Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Høgskoleledelse med stab

Prorektor Mobil: 47335947 Tlf. arbeid: 69608845 Kontornr.: A3-004 (H), A103 (F) contacts
Arbeidsområde:

Professor i helsevitenskap med doktorgrad i klinisk epidemiologi fra det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (2011). Spesialisering innen problemstillinger knyttet til utmattelse, engstelse og helserelatert livskvalitet ved kronisk inflammatoriske tarmsykdommer. Pågående forskning knytter seg til pasientrapporterte endepunkter ved kronisk sykdom og etter akutt sykdom (herunder inflammatorisk tarm, revmatoid artritt, diabetes mellitus, immun thrombocytopeni og lungeemboli). I tillegg til å forske på endepunkter som utmattelse, angst, depresjon, smerte og symptomclustere - er forskning rettet mot psykometrisk testing av nye eller eksisterende målemetoder. For tiden er jeg veileder for 5 doktorgradskandidater.

Fra 1.8.2017 er jeg tilsatt som prorektor ved Høgskolen i Østfold.

Faglige interessefelt:

* Symptomforskning (Utmattelse/Smerte/Angst/Depresjon), helse-relatert livskvalitet og mestring

* Kort- og langtidskonsekvenser av akutt- og kronisk sykdom

* Psykometri - utvikling og testing av skåringsverktøy

* Evidensbasert praksis og betydning av evidensbasert kunnskap i behandling av pasienter.

Hovedområder knyttet til undervisning:

* Fordøyelsessykdommer

* Forskningsmetode/Vitenskapsfilosofi

* Kronisk sykdom

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
  • Doktorgrad:

    Patient Reported Outcome (PRO) in Inflammatory Bowel Disease (IBD): the importance of fatigue, disease-related worries and Health-related Quality of Life


    Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2011

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:

    * Gastroenterologi, hematologi, pasientrapporterte endepunkter, diabetologi og revmatologi

Forskningsprogram/-prosjekter:

1) Leder - VITALITY-studien: multisenterstudie som kartlegger forekomst av vitamin-d mangel ved ulike kroniske sykdomsgrupper og konsekvenser for utmattelse og depresjon


2) Impact of Decentralized Acute Care (forskning på samhandlingsreformen)


3) Fatigue in Inflammatory Bowel Disease (Treatment) - Cochrane Collaboration Systematic Review (In Progress - Collaboration with University of Cork (Ireland) - Kings College (London, UK)


4) Validering og testing av metode for måling av fecalt calprotectin, samt pasientrapporterte endepunkter knyttet til bruk.


5) Fatigue ved Kronisk Immun Thrombocytopeni (Samarbeid SØ og Cornell University, New York, US)


6) Livskvalitet etter gjennomgått lungeemboli.

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=3413&la=no&action=sok

Annet:

Twitter: @lars_jelsness


Instagram: LPJEL