Anne-Lise Arnesen

Anne-Lise Arnesen

Avdeling for lærerutdanning

Professor Mobil: +47 92080086 Tlf. arbeid: 69608000 Kontornr.: Rom FU1-081 contacts
Arbeidsområde:

Professor Anne-Lise Arnesen's research interests are in marginalization, inclusion and diversity studies in education and teacher education. She has been involved in a number of research projects and supervises students working in these areas. Her latest research project was  Students’ at risk. Pathways to vocational competence (EVY). She is one of the founders of the NORDCRIT network (Nordic research network: Critical perspectives on children, young people, welfare and education). She is member of The Nordic Centre of Exchellence: Justice through Education in the Nordic Countries (JustEd) (2013-2018). Høgskolen i Østfold er en av medlemsinstitusjonene.

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
  • Doktorgrad:

    Ulikhet og marginalisering med referanse til kjønn og sosial bakgrunn. En etnografisk studie av sosial og diskursiv praksis i skolen. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2002. (Difference and marginalization with reference to gender and social background. An ethnographic stduy of social and discursive practices in school, University of Oslo)

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Lærer- og lektorutdanning: (Gir ekspertkommentarer)
  • Pedagogiske fag: (Gir ekspertkommentarer)

Forskningsprogram/-prosjekter:

2012 - 2013 Elevers vei mot yrkeskompetanse (EVY). Tilrettelegging for læring. Prosjektteam professor Anne-Lise Arnesen (leder), førstelektor Sigmund Egil Nilsen, førsteamanuensis Kjerstil E. Lien Holte og høgskolelektor Eva Martinsen Dyrnes. 


2010 - 2012 Kunnskap, kommunikasjon, medvirkning og mangfold i profesjonssammenheng (Strategisk satsningsområde ved Høgskolen i Østfold, prosjektleder sammen med professor Sigmund Kvam)


2008 - 2011 Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne, i et profesjonsperspektiv (finansiert av Norges forskningsråd, prosjektleder) med prosjektansvarlige Kjell-Arne Solli og Ragnhild Andresen i samarbeid med Ann Sofi Larsen (stipendiat), Tonje Kolle og Bente Ulla (Høgskolen i Østfold)


2006 - 2009 Policies and Practices for Teaching Socio-cultural Diversity (lærerutdanningsprosjekt finansiert av Council of Europe, prosjektleder), med deltakelse fra 15 land i Europa.


2006 – 2007 Multiplicity, Diversity and Inclusive Education, sammen med professor Joron Pihl m.fl. (Høgskolen i Oslo)


2002 – 2006 Inkludering og ekskludering i lys av profesjonsutøvelse i sosiokulturelt perspektiv: Institusjonelle relasjoner og dilemmaer i skolen (finansiert av Norges Forskningsråd, prosjektleder)


2002 – 2004 Gender, Complexity and Diversity in Pedagogical Institutions for Children Aged 0—10 (Prosjektleder professor Jeanette Rhedding-Jones ved Høgskolen i Oslo, finansiert av Norges Forskningsråd).


1996 – 2001 Ulikhet og marginalisering i skolen – med referanse til kjønn og sosial bakgrunn (Høgskolen i Oslo/ Universitetet i Oslo, PFI)


1994—1995 Vurderingsgrunnlag for sammensatte mål i videregående opplæring: kjønn og likestilling i videregående opplæring (Utdannings- og forskningsdepartementet, prosjektleder).


1992 – 1998 NORD-LILIA – Nordisk utdannings- og lærerutdanningsprosjekt som omfattet 62 forsknings- og utviklingsprosjekter fra Norge, Sverige, Finnland, Danmark og Island (finansiert av Nordisk Ministerråd, og nasjonale organer, nordisk prosjektleder)


1990 - 1994 Project:Publication series on equal opportunities in teacher education. 4 volumes ble publisert av Pavic Press, ved Sheffield Hallam University (finansiert av EU-kommisjonen og innebar et samarbeid mellom lærerutdannere fra 11 EU medlemsland og fra 5 ikke-medlemsland, prosjektleder)


1990 – 1991 Kjønns- og likestillingsperspektiv i utdanningsforskningen – en kunnskapsoversikt (Utdannings- og forskningsdepartementet)


1985 - 1987 Equal opportunities and teacher education in Europe: A Curriculum Framework (ATEE, Equal Opportunities Unit of the Commision of the European Communities, project leadership with co-director Dearbhal NíCharthaigh, deltakere fra 12 europeiske land)


1979 – 1981 Differensiering og tilpasset opplæring (Utdannings- og forskningsdepartementet, prosjektleder sammen med Unn Sollie)

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=63723&la=no&action=sok

Publikasjoner:


Utvalgt publikasjonslisteArnesen, A.L, Lahelma, E., Lundahl, L. Õhrn, E. (eds.)(2013).  Fair and competitive? Critical perspectives on contemporary Nordic schooling, London: Tufnell Press.


