Er du lærer og opptatt av mer variert, praktisk og relevant opplæring for dine elever? Behov for å styrke din faglige kompetanse, i kombinasjon med jobb?

Viktige datoer:

1. februar - 1. mars:
Søknadsskjemaet tilgjengelig på udir.no
1. mars:
Søknadsfrist
15. mars:
Skoleeier har behandlet søknaden
30. april:
Frist for Udir på å fordele søkere
31. mai:
HiØ har gjort det endelige opptaket


Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert lenger ned på denne siden (se liste over studietilbud), og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/ regionale tilbud». For KFK-tilbudene holder det i første omgang å sende søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen på http://udir.no/videreutdanning.

For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen på http://udir.no/videreutdanning.

Studieåret 2017-2018 tilbyr Høgskolen i Østfold følgende tilbud innenfor strategien:

Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Matematikk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet
Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet

Mer om Kompetanse for kvalitet
Kompetanse for kvalitet har som mål å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes kompetanse. Det er skoleeier som har ansvar for at det finnes riktig og nødvendig kompetanse i skolen, og at det er et system som gir lærerne kompetanseutvikling.

Målgruppen for dennne ordningen er derfor lærere i arbeid i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene. Barnehagelærere med tilleggsutdannelse (60 stp.) som jobber i grunnskolen er også med i målgruppen. Både lærere som jobber på private (godkjent etter Privatskoleloven) og offentlige skoler kan delta i ordningen.

Finansiering
Staten har etablert en finansieringsmodell for ordningen Kompetanse for kvalitet. Du, som lærer, kan velge mellom to finansieringordninger, vikarordning og stipendordning. Med vikarordningen frigjøres du i deler av dine ordinære arbeidsoppgaver. Søker du om stipendordning kan du få inntil 100 000 kroner i stipend for å ta inntil 30 studiepoeng på et år. Skoleeier dekker kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og lignende. Som student ved HiØ, må du betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden. Sett deg godt inn i finanseringsordningen før du søker.

Organisering

Videreutdanningstilbudene er nasjonale, og skal kunne gjennomføres på deltid, uavhengig av bosted. Studietilbudene har et omfang på 30 (15+15) studiepoeng, fordelt på to semestre.

Studiene er praksisrettet ved at deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Studiene har solid faglig og fagdidaktisk innhold. De skal gi lærerne faglig innsikt som styrker deres mulighet for å variere og differensiere opplæringen og legge til rette for god faglig progresjon for elevene. Sentrale elementer i Kunnskapsløftet som kompetansemålene i læreplanen, vurdering, tilpasset opplæring og bruk av IKT i faget samt vektlegging av grunnleggende ferdigheter inngår i studiene.

Søk fra 1. februar 2017
Søknadsskjema for videreutdanning er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar - 1. mars. Husk å snakke med rektor om mulighetene for videreutdanning før du søker.

Ønsker du å søke på et annet videreutdanningstilbud?

Du kan søke på annet videreutdanningstilbud (ikke frikjøpt studietilbud) ved Høgskolen i Østfold. Du har rett til de samme betingelsene som når du søker på tilbudene i studiekatalogen til Utdanningsdirektoratet. Hvis du søker på annet tilbud, må du huske å velge "Annet studietilbud" på Udanningsdirektoratets søkeportal. Merk! Ønsker du å delta på annet tilbud må du både registrere søknaden i søkeportalen til Utdanningsdirektoratet for å få del i vikar- eller stipendordningen, og du må i tillegg søke om opptak til ønsket studietilbud ved utdanningsinstitusjon innen satt frist. Les om viktige datoer i forbindelse med ordinært opptak ved HIØ. For oversikt over andre videreutdanningstilbud ved Høgskolen i Østfold, se elektronisk studiekatalog.

Søknadsprosedyren

Det er skoleeier som godkjenner eller avslå søknader. Du vil da motta en e-post hvor det står om skoleeier har godkjent eller avslått søknaden din. Godkjente søknader sendes deretter videre til behandling ved Utdanningsdirektoratet. I mai vil skoleeier få en tilbakemelding på direktoratets behandling av søknad, og søker vil få beskjed fra skoleeier om utfallet av behandlingen.

Søker som blir innstilt til videreutdanning, vil bli kontaktet av valgt utdanningsinstitusjon. Det er utdanningsinstitusjon som foretar det endelige opptaket. Opptakskravet må være oppfylt for å bli tatt opp som student.

Kontakt oss
Har du spørsmål om ordningen Kompetanse for kvalitet?
Ønsker du å vite mer om videreutdanningstilbudene ved HIØ?
Ta kontakt med høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet, HIØ VIDERE, ved Antonella Serrano-Fladberg eller Miriam Henriksen. Du kan også sende oss en e-post: videre@hiof.no

Nyttige lenker
Om den nasjonale strategien - Kompetanse for kvalitet
Om finansieringsmodell
Om søknadsprosessen
Ofte stilte spørsmål