Finn Samuelsen

Finn Samuelsen

Avdeling for helse og velferd

Førstelektor Mobil: 99742052 Tlf. arbeid: 69608801 contacts
Arbeidsområde:

Er knyttet til sykepleie for Akutt-, anestesi-,intensiv-,operasjonssykepeie og Videreutdanning i paramedic.

FoU Prosjekter: 

Nordforsk søknad:

Overall AIM

To test the capabilities of Nordic countries to collaborate in the response to major disasters.

 

Nordic Disaster Relief - research objectives 

1. Scope and evaluate individual countries disaster management plans.

2. Scope key individuals/organization within countries for Nordic collaboration, and identify common roles and responsibilities across Nordic countries.

3. Investigate collaborative structures between military, statutory and voluntary organisations between and within Nordic countries.

4. Review decision support across disaster management organizations.

5. Investigate resilience capability (and training of resilience) in response agencies.

6. Investigate resilience capacity in the general population and explore potential collaborative structures for the utilisation of this resource.

”Virtuell korttidsavdeling” Pilotering studie

Halden kommune vil gjennom prosjekt hvor de følge opp hjemmeboende pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, og som trenger tett oppfølging den første tiden etter utskrivelse fra sykehuset. Målet er at du som pasient skal kunne bo hjemme etter utskrivelse og oppleve dette som trygt.

Ved å bruke velferdsteknologiske løsninger, - en trygghetspakke som tilbud til enkelte pasienter vil De vil få en trygghetsalarm som gir mulighet til å ha direkte kontakt med legevakt via et nettbrett der man kan snakke med og se vakthavende sykepleier via skjermen. Dette er enkle hjelpemidler som ikke krever spesielle kunnskaper/ ferdigheter.

Prosjektet er planlagt avsluttet i juni 2017.

Rehabilitering 2

Dette er en videreføring av prosjektet «Samarbeid om helhetlig rehabilitering» der vi så nærmere på samarbeidet mellom Sykehuset Østfold og rehabiliteringsavdelingene i tre av kommunene. Erfaringene fra det prosjektet viste at det også er utfordringer knyttet til samarbeidet innad i kommunene og vi ønsker derfor å videreføre prosjektet ved å se på det interne samarbeidet i kommunen mellom tildelingskontor, rehabiliteringsavdeling og hjemmetjenestene (og eventuelt andre relevante tjenester).

 

Målsettingen med prosjektet er å avdekke hva som hemmer og fremmer godt samarbeid mellom tildelingskontor, rehabiliteringsavdeling og hjemmetjenester om pasienter som trenger et rehabiliteringstilbud, og å bidra til at det kan settes i gang kommunale prosesser med sikte på å styrke samarbeidet.

Rehabilitering 1

Det er et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset, de tre kommunene og høgskolen med sikte på å avklare hvilke utfordringer man hadde med hensyn til samarbeid om rehabiliteringspasienter. Målsettingen var at en slik kartlegging skulle gi grunnlag for å komme frem til konkrete tiltak som man kunne implementere. Forskerne fra høgskolen tok da på seg oppgaven med å kartlegge utfordringene, analysere disse og skissere noen mulige løsninger. Det er det vi gjør i denne rapporten.

 

Selve datasamlingen ble gjennomført ved gruppeintervjuer av ansatte på de kommunale rehabiliteringsavdelingene og tildelingskontorene. I tillegg ble det gjennomført et gruppeintervju av sentrale personer i sykehuset.

 

Rehabilitering er et begrep som er definert gjennom egen forskrift der det understrekes at det er en samordnet, tverrfaglig og planmessig prosess, der sentrale mål om brukermedvirkning og egen mestring er viktige. Den definisjonen la klare føringer for hvilke forhold vi mente det var interessant å kartlegge.

Rapport fra prosjektet foreligger

 

Pilotering av utvidet alarmmottak og etablering av helsevakt, samt digitalt tilsyn/digital dialog

Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag å drive følgeforskning på pilotering av utvidet alarmmottak og etablering av helsevakt, samt digitalt tilsyn/digital dialog. Kontraktsperioden strekker seg fra mai 2015 til 31.12.2016.

Formålet med studien er å kartlegge, analysere og evaluere organisasjonsutviklingsprosessen og innovasjonsreisen knyttet til to aktiviteter: helsevakt og digital dialog.

Fredrikstad kommunes prosjektgruppe består av Ulf-Harry Evensen, Anders Tangen, Thomas Andersen og Liv Tonje Myrvold.

Høgskolen i Østfolds forskergruppen består av Catharina Bjørkquist (prosjektleder, førsteamanuensis), Maria Forss (førsteamanuensis), Harald Holone (førsteamanuensis) og Finn Samuelsen (førstelektor).