Arnesen, A.L., Nilsen, S.E., Lien Holte, K. og Martinsen Dyrnes, E. (2013) Elevers vei mot yrkeskompetanse tilrettelegging av opplæring. Dokumentasjon av praksis ved en videregående skole i Østfold 2012-2013


Arnesen, A-L. (2013). Inclusion and challenges in ECEC with reference to Norwegian policies and practices, In The 3rd Nordic ECEC conference in Oslo. Approaches in Nordic ECEC research: Current research and new perspectives, Oslo: Norwegian Directorate for Education and Training


Arnesen, Anne-Lise (2012). Gaze in the Classroom: marginalization with a focus on objectification and reciprocity, In Kurki, T., Palmu, T., Lappalainen, S. & Talonen, T. (eds.) Cultural practices and transitions in education, London: Tufnell Press.


Arnesen, Anne-Lise (red.) (2012). Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget.


Arnesen, Anne-Lise (2012). Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser – en innledning (13 – 33), I: Arnesen, A. (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget.


Arnesen, Anne-Lise (2012). Inkludering i det utdanningspolitiske landskapet (56 – 78), I: Arnesen, A. (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget.


Arnesen, Anne-Lise (2012). Den komplekse inkluderingen og pedagogisk nærvær (247 – 271), I: Arnesen, A. (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget.


Arnesen, Anne-Lise, Kolle, Tonje & Solli, Kjell-Arne (2012). De problematiske kategoriene i institusjonelle sammenhenger (79 – 100), I: Arnesen, A. (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget.


Arnesen, A.L. (2011). Barnehage og skole - arena for inkludering og marginalisering, I Seim, S. og Larsen, H. (red.) Barnefattigdom i et rikt land. Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge. (119-138). Rapport på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet, HiO-rapport 2011, nr. 10. Oslo: Høgskolen i Oslo


Arnesen, A.L. (2011). International Politics and National Reforms: The dynamics between 'competence‘ and the 'inclusive school‘ in Norwegian Education Policies, Education Inquiry, Vol. 2, No. 2, May 2011, pp.193–206


Arnesen, A.L. & Simonsen, E. (2011). Spesialpedagogikk - en "merkevare" i epistemisk drift? Norsk Pedagogiks Tidsskrift, 2/2011, 115-128.Arnesen, A.L. (2010). The complexity of diversity - challenges for teacher education, In Policies and practices for teaching sociocultural diversity: Diversity and inclusion: Challenges for teacher education, (21-34), Strasbourg: Council of Europe


Arnesen A.L. & Lundahl, L. (2010). Standardized Individualization. Text-mediated relations of governance in two Nordic welfare institutions. In Kvam, S. & Knutsen, K. (eds.) Genre and Cultural Competence: An Interdisciplinary Approach to the Study of Text. Münster: Waxmann Verlag.

Arnesen, A.L, Lahelma, E., Lundahl, L. and Õhrn, E. (2010). Introduction. Agency in a Changing Educational Context: negotiations, collective actions and resistance, European Educational Research Journal, Volume 9 Number 2 2010, ISSN 1474-9041

Arnesen, A.L.,Hadjitheodoulou-Loizidou, P., Allan, J., Trasberg, K., Chavdarova-Kostova, S., Furch, E., Valianatos, A., Dumont, B., & Qiriazi, V. (2010). Policies and practices for teaching sociocultural diversity. A framework of teacher competences for engaging with diversity. Strasbourg: Council of Europe. English/French

Arnesen, A.L., Allan, J. & Simonsen, E. (eds.) (2009). Policies and practices for teaching sociocultural diversity. Concepts, principles and challenges in teacher education. Strasbourg: Council of Europe Publishing. English/French

Arnesen, A.L. & Solli, K.A. (2009). Spesialpedagogiske tiltak i barnehagen skjer ofte ureflektert. Første Steg, 3/2009: 36-38.

Arnesen, A.L. et al. (2008). Policies and practices for teaching sociocultural diversity - A survey report. Strasbourg: Council of Europe Publishing. English/French

Arnesen, A.L., Lahelma, E. & Õhrn, E. (2008) Travelling discourses on gender and education: The case of boys’ underachievement, Nordisk Pedagogik, Vol. 28, 1/2008: 1-14.

Arnesen, A.L., Lahelma, E. og Mietola, R. (2007) Language of inclusion and diversity: policy discourses and social practices in Finnish and Norwegian schools, International Journal of Inclusive Education, Vol. 11, No. 1, January 2007: 97–110.

