Fred Carlo Andersen

Fred Carlo Andersen

Avdeling for lærerutdanning

Førsteamanuensis Mobil: 99575235 Tlf. arbeid: 69608101 Kontornr.: P2-006 contacts
Arbeidsområde:

Utdanningsledelse/flerkulturell opplæring/pedagogikk/lærerutdanning/veiledning

Educational Leadership/Multicultural Education/Pedagogy/Teacher Education/Coaching

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
  • Doktorgrad:

    Andersen, F.C. (2017). School leadership and linguistic and cultural diversity. Leadership for inclusive education in multicultural upper secondary schools. Leadership for inclusive education in multicultural upper secondary schools. Dissertation for the Degree of PhD, University of Oslo. 

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Lærer- og lektorutdanning:
  • Pedagogiske fag:

    Cand.polt. Flerkultuerll og utviklingsrettet utdanning

Forskningsprogram/-prosjekter:

PhD - School leadership and linguistic and cultural diversity. Leadership for inclusive education in multicultural upper secondary schools


SKuL - Skole, Kunnskap og Lærerutdanning.


NAOS - Professional capacity dealing with diversity (Erasmus+)

Cristin (Current Research Information System in Norway):

Fred Carlo Andersen

Publikasjoner:

Andersen, F. C. (2001). Minoritetsspråklige elever i videregående skole.  Elevenes fortelling om hvordan de opplever sin skolehverdag forstått i lys av sosialisering. Avdeling for lærerutdanning. Oslo, Høgskolen i Oslo. Hovedfagsrapport.


Andersen, FC. (2006). Ledelse av mangfold. I Utdanningsledelse. Sivesind, K., Langfelt, G., Skedsmo, G. Cappelen Akademiske Forlag:Oslo.


Andersen, F.C. and E. Ottesen (2011). School leadership and ethnic diversity: approaching the challenges. Intercultural Education 22(4): 285-300.


Andersen, F.C., and E. Ottesen (2011). Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold. I Møller, J. & Ottesen, E. Rektor som leder og sjef. Universitetsforlaget:Oslo.


Andersen, F.C. and E. Ottesen (2011). School leadership and linguistic and ethnic diversity. Contemporary Management Quarterly.  The Journal of Scientific Community and Business Leaders.    


Andersen, F.C. (2012). School leadership and multilingualism. Acta Didactica.


Andersen, F.C. (2012). Leadership in a linguistically and ethnically diverse upper secondary school. Responding to challenges. Nordic Studies in Education 01.


Andersen, F.C. (2016). Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst:. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016. Volum 10.(4) s. 103-123.


Andersen, F.C. (2017). Skoleledelse for et flerkulturelt samfunn. I Lunde, M. & Aamodt, S. (red.), Inkluderende og flerspråklig opplæring. (s.95-110). Fagbokforlaget:Bergen.


 

Verv:

Andre verv:

Associate Editor Intercultural Education


Leder for arbeidspakke (WP-3) Kunnskapsprosesser i grunnskole og grunnskolelærerutdanning innenfor satsingsområde SKuL – Skole, kunnskap & lærerutdanning (https://blogg.hiof.no/skul/about/)Annet:

Fred Carlo Andersen er førsteamanuensis i pedagogikk og utdanningsledelse, og har arbeidet ved HiØ siden 2012. Hans doktorgrad er skrevet innenfor feltet ledelse i språklig og kulturelt mangfold. Han er koordinator for Praktisk pedagogisk utdanning (2016-2017). Andersen er engasjert i ulike internasjonale prosjekter, blant annet Professional Capacity Dealing with Diversity. Han har vært ansatt som universitetslektor, stipendiat og førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved universitetet i Oslo fra 2004 til 2012. Fra 2009 var han ansatt på Rektorutdanningen med arbeidsoppgaver knyttet til coaching og veiledning. Ved UiO er han for tiden koordinator for studiet Flerkulturell pedagogikk. Han har vært rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Andersens forskningsinteresse ved Høgskolen i Østfold er rettet mot ledelse og opplæring i et flerkulturelt samfunn.