Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Språkmangfold blant barn og unge

Publisert: 24.10.2017 12:30 av Nina Skajaa Fredheim

Sprakttavle_COLOURBOX20639736.jpg

FOREDRAG. En ny undersøkelse fra Høgskolen i Østfold viser at samtlige av de om lag 150 elevene fra 2. til 7 trinn som var med i undersøkelsen, forholder seg til og bruker mer enn ett språk i løpet av en dag. Undersøkelse ble utført ved en barneskole i Fredrikstad.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Nyere forskning viser at hjernen vår er programmert til å tilegne seg flere språk. Noen studier viser at hjernen faktisk fungerer bedre i visse sammenhenger om man er flerspråklig, og at det er mer «naturlig» å være flerspråklig enn å være enspråklig.

En utrolig språklig rikdom på alle klassetrinn

Enkelte elever oppgir å bruke opptil seks språk i løpet av de tre dagene elevene dagbokførte sin språkbruk, og på ett av klassetrinnene bruker 33 elever til sammen ikke mindre enn 20 ulike språk. Mer enn 90 prosent av elevene i 2. klasse bruker mer enn ett språk utenfor skolen, og i 6. klasse har også mange av elevene begynt å ta i bruk andre språk enn norsk til lesing på fritiden.

Forskerne fant altså en utrolig språklig rikdom på alle klassetrinn, og ingen av elevene som deltok i prosjektet, kan karakteriseres som enspråklige.

På bakgrunn av undersøkelsen vil forskerne i dette foredraget drøfte noen problemstillinger knyttet til denne språkrikdommen: Hva betyr flerspråkligheten for barna? I hvilken grad preger flerspråkligheten arbeidet i klasserommet? Hvordan kan elevene, skolene og samfunnet utvikle og nyttiggjøre seg denne utrolige språklige rikdommen som mange av barna bringer med seg inn i skolen?

Innsikt i disse spørsmålene vil gi en økt forståelse av noe av den mangfoldigheten og de ressursene de unge har. Slik kan vi bedre verdsette og ta vare på de ressursene de alle har – ressurser mange av oss ikke tenker over at de har.

Forskerne vil fortelle en historie om hvem de flerspråklige barna i skolen er, hvordan de nyttiggjør seg av sine språklige ressurser, og vise fram noe av det mangfoldet barna rapporterer om i sine språkdagbøker.

De vil også presentere eksempler fra intervju de har gjort med en gruppe flerspråklige elever i 6. klasse og vise fram barnas egne reflekterte og omsorgsfulle tanker om språk og språkbruk.

Foredrag Litteraturhuset i Fredrikstad:

Foredragsholdere er forskningsstipendiatene Linda Evenstad Emilsen og Inger Martine Mosfjeld og dosent Ragnar Arntzen. Alle fra Avdeling for lærarutdanning ved Høgskolen i Østfold.