Arnesen, A.L. og Lundahl, L. (2006) Still Social and Democratic? Inclusive Education Policies in the Nordic Welfare States. The Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 50 , No. 3: 285-300

Rhedding-Jones, J., Arnesen, A.L., Dingstad, P. og Rossholt, N. (2005) Strengthening partnerships locally and internationally: a position paper from a research project in Norway New Zealand Research in Early Childhood Educational Journal. Vol. 7/2005: 149-162

Arnesen, A.L. (2004). Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. Oslo: Abstrakt Forlag.

Arnesen, A.L. (2004). ”Kommunikasjon – mer enn ord”. I: Arneberg, Per (red.) Samtalen i skolen. Oslo: Damm&Sønn A/S

Arnesen, A.L. og Sollie, U. (2003). Differensiering og tilpasset opplæring. Oslo: HiO-rapport nr. 11/2003.

Arnesen, A.L. (2003). De “sårbare” barna og de “farlige” kategoriene i skolen. I Befring, E. (red.) Sosiale og emosjonelle vansker hos barn – problemer, utfordringer og muligheter. Barn i Norge 2003, Oslo: Voksne for Barn.

Arnesen, A.L. (2003). “Construction of an ‘Outsider’: Contradictions and Ambiguities in Institutional Practices”. In Beach, D., Gordon, T. & Lahelma, E. (eds.) Democratic Education: Ethnographic Challenges. London: Tufnell Press.

Arnesen, A.L. (2002). Ulikhet og marginalisering med referanse til kjønn og sosial bakgrunn. En etnografisk studie av sosial og diskursiv praksis i skolen. HiO-rapport nr. 13/2002.

Arnesen, A.L. (2002). ”Forskerblikk på blikket i klasserommet”. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6/2002: 460-472.

Arnesen, A.L. (2001). ”Den vet best hvor skoen trykker som har den på ? Refleksjoner om kunnskap, sannhet og forskningsperspektiver i studier av skolen”. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 2/2001: 383-398.

Arnesen, A.L. (2001). Aktør- og strukturperspektiver anvendt på forståelse av marginalisering i skolen. Oslo: HiO-Notat 2001 nr. 24.

Arnesen, A.L. (2000). “Cultural Tensions in Social Practices: Marginalization, inclusion and exclusion processes in a Norwegian school”. (317-334). I Walraven, G., Parsons, C., van Veen, D. & Day, C. (eds.)(2000) Combating Social Exclusion Through Education: Laissez-faire, Authoritarianism or Third Way?. Leuven, Apeldoorn: Garant.

Arnesen, A.L. (2000). ”To stemmer – to versjoner: Når elev og lærers skolevirkelighet kolliderer”. (s. 71-90). I Grepperud, G. (red.) Tre års kjedsomhet ? Om å være elev i ungdomsskolen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Arnesen, A.L. (2000). Masculinities and Ethnicities at Play: A Discourse Analysis of Conflict in a Norwegian Classroom. Pedagogy, Culture & Society, Volume 8, Number 2, 2000: 157-172.

Arnesen, A.L. (2000). Marginalisering i skolen: en tekst- og diskursanalytisk studie av beretningen om en lærer-elevkonflikt. Nordisk Pedagogik, Vol 20, Nr. 4/00: 206-218.

Arnesen, A.L. (2000). Relações sociais de sexo, igualdade e padagoia na educação no contexto europeu. Debates e questões nas políticas e na investigação. ex æquo, número 2/3. 2000: 125-140.

Arnesen, A.L. (red)(1998) Likt og ulikt. Kjønnsdimensjonen i pedagogisk tenkning og praksis. HiO-rapport 1998 nr. 2, Oslo: Høgskolen i Oslo.

Arnesen, A.L. (1995) Kjønn og likeverd i videregående opplæring. Apostrof, HiO Bislet Skriftserie nr. 13/1995.

Arnesen, A.L. & Ní Chárthaig, D. (1992) Pathways to Change: Gender and Curriculum Development in Teacher Education. Sheffield: Pavic Publication.

Arnesen, A.L. (red.)(1995) Gender and Equality as Quality in School and Teacher Education. Final Report from the 3-year Nordic Projects on Gender and Equal Opportunities in Teacher Education. Nordic Council of Ministers/Oslo University College. Apostrof, Special Edition A/1995.

Arnesen, A.L. & Ní Chárthaigh, D. (1987) Equal Opportunities for Girls and Boys. A Curriculum Framework for Teacher Education with Guidelines for Action. Prepared by the Standing Working Group of ATEE on equal opportunities in teacher education, funded by the Commission of the European Communities. ATEE, Brussels 1987. English/french version.

Verv:

Andre verv:

Representant for Høgskolen i Østfold i Management group i The Nordic Centre of Excellence (JustEd).