Kjersti E. Lien Holte

Kjersti E. Lien Holte

Avdeling for helse og velferd

Førsteamanuensis Tlf. arbeid: 69608109 Kontornr.: A 204 contacts
Arbeidsområde:

Jeg er førsteamanuensis ved avdeling for helse- og sosialfag i Fredrikstad. Min forskning handler først og fremst om kommunikasjon, samordning og samhandling i utdanning og velferdssektoren. Jeg er spesielt interessert i helsefremmende arbeid med barn og unge og skolen som arena for samordning av tjenester. Jeg har forsket på samarbeid mellom lærere og barnevern ved mistanke om omsorgssvikt, lekser som verktøy for samarbeid mellom hjem og skole, taushet om arbeidsrelatert kritikk på skoler, sykehjem og industrien, etikk og utdanningsledelse og tverrfaglig samarbeid for forebygging av frafall i videregående skoler.

Jeg er koordinator for Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren og emneansvarlig for kurset Ledelse og organisering av lokalt folkehelsearbeid i et tverrfaglig perspektiv.  

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Økonomi og administrasjon:
    kjlkjhlkhklhlk
  • Pedagogiske fag:
  • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi:

     


     

Forskningsprogram/-prosjekter:

Elevers vei til yrkeskompetanse - Forskningsspørsmål: Hvordan samarbeider lærere og miljøarbeidere på skolen for å forebygge frafall i videregående skoler? Casestudie av en videregående skole med kvalitative intervjuer av elever, lærere, miljøarbeidere, ledere og administrativt personale. Studien innebærer også observasjon i klasserom. Forskningsprogram: Justice Through Education. 


Lekseprosjektet - Forskningsspørsmål: Hvordan og hvorfor praktiserer lærere lekser i barneskolen? Kvalitativ studie med semistrukturerte dybdeintervju av førti lærere fra femten forskjellige barneskoler og dokumentanalyser av tre ukebrev/arbeidsplaner fra hver lærer. Forskningsprogram: Justice Through Education. 


Cristin (Current Research Information System in Norway):

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=330797&la=no&action=sok

Publikasjoner:

Holte (2014) The Prevalence of Silence in Handbook of Ethical Educational Leadership Edited by Christopher M. Branson and Steven Jay Gross. New York: Routledge. 


Arnesen, Nilsen, Dyrnes og Holte (2013) Elevers vei til yrkeskompetanse. Unntatt offentlighet.


Holte (2012) Communicating Risk in Case of Suspected Child abuse. Teachers dilemmas in Narratives of risk: interdisciplinary Approaches. Edited by Sigmund Kvam, Karen Patrick Knutsen, Peter Langemeyer, Anastasia Parianou og Kåre Solfjeld. München & New York: Waxmann Verlag    


Holte (2012) Communicating Risk in Cases of Suspected Child Abuse: What are the Hidden Silencing Mechanisms that Can Prevent Teachers from Reporting their Suspicions? I Narratives of Risk. Interdisciplinary Studies (Edt) Karen Patrick Knutsen, Sigmund Kvam, Peter Langemeyer, Anastasia Parianou og Kåre Solfjeld. Berlin: Waxman


Holte (2010) Praktisk oppfølging av sykemeldte. En håndbok for små og mellomstore bedrifter. Sarpsborg: Adekvat.


Holte (2009) Hysj En kritisk didaktisk relasjonsanalyse av Curriculum Silentium; den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. Karlstads University Press 2009.


Holte (2008) Uforpliktet forpliktelse – fleksibilitet forstått som tre motstridende formidlingsprosjekt i arbeidsorganisasjoner. I  Perspektiv på arbetsvetenskapens klassiker. Red Birger Simonson. Göteborgs Universitet. Göteborg 2008.


Holte (2003) Om å bli bedre i et lite rom. I Mellom plikt og rett – tanker om arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. Red Eva Lambertsson Björk og Catharina Bjørquist.  


Holte (2001) Kommunikasjon i mangfoldige relasjoner. En undersøkelse av holdninger til kommunikasjon mellom mennesker som er forskjellige i organisasjonen Norsk Hydro. (Hovedoppgave, profesjonsstudiet i pedagogikk, det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo). 

Verv:

Styreverv:

Varamedlem i styret ved Høgskolen i Østfold


Medlem av managementgroup Nordic Centre of Excellence, Justice Through Education.