Ronald Nolet

Ronald Nolet

Avdeling for lærerutdanning

Førstelektor Mobil: 481 40 054 Tlf. arbeid: 69608125 Kontornr.: FU1-076 http://www.lu.hiof.no/~ron contacts
Arbeidsområde:

Samfunnsfagdidaktikk, Interkulturelle studier, Midtøstenstudier.

Kriminalitetsforebyggende arbeid

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
 • Hovedfag/Master:

  Konflikten i Midtøsten: Vestbredden og Gaza - konflikten om vannet, land og økonomien i  de okkuperte områdene.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi: (Gir ekspertkommentarer)

Forskningsprogram/-prosjekter:

1. I 1997 fikk jeg i oppdrag fra det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) å gjennomføre en evaluering av en skolepakke LEV VEL. Formålet var å undersøke og analysere hvordan skolepakken LEV VEL ble mottatt og brukt i grunnskolene i Norge. Evalueringen foregikk over tre trinn og har resultert i fire rapporter. Jeg var prosjektleder for oppdraget og ansatte tre medarbeidere i prosjektet. Den første rapporten var basert på en surveyundersøkelse og kom ut i januar 1998. Den andre rapporten presenterer hovedresultatene fra analysene av hvordan LEV VEL ble tatt i mot og er blitt brukt i skolen, og er basert på en kvalitativ undersøkelse av åtte utvalgte skoler. Denne rapporten kom ut i 1999. Siste trinn ble gjennomført i 1999 og er i likhet med den første rapporten basert på en surveyundersøkelse. Rapporten ble presentert i 2000.Den siste rapporten avslutter evalueringen av skolepakken LEV VEL og er en syntese av de tre undersøkelsene. Den siste rapporten kom ut i 2000.


2. I 2000 - 2003 ble jeg medarbeider i et Thinkings Skills prosjekt under ledelser av prof. Alfred Lie, sammen med Erik lund. Dette prosjektet er et utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning, finansiert av Norges Forskningsråd (KUPP). Prosjektet  drives i samarbeid med Universitetet i Newcastle (TT-NEW).  Prosjektet startet 15. september 2000 og ble avsluttet 1. juni 2003. 


Prosjektet rettet seg mot samfunnsfag på ungdomstrinnet og videregående skole, men har også en tverrfaglig målsetting. Med utgangspunkt i de læringsstrategier og det undervisningsmaterialet som er utviklet av "Thinking Skills Research Group" ved Universitetet i Newcastle i tett samarbeid med lærere i grunnskolen, vil TT-NOR tilpasse og videreutvikle metoder og materiale ut i fra norske forhold.  TT-NOR er et klasseromsbasert prosjekt som arbeider i nær kontakt med ungdomstrinnets lærere.


Undertegnende er prosjektmedarbeider med ansvar for utvikling av metakognitive undervisningsstrategier i samfunnsfag, med vekt på geografifaget på ungdomsskole-, videregående skole- og høgskolenivå. Prosjektet innebærer videre klasseromforskning, veiledning av metakognitive strategier til lærerne og utvikling av kurs i metakognitive læringsstrategier for lærere i Norge.


3. Jeg har vært faglig ansvarlig og redaktør for et internasjonalt Comenius (2.1) prosjekt: ”Living and Learning in Border Regions” (http://www.borderactivities.eu/). I forbindelse med dette arbeidet har jeg forsket på lærernes implementering av ulike læringsstrategier og elevenes respons i klasserommet og skrevet hovedkapitelene i publikasjonene som kom ut høsten 2008. Publikasjonene kom ut på engelsk, tysk, polsk, nederlandsk og ungarsk.


4. På oppdrag av Fylkesmannen i Østfold en pilotstudie om barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, fra desember 2011 til desember 2012. Jeg ble sammen med prof. Torill Strand og studieleder Marianne Hatlem leder for dette prosjektet. Piloten resulterte i en rapport som kom ut i 2013.


5. Fra 2015 - 2018 er jeg en del av et større Erasmus Pluss prosjekt (NAOS), som medarbeider/forsker. NAOS prosjektet utgjør en del av SIRIUS og tar sikte på å utvikle innsikter og kunnskaper om undervisning i et flerkulturelt perspektv, der lærerutdanningen er en viktig del av undersøkelsesfeltet. 

