære relasjonene, for å søke de riktige løsningene.

I Folkehelsemeldingen- Mestring og muligheter, fremkommer både utfordringer og viktigheten av å utjevne sosial ulikhet for folkehelsen. Regjeringen ønsker å skape en ny folkehelse politikk, som skal fremme mestring og skape muligheter. I årlig status og kunnskapsnotat for Fredrikstad kommune 2017, viser at vi har dårligere sosioøkonomisk utgangspunkt som lavinntekt, helseatferd, sykdomsforekomst, levealder og barnefattigdom enn i resten av landet.

Dette kan forklares ved at forholdsvis mange i Fredrikstad står utenfor yrkeslivet og har lav utdanning, noe som direkte påvirker helse også omtalt som sosial ulikhet i helse.

Noen av årsakene kan ligge i historiske årsaker til at dette arves eller videreføres i generasjoner fra tidlig oppvekstsvilkår og leveår. De indirekte konsekvenser blir av betydning for innbyggernes helse, mestring og levealder. Det har også konsekvenser for økonomi- og samfunnsutvikling. Sosiale ulikheter blir løftet frem som en sentral del av folkehelsearbeidet.

Hvordan kan vi bidra til en samfunnsutvikling, som fremmer folkehelse og tilstrebe å utjevne sosiale helseforskjeller?

Regjeringen bevilger 56 millioner til et program for langsiktig folkehelsearbeid i kommunene. De overordnede målene med folkehelsearbeidet er å fremme befolkningens trivsel og helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og bidra til å forebygge somatisk og psykisk sykdom, lidelse eller skade.

Vi må legge målene for helse og lykke så nærme oss slik at vi når dem. Strategien er at kommunene skal gjøre jobben. Der vet de best hvordan gode lokalsamfunn kan utvikles. God folkehelse skal fremmes i alle sektorer. Det er like viktig på helsestasjonen, sykehjemmet som i skoler og barnehager. Satsingsområdet for Fredrikstad kommune i 2017 er på barn og unge, mestring og muligheter. Det rettes også fokus rundt psykisk helse. Staten har igangsatt et tiårig tiltaksprogram for å fremme god psykisk helse hos barn, spesielt gjennom systematisk og tverrsektorielt arbeid.

Hvordan kan lokalsamfunnet bidra til å øke kunnskap og samarbeid for å fremme god psykisk helse? Hvordan kan vi skape og praktisere en "dugnadsånd" i felleskap?

Dette håper vi å finne mer ut av på konferansen; Skal du ikke tro at du er noe? som studentene ved master i samordning av helse og velferdstjenester arrangerer i samarbeid med Fredrikstad kommune 30. november.

Vi har i den anledning invitert Terje Forsberg til å holde et av foredragene på konferansen; "Mannen som ble et lykkelig barn". Terje Forsberg har gitt et ansikt utad, om hvordan det er å vokse opp under omsorgssvikt. Hans gripende fortelling, har en verdifull overføringsverdi i forhold til å øke kunnskap rundt sosiale ulikheter. Han fikk erstatning fra staten for tapt barndom i 2003. Til tross for sin motgang i tidlig barneår har han fullført videregående skole og tatt universitetseksamener.

Han har publisert flere bøker, og er en etterspurt foredragsholder.Terje Forsberg kan bidra til å øke kunnskap rundt hva som kan fremme mestring og skape muligheter.

Vi har fått Trond Kurte Andreassen til å holde foredrag om "Mulighet og tilhørighet i Fredrikstad". Trond Kurte Andreassen fra prosjektet Glommaflanke, et prosjekt som vil gi barn og unge mulighet til aktivitet og tilhørighet. Kurte kommer for å fortelle om Glommaflanke-prosjektet i forhold til å fremme psykisk helse.

Det finnes både nasjonal og internasjonal kunnskap om konkrete tiltak for hva som kan ligge i muligheter og mestring, trening er en viktig del av å fremme psykisk helse. Vi har i den anledning invitert Catherin McClennan og Dave Sweeney med deres forsknings prosjekt "Sport as Power in Community". I England må alle sportsklubber ha en tydelig sosial profil for å få lisens til å drive. Catherin McClennan og Dave Sweeney har lenge hjulpet sportsklubber til å tenke nytt i forhold til hvordan sosialt arbeid kan gjøres til en sentral del av klubben og bli en positiv faktor i samfunnet i dobbelt forstand. På konferansen deler de sine erfaringer.

Skal du ikke tro at du er noe? Er en samarbeids konferanse som utforsker muligheter for god livskvalitet i Fredrikstad. Konferansen er et samarbeid mellom studenter ved Høgskolen i Østfold og Fredrikstad kommune.

Kronikken har stått på trykk på Fredriksstad Blad.