Kari Aarøen

Kari Aarøen

Avdeling for helse og velferd

Høgskolelektor Mobil: 90933976 Tlf. arbeid: 69608895 Kontornr.: A229 http://klaff.hiof.no/~kaa contacts
Arbeidsområde:

Jeg er psykiatrisk sykepleier, med fartstid innenfor psykisk helsearbeid/psykiatri siden 1988. Hovedsaklig har jeg arbeidet som spesialsykepleier og fagutviklingsrådgiver innenfor spesialisthelsetjenesten.

Videreutdanning i Praktisk pedagogikk fra Høgskolen i Østfold(2005), og Hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (2007).

I mitt arbeid som høgskolelektor har jeg mye veiledning av studenter individuelt og i grupper, både i fht.teori og praksis innenfor flere av sykepleiens områder.

Mine faglige hovedinteresseområder er betydningen av pedagogiske begrunnelser for oppbyggingen av undervisningsplaner, emner og studieplaner, og nettbasert utdanning.

Den siste tiden har jeg tatt utdanning innenfor IKT-baserte verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning ved høgskolen i Østfold.

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:
  • Pedagogiske fag:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Jeg er for  prosjektleder for et to-årig samarbeidsprosjekt som skal utvikle et  "Fleksibelt, nettbasert studie/kurs i pasient- og brukerrettet okumentasjon". Prosjektet støttes økonomisk av Norgesuniversitetet, Høgskolen i Østfold, Sarpsborg- og Fredrikstad kommune.


Lenke til prosjektets blogg http://dokumentasjonsprosjekt.wordpress.com/Publikasjoner:

Fra 2009-2013 var jeg medlem i nasjonalt nettverk i forhold til mennesker med psykiske lidelser og omfattende tjenestebehov. Nettverket ble ledet av Gunnar Vold Hansen (HiØ) som har vært ansvarlig for nettverkets samlinger og rapportene som har blitt publisert underveis.http://www.napha.no/content/6235/Temanettverk:-Omfattende-tjenestebehov--


NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - har vært styringsgruppe for nettverket.http://www.napha.no/


Hensikten med nettverket var å samle ulike miljø som var opptatt av målgruppa, for å dele erfaringer, formidle kunnskap og bidra til å dokumentere gode tiltak og praksiser. Deltakerne i nettverket har vært tjenesteutøvere i kommuner og spesialisthelsetjeneste, samt representanter fra ulike bruker- og FoU-miljøer. 


Alle deltakerne i nettverket har i samarbeid med HiØ fått muligheten til å dokumentere en tjeneste og/eller et tiltak innen sin virksomhet. Det er til sammen laget 11 praksisbeskrivelser. Disse er utarbeidet av personer i tiltakene i samarbeid med forskere ved Høgskolen i Østfold.


Min rapport beskriver et botilbud for mennesker med omfattende tjenestebehov  i Tromsø kommune


Omsorgsboligene A-F på Åsgårdsområdet

Verv:

Råd og utvalg:


  •  4 år i Høgskolens klagenemd(avsluttet 2013)

  • 4 år som leder for Valgkomiteen ved avd.HS (pågår 2014)

  • 4 år som Leder for Likestillings- og diskrimineringsutvalget (utvalget ble lagt ned i 2015 )

  • Velferdskomiteen ved campus Kråkerøy :-) (pågår 2014)

Andre verv:


  • 4 år i Fagråd psykisk helse Helse-Sør-Øst, som representant for Høgskolesektoren i syekhusområdet(pågår 2014)