Eva Bjørg Antonsen

Eva Bjørg Antonsen

Avdeling for helse og velferd

Førstelektor Mobil: 93815805 Tlf. arbeid: 69608775 Kontornr.: N220 http://klaff.hiof.no/~eba contacts
Arbeidsområde:

Underviser i psykisk helsearbeid

Forelesningstemaer ved bachelor sykepleie: Pårørende, relasjonsarbeid, miljøterapi, personlighetsforstyrrelser, selvskading

Forelesningstema ved master i psykososialt arbeid og videreutdanning i psykisk helsearbeid: Perspektiver på psykisk helsearbeid

Praksislærer i psykisk helsearbeid, hjemmesykepleien og sykepleiens undervisende og ledende funksjon

FoU-arbeid er knyttet til arbeid og psykisk helse, samarbeid med praksis og dramapedagogikk.

Andre interesseområder er: Selvmordsforebygging, sykepleie til mennesker med angst og depresjoner, brukermedvirkning og erfaringsbasert brukerkunnskap, individuell plan, arbeid og psykisk helse, praksis bachelorstudenter i kommunalt psykisk helsearbeid

Basisgruppeveileder

Bachelorveileder

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Barn er også pårørende: En beskrivende studie av sykepleieres møte med barn og unge som er pårørende til kreftsyk mor eller far.

Forskning:

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa?la=no

Publikasjoner:2012 Kronikk: “En myk og effektiv vei tilbake til arbeidslivet”. Fredrikstad Blad 12.juni


2010 Forskningsartikkel: ”Veien tilbake til arbeidslivet: Fleksibilitet versus byråkrati”. Sykepleien Forskning 04/10


2010 Foredrag ”Arbeid og inkludering” ved Arcada University of applied sciences, Helsiniki, Finland, Erasmus Teaching Assignment, utveksling 25-29.10.10


2010 Innlegg: ”Arbeid og inkludering for personer med psykiske problemer/rusproblemer og nedsatt funksjonsevne”. NNFF’s 4. nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemning – rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, Oslo 18. – 19. oktober.


2010 Innlegg: ”Tilrettelegging i arbeidslivet”, Forskningsdagene, Høgskolen i Østfold


2010 Innlegg: ”Arbeid og psykisk helse – veien tilbake til arbeidslivet”. Kongress: Rus og psykisk helse – samhandling som tidens tegn?, Trondheim 8. – 10. februar.


2009 Poster og innlegg: ” Arbeid, psykisk helse og brukermedvirkning. Hva fremmer og hemmer veien tilbake til arbeidslivet?”. Forskningsdagene Høgskolen i Østfold


2009 Poster og innlegg: ” Arbeid, psykisk helse og brukermedvirkning. Hva fremmer og hemmer veien tilbake til arbeidslivet?”. Kongress psykisk helse – ved opptrappingsplanens slutt, Trondheim 19. – 21. januar.


2008 Fagartikkel 2 "Et stykke på vei, men likevel langt igjen?" Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr.4/08


2008 Innlegg ” Arbeid, psykisk helse og brukermedvirkning”, Forskningsdagene, Høgskolen i Østfold


2008 Fagartikkel ”Utbytte av brukermedvirkningskurs?” Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid nr.1/08


2007 ”Nyutdannet og godt rustet til sykepleieryrket?” Ingrid Femdal, Kirsti Lauvli Andersen, Eva Bjørg Antonsen og Inger Tjøstolvsen.  Høgskolen i Østfold. Rapport 2007:11. https://www.hiof.no/index.php?ID=13630&lang=nor


2007 Innlegg: ” Brukermedvirkning og brukerkompetanse”. Kongress psykisk helse – åpenhet og helhet, 10 år etter – 10 år fram, Trondheim 22. – 24. januar


2007 Poster og innlegg ”Brukermedvirkning og brukerkompetanse”, Forskningsdagene, Høgskolen i Østfold


2005 Artikkel til jubileumstidsskriftet: Sykepleierutdanningen i Østfold 50 år av Inger Femdal, Kirsti Lauvli Andersen, Eva Bjørg Antonsen og Inger Tjøstolvsen ”Godt rustet til sykepleieryrket?” https://www.hiof.no/neted/upload/attachment/site/group15/artikkel%20jub.pdf


2004 Fagartikkel i fagtidsskriftet, Sykepleien nr. 11/2004. ”Skolebarn er også pårørende”. http://www.sykepleien.no/article.php?articleID=1021


2004 Arbeidsrapport av evalueringsutvalget. Ingrid Femdal, Kirsti Lauvli Andersen, Eva Bjørg Antonsen og Inger Tjøstolvsen.”Evaluering av studenter et halvt år etter utdanning” https://www.hiof.no/neted/upload/attachment/site/group15/eval86.pdf