Serviceerklæring 2015-2018

Snarveier i dokumentet:

Generelt

Til alle studenter

God studiekvalitet forutsetter trygge og forutsigbare rammer for læring. Vi ønsker at studentene ved Høgskolen i Østfold (HiØ) skal få en utdanning av høy kvalitet i et læringsmiljø kjennetegnet ved nærhet og mangfold. Studentene skal tilbys omgivelser som er inkluderende, fleksible og tilgjengelige.

Studentparlamentet (SpiØ), HiØ og Studentsamskipnaden (SiØ) har utarbeidet denne serviceerklæringen som inneholder gjensidige forpliktelser og forventninger slik at vi i felleskap kan skape et stimulerende helhetlig læringsmiljø.

Sammen skal vi lykkes!

Hva er serviceerklæringen?

Serviceerklæringen gir deg nyttig informasjon om hva HiØ forplikter seg til i ditt møte med oss, og hva vi forventer av deg som student. Serviceerklæringen er også et nyttig verktøy i kvalitetssikring og videreutvikling av våre tjenester. Vi inviterer studentene til å gi tilbakemelding dersom en tjeneste ikke holder mål.

Serviceerklæringen er ikke juridisk bindende. Studenters juridiske rettigheter er hjemlet blant annet i universitets- og høyskoleloven, forvaltningsloven, interne forskrifter og retningslinjer og i studieplanene.

Serviceerklæringen skal være gjeldende for perioden 2015 - 2018.

Informasjon og kommunikasjon

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student:

Studiestart

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student:

Studiegjennomføringen

Undervisningen

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student:

Evaluering

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student:

Vurdering

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student:

Internasjonalisering

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student:

Studieveiledning

Høgskolen i Østfold har kontaktpersoner knyttet til de ulike studieprogrammene. Kontaktpersonene er studieveiledere for studenter på de aktuelle programmene, men svarer også på generelle spørsmål knyttet til studier innen samme område.

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student:

Bibliotek

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student:

IT

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student:

Fysiske rammer

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student:

Studentvelferd

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) er studentenes serviceorganisasjon og tilbyr en rekke tjenester; studentboliger, kantiner, kaffebarer, bokhandel, råd og helse, psykolog, helsestøtteordning, støtteordning for ulykkesrammede studenter og kulturstøtte til studentsamfunnene. Styret i SiØ er brukerstyrt, med et flertall studentrepresentanter, og kan vedta opprettelse av nye eller endringer i eksisterende tjenestetilbud. Studentvelferd forutsetter et nært samarbeid og aktiv dialog mellom SiØ, HiØ, studentsamfunnene og Studentparlamentet.

HiØ forplikter seg til å:

SiØ forplikter seg til å:

Studentsamfunnene forplikter seg til å:

Vi forventer at du som student:

Demokrati, samarbeid og medvirkning

Vi forplikter oss til å:

Vi forventer at du som student: