Hadi Strømmen Lile

Hadi Strømmen Lile

Avdeling for helse og velferd

Førsteamanuensis Mobil: +47 91592963 Tlf. arbeid: 69608768 http://www.hadilile.com/ contacts

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Jus:
  • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi:

Cristin (Current Research Information System in Norway):

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=1240&la=no&action=sok

Publikasjoner:


Lile, Hadi Strømmen (2017) Lost in operationalisation: developing legally relevant indicators, questions and benchmarks. International Journal of Human Rights 2017, vol. 21.


Lile, Hadi Strømmen (2014) Grunnlovfesting av retten til utdanning: Nye verdier i skolen? Kritisk Juss 2014 (40) nr. 2–3, side 81-104.


Lile, Hadi Strømmen (2013) The Committee on the Rights of the Child: A Review of its mandate and members. International Family Law, Policy and Practice • Vol. 1.1 • Winter 2013, pp. 54-65.


Lile, Hadi Strømmen (2013) FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter: En innføring med fokus på samiske rettigheter. Gáldu Čála: Journal of Indigenous Peoples Rights No. 1/2008, pages 1-55. (oversatt til Nordsamisk, spansk og russisk)


Lile, Hadi  Strømmen (2012) Barn av minoriteter og urfolk. I: Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (2012) Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. 2 utgave, Oslo: Universitetsforlaget, side 277-290.


Lile, Hadi Khosravi (2012) Opplæringens innhold– det folkerettslige perspektiv: FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1). I: Jakhelln, Henning og Trond Welstad (2012) Utdanningsrettslige emner: Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område. Oslo: Cappelen Damm Akademiske, side 504-529.


Lile, Hadi Khosravi(2011) FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring: En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk. Doktoravhandling: Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, side 1-601.


Lile, Hadi Khosravi (2009) Barnekonvensjonen og samiske barn i Norge. Gáldu Čála: Journal of Indigenous Peoples Rights No. 1/2009, side 1-80. (oversatt til engelsk og nordsamisk)


Lile, Hadi Khosravi (2009) The UN Convention on the Rights of the Child, article 29: The purpose of education in relation to indigenous peoples. Journal of Australian Indigenous Issues 2009, vol. 12, side 90- 103.


Lile, Hadi Khosravi (2006) A New Era for Indigenous Peoples: The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Gáldu Čála - Journal of Indigenous Peoples Rights No. 2/2006, side 1-49. (Oversatt til norsk og nordsamisk)

Verv:

Styreverv:

Juni 2012-august 2014: Medlem av Pressens faglige utvalg (PFU)


April 2009 - Juni 2010: Medlem av Nasjonalt åndelig råd (NÅR) for Baha'-samfunnet i Norge


Andre verv:

Redaktør for tidsskriftet Kritisk juss


Medlem av editorial board for tidsskriftet Human Rights Education Review