Publikasjoner:


 • Ronald Nolet og Eldrid Digernes: Evaluering av skolepakken LEV VEL (del I), Møreforsking 1998

 • Ronald Nolet og Kjersti Solvoll: Evaluering av skolepakken LEV VEL (del II), Møreforskning 1999

 • Ronald Nolet: Evaluering av skolepakken (del III), Møreforsking 2000

 • Ronald Nolet: Evaluering av skolepakken LEV VEL (sluttrapport), Møreforsking 2000

 • Ronald Nolet: Kampen om vannet i Midt Østen, Høgskolen i Østfold 2002

 • Ronald Nolet: Geografi i nytt terreng – metakognitive undervisningsstrategier, Høgskolen i Østfold 2002.

 • Ronald Nolet: Metakognitive undervisningsstrategier i geografifaget i ungdomsskolen, i Acta Geografica: Geographical Methods – Power and Morality in Geography Serie A. Nr. 2 Trondheim 2002

 • Ronald Nolet: Økologi i historisk perspektiv - En kortfattet beretning om menneskenes syn på naturen gjennom tidene, Høgskolen i Østfold 2003

 • Nolet, Ronald: Geografi i nytt terreng – Lær deg å tenke med geografi, i Mikkelsen, R. og J. Sætre (red): Geografididaktikk for klasserommet – en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2005.

 • Nolet, Ronald: Teaching Thinking – an Exiting Approach to Teaching in Primary and Secondary Schools, i Fürst, Johann (red.): Forschungs- und Entwicklungsarbeit Band 5, Pädagogische Akademie der Diözese St. Pölten in Krems, Austria 2005.

 • Nolet, Ronald: Tren Tanken, i Bedre Skole, No. 1, 2006.

 • Nolet, Ronald, Nicole Ehlers & Harry Havekes (red.): Living and Learning in Border Regions, Cross Border Learning Activities, Issues – Methods – Places, Volkshochschule Aachen GE, 2008

 • Nolet, Ronald, Nicole Ehlers & Harry Havekes (red.): Leven en leren in Grensgebieden, Grensoverstijgende Leeractiviteiten, Volkshochschule Aachen GE, 2008 (Utviklet spesielt for grenseområdet mellom Nederland, Belgia og Tyskland)

 • Nolet, Ronald, Nicole Ehlers & Harry Havekes (red.): Leben und Lernen in Grenzregionen, Grenzüberschreitendes Lernen, Volkshochschule Aachen GE, 2008 (Utviklet spesielt for grenseområdet mellom Tyskland, Nederland og Belgia og Østerrike - Ungarn)

 • Nolet, Ronald, Nicole Ehlers & Harry Havekes (red.): Élet és tanulás határrégióban, Feladatok a magyar-osztrák határvidék történelmének kölcsönös megismeréséhez. Volkshochschule Aachen GE, 2008 (Utviklet spesielt for grenseområdet mellom Ungarn og Østerriket)

 • Nolet, Ronald, Nicole Ehlers & Harry Havekes (red.): `Zivot a uceni v pohrannicnich regionech, Vyukové activity o pohrahnichnich regionech,Volkshochschule Aachen GE, 2008 (Utviklet spesielt for grenseområdet mellom Polen og Tsjekkia)

 • Nolet, Ronald, Nicole Ehlers & Harry Havekes (red.): Zycie I edukacja w regionach przygranicznych, Edukacyjne cwiczenia o regionach przygranicznych. Volkshochschule Aachen GE, 2008 (Utviklet spesielt for grenseområdet mellom Tsjekkia og Polen)

 • Nolet, Ronald: Perspektiver i geografiundervisning, i Mikkelsen, R. og J. Sætre (red): Geografididaktikk for klasserommet – en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere (2.edition). Høyskoleforlaget, Kristiansand 2010.

 • Nolet, Ronald: Metoder og teorigrunnlaget for prosjekt Migras, i Anne-Lise Arnesen & Lisbeth Lundahl (red). Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og lærerutdanning, Høgskolen i Østfold, Rapport 2010:11

 • Nolet, Ronald & Marianne Werner: Økt pedagogtetthet gir ikke nødvendigvis økt kvalitet. Første Steg nr. 3, 2010 (s.44 – 47)

 • Nolet, Ronald, Strand, Torill og Hatlem, Marianne (red): Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: rapport fra en pilotstudie, Oppdragsrapport Høgskolen i Østfold 2013:14

Verv:

Råd og utvalg:

OFA PPU

Andre verv:

2007 - 2011 Leder for Forskerforbundet ved avd. for lærerutdanning ved Hiof.