Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere


Viktige datoer
1. februar - 1. mars:

Søknadsskjemaet tilgjengelig på udir.no
1. mars:
Søknadsfrist
15. mars:
Skoleeier har behandlet søknaden
30. april:
Frist for Udir på å fordele søkere
31. mai:
HiØ har gjort det endelige opptaket

Fra 1. februar kan du, som lærer, søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning gjennom den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet (Kfk). Du kan velge mellom to finansieringsordninger; vikarordningen eller stipendordningen.

Om Kompetanse for kvalitet
Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Målet med strategien er å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes kompetanse. Målgruppen for denne satsningen er derfor lærere i arbeid i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene. Barnehagelærere med tilleggsutdannelse (60 stp) som jobber i grunnskolen er også med i målgruppen. Både lærere som jobber på private (godkjent etter Privatskoleloven) og offentlige skoler kan delta i ordningen.

Videreutdanningstilbud innenfor strategien, studieåret 2018 - 2019

HiØ tilbyr fra høsten 2018 følgende videreutdanningstilbud for lærere:
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Matematikk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Programmering i skolen 1.-10.trinn. Kompetanse for kvalitet

Organisering
Videreutdanningstilbudene er nasjonale, og skal kunne gjennomføres på deltid, uavhengig av bosted. Studietilbudene har et omfang på 30 (15 15) studiepoeng, fordelt på to semestre.

Studiene er praksisrettet ved at deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Studiene har solid faglig og fagdidaktisk innhold. De skal gi lærerne faglig innsikt som styrker deres mulighet for å variere og differensiere opplæringen og legge til rette for god faglig progresjon for elevene. Sentrale elementer i Kunnskapsløftet som kompetansemålene i læreplanen, vurdering, tilpasset opplæring og bruk av IKT i faget samt vektlegging av grunnleggende ferdigheter inngår i studiene.

Finansiering
Staten har etablert en finansieringsmodell for satsningen Kompetanse for kvalitet. Du kan velge mellom to finansieringordninger; vikarordning og stipendordning. Med vikarordningen frigjøres du i deler av dine ordinære arbeidsoppgaver. Søker du om stipendordning kan du få inntil 110 000 kroner i stipend for å ta inntil 30 studiepoeng på et år. Skoleeier dekker kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og lignende. Som student ved Høgskolen i Østfold, må du betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden Østfold. Sett deg godt inn i finanseringsordningen før du søker.

Søk fra 1. februar
Elektronisk søknadsskjema for videreutdanning for lærere, er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar - 1. mars. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Før søknad, bør du i samarbeid med din rektor vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Ønsker du å søke på et annet videreutdanningstilbud eller et regionalt videreutdanningstilbud?
Du kan søke på annet videreutdanningstilbud (ikke frikjøpt studietilbud) eller regionalt videreutdanningstilbud ved Høgskolen i Østfold. Du har rett til de samme betingelsene som når du søker på tilbudene i studiekatalogen til Utdanningsdirektoratet. Hvis du søker på annet tilbud eller regionalt tilbud, må du huske å velge "Annet studietilbud" på Utdanningsdirektoratets søkeportal. Merk! Ønsker du å delta på annet tilbud må du både registrere søknaden i søkeportalen til Utdanningsdirektoratet for å få del i vikar- eller stipendordningen, og du må i tillegg søke om opptak til ønsket studietilbud ved utdanningsinstitusjon innen satt frist. Les om viktige datoer i forbindelse med ordinært opptak ved høyskolen. For oversikt over andre eller regionale videreutdanningstilbud ved Høgskolen i Østfold, se elektronisk studiekatalog.

Østfold fylkeskommune
Matematik for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet
Engelsk på yrkesfag. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fredrikstad og Sarpsborg
Matematikk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng)
Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng)

Søknadsprosedyren
Det er skoleeier som godkjenner eller avslå søknader. Du vil da motta en e-post hvor det står om skoleeier har godkjent eller avslått søknaden din. Godkjente søknader sendes deretter videre til behandling ved Utdanningsdirektoratet. I mai vil skoleeier få en tilbakemelding på direktoratets behandling av søknad, og søker vil få beskjed fra skoleeier om utfallet av behandlingen.

Søker som får tildelt støtte til å ta videreutdanning, vil bli kontaktet av Høgskolen i Østfold. Søker må deretter søke om opptak til studieplass ved høyskolen. Det er høyskolen som foretar det endelige opptaket. Opptakskravet må være oppfylt for å bli tatt opp som student.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om videreutdanningstilbudene innenfor Kfk?
Ta kontakt med høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet HIØ VIDERE, ved Antonella Serrano-Fladberg eller Miriam Henriksen. Du kan også sende oss en e-post: videre@hiof.no

Generelle spørsmål om satsningen Kompetanse for kvalitet, kan rettes til Utdanningsdirektoratet.

Nyttige lenker
Om den nasjonale strategien - Kompetanse for kvalitet
Ofte stilte spørsmål