Nasjonal kartlegging av studenters helse og trivsel

Onsdag 5. september ble Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) offentliggjort. – Det er positivt at undersøkelsen viser 4 av 5 studenter i landet er fornøyde med sine studiesteder. Resultatene viser likevel at det grunn til bekymringer på flere av punktene, sier rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold.

Olympiade er en av aktivitetene under Fadderukene. Det er viktig med en god start på studietiden. Fadderarrangementer kan bidra positivt til dette. Foto: HiØ.

Viktig med en god start

– Undersøkelsen viser at studentene opplever å bli tatt godt imot på studieprogrammet sitt. