Liv Berit Fagerli

Liv Berit Fagerli

Avdeling for helse og velferd

Førstelektor Mobil: 90993058 Tlf. arbeid: 69608696 Kontornr.: N-322 http://klaff.hiof.no/~livbf contacts
Arbeidsområde:

-Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderinger ved Høgskolen i Østfold 01.01 2015- 31.12 2018  telefonnummer 90477831

-Undervisning om hjemmebaserte tjenester.

-Basisgruppeveileder

-Medlem av ressursgruppe for bruk av simulering som pedagogisk metode

-Medlem i Emnegruppe 4 ved sykepleierutdanningen, med fokus på emnene HSSPL 404 Sykepleie  til mennesker med psykiske lidelser og                  HSSPL 405 Sykepleie til mennesker i hjemmet og 

-Ferdighetstrening

-Fagutvikling og forskning i samarbeid med kommunehelsetjenesten med spesielt fokus på personsentrert omsorg

-Praksisoppfølging i kommunehelsetjenen

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Embedseksamen i sykepleievitenskap 1997, ved Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for sykepleievitenskap.


    Tittel: Sykepleiedokumentasjon gjennom døgnets 24 timer -en innholdsanalyse av pleieplaner og pleierapportser i hjemmesykepleien.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:

    Fagutvikling og forskning av interesse for sykepleiefaget og helse- og sosialfaglige utdanninger.

Forskningsprogram/-prosjekter:

207-2018 Intervensjonsstudie: Personsentrert omsorg - fra idè til realitet. Finansiert av samarbeidsmidler ved HIØ. Et samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I samarbeid med Liv-Solveig Tvete, Vigdis A. grøndahl, Ann Karin Helgesen, Kari aarøen, Hilde Marie Andreassen og Regine Tvete.


2015-2016


1) Forts. studie fra forrige studieår: Helsetjenestekvalitet. Intervensjonsstudie i sykehjem knyttet til  personorienterte forhold. Samarbeidsprosjekt mellom sykehjem i en kommune og Avdeling for Helse- og sosialfag, HIØ.I samarbeid med Vigdis Abrahamsen Grøndahl og Ann Karin Helgesen.


2014-2015:


1)Helsetjenestekvalitet. Intervensjonsstudie i sykehjem knyttet til  personorienterte forhold. Samarbeidsprosjekt mellom sykehjem i en kommune og Avdeling for Helse- og sosialfag, HIØ.I samarbeid med Vigdis Abrahamsen Grøndahl.


2) Evaluering av nytt opplegg i ferdighetstrening ved vernepleier- og sykepleierutdanningen. En evalueringsstudie. Tverrfaglig samarbeid ved Avdeling for Helse- og sosialfag. Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt.I samarbeid med Inger Hjelmeland og Guri Rummelhoff.


3) Opprettelse av tverrfaglig ressursgruppe for bruk av avansert simulering i undervisning av studenter.Tverrfaglig samarbeid ved Avdeling for Helse- og sosialfag, HIØ.  I samarbeid med Kirsti Meum Paulsen og Inger Hjelmeland.


2013-2014:


Spørreskjemaundersøkelse blant ansatte og beboere i sykehjem om helsetjenestekvalitet. Samarbeidsprosjekt mellom Halden kommune og Avdeling for Helse- og sosialfag. I samarbeid med Heidi Karlsen, Ellen Rosseland Hansen og Vigdis Abrahamsen Grøndahl-


2012-2013:


"Å komme ut i lufta". En intervensjonsstudie i sykehjem med fokus på beboeres mulighet til å komme utendørs. Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelse blant beboere og ansatte, individuelle intervjuer av beboere og ansatte, og fokusgruppeintervju av ansatte. I samarbeid med et sykehjem og Vigdis Abrahamsen Grøndahl.


2011-2012:


"SOS -simulering og scenarier". Utvikling av opplegg for opplæring i bruk av avansert simulering i undervisning av ikke akutte situasjoner i hjemmesykepleien i Eidsberg kommune og ved vernepleier- og sykepleierutdanningen ved Avdeling for Helse- og sosialfag, HIØ. Samarbeidsprosjekt mellom Eidsberg kommune og HIØ. I samarbeid med Eivind Bjørnstad, Christina Nesje, Laila Garberg Hagen, Kirsti Meum Paulsen og Inger Hjelmeland.


2009 Fem ukers opphold i Malawi sammen med Laila Garberg Hagen. Samarbeidet med fire sykepleierutdanninger i Malawi om studieplanarbeid, som en del av prosjektet "Improved Health Training in Malawian Nursing Colleges" 2005-2012. Deltok ved prosjektets avslutningskonferanse i Malawi i 2012.


2006-2009 Studenter og elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS). Et samarbeidsprosjekt mellom HIØ og Sykehuset Østfold. Samarbeid med Bjørn-Chrisitan Hauge og Laila Garberg Hagen.


2006 Spørreskjemaundersøkelse i hjemmesykepleien om innsyn i pasientjournalen.


2005 Intervjuundersøkelse om pasient og pårørendes innsyn pasientjournalen.


2003 Sykepleieres IT-kunnskap: en intervjuundersøkelse av sykepleiere i hjemmesykepleien. I samarbeid med Per-Gunnar Fyhn.

Publikasjoner:

Grøndahl, V.A., & Fagerli, L.B. (2016). Nursing home care quality: a cluster analysis, International Journal of Health Care Quality Assurance 30 (1)


Fagerli, L.B., Hjelmeland, I., Paulsen, K.M. & Hagen, L.G.(2015) Å lære bort via pasientdukker, Fontene nr.1 http://fontene.no/neo/neoproxy.dll?app=NeoDirect&com=6/47/226063/02ecdc59c9&t=A_lare_bort_via_pasientdukker


Grøndahl, V.A. & Fagerli, L.B. (2014) Jeg vil vite hva tablettene mine inneholder, Sarpsborg Arbeiderblad


Grøndahl, V.A. & Fagerli, L.B. (2014) Ukjente tabletter skaper angst og uro, Fredrikstads blad, 2014


Karabatic, A. & Fagerli, L.B. (2008) Tiltaksplaner i Gerica, i Praksis som læringsarena: et samlæringsprosjekt, Lillemoen, L. & Nilsen, S.R. (red), Høgskolen i Østfold, Oppdragsrapport 2008:1


Fagerli, L. B., Fossum, M. og Terjesen, S. (2007). Dokumentasjon av sykepleie i den elektroniske pasientjournalen. Kap.7 i Medvirking, samhandling, sikkerhet. IKT i helsetjeneste. Vatnøy, T. (red.), Conflux forlag


Fagerli, L.B. (2007) Innsyn i sykepleiedokumentasjonen – uavklart praksis?, Sykepleien Forskning, nr.3, s.84-92    


Fagerli, L.B. (2007) "Å FÅ DET SVART PÅ HVITT"- om innsyn i pasientjournalen, Høgskolen i Østfold, Rapport 2007:1


Fagerli, L.B. & Fyhn, P-G- (2005) ”Behov for IT-kunnskap”, i artikkelsamlingen Sykepleierutdanningen i Østfold, 20 år i 2005. Å  være i  bevegelse – læring og utvikling i sykepleie, Nilsen, S. R. og Lillemoen L. (red.)


Fagerli, L.B. & Fyhn, P-G. (2004) “Sykepleieres IT-kunnskap”,  Abstract i Proceedings for Scandinavian Conference in Health Informatics 2004, Dale, J. G., Fensli, R. og Oleschuk, V. (red).


Fagerli, L.B. (2001) Elektronikk er ikke nok, Sykepleien, nr.9, s.60-62


Fagerli, L.B. (2000) Tverrfaglig videreutdanning: Behandling og rehabilitering av slagpasienten, Medlemsblad for slagsykepleiere 3 (3) s.11-12, Forum for Slagsykepleie i NSF

Annet:

Er medlem av Forum for helsetjenesteforskning ved Avdeling for Helse- og sosialfag, HIØ.