Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Kjærlighet med andre ord

Publisert: 13.10.2017 13:30 av Nina Skajaa Fredheim

INNLEGG. – Selv om ordet kjærlighet ikke er nevnt i rammeplanen, så tolker vi det slik at kjærlighet likevel blir beskrevet gjennom ord som åpenhet og varme.

Rammeplan-barnehage.jpg

Er egentlig rammeplanen et kjærlighetsløst dokument selv om ordet kjærlighet ikke er nevnt? spør barnehagelærerstudentene i denne kronikken. Foto: Privat

Innlegg av barnehagelærerstudentene Susann Avreid Rullandsdal, Susanne Thømt Støleggen, Cecilie Walle, Annette Sofie Ørken, Malin Myhrvold Pedersen, Kristine Sandem Aarhus og Rebecca Eriksen Bhaiji ved Høgskolen i Østfold.

Vi ønsker å svare barnehagelærer Glenn Kringlebotten på kronikken «Rammeplanen – et kjærlighetsløst dokument», der han skriver om hvor viktig det er med kjærlighet i barndommen og at ordet kjærlighet ikke er nevnt i den nye rammeplanen. Han trekker frem egne erfaringer som belyser hvor viktig kjærlighet i barndommen er.

Ut fra dette ønsker vi som barnehagelærerstudenter å få fram hvordan «kjærlighet» kommer til syne i rammeplanen. For er egentlig rammeplanen et kjærlighetsløst dokument?

Vi tenker at det å vise kjærlighet innebærer å involvere seg følelsesmessig i barnas liv. Det kan tenkes at kjærlighet ligger i ordet omsorg, men samtidig kan det være veldig individuelt hva hvert enkelt menneske tenker at kjærlighet er.

Rammeplanen er samfunnsmandatet til barnehagen og legger grunnlaget for det pedagogiske arbeidet med barna. Selv om ordet kjærlighet ikke er nevnt i rammeplanen, så tolker vi det slik at kjærlighet likevel blir beskrevet gjennom ord som åpenhet og varme. Vi tenker at personalet viser kjærlighet ved å sørge for at alle barn opplever tilhørighet, trygghet og blir møtt av voksne som ivaretar deres behov for omsorg. Under kapittel 3 «Barnehagens formål og innhold» nevnes blant annet at personalet skal «være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet». Omsorg går blant annet ut på å se hvert barn som subjekt, dekke barnets behov og at omsorgen du gir skal være gjensidig – altså at barnet også skal føle at det får den omsorgen det trenger.

Ordet kjærlighet er forankret i formålsparagrafen i barnehageloven. Innholdet i rammeplanen er bygget på disse paragrafene. Som nevnt ovenfor er kjærlighet et vidt begrep med individuelle synspunkter og meninger. Omsorg dekker en del av det vi ser på som kjærlighet, og de punktene som er nevnt under omsorg i rammeplanen forteller oss at vi skal møte barna med tillit, anerkjennelse, nestekjærlighet og empati.

Så, er egentlig rammeplanen et kjærlighetsløst dokument, eller er det bare at ordet kjærlighet er et så vidt og individuelt begrep at det blir vanskelig å definere?

Innlegget har stått på trykk på Barnehage.no.

Aktuelle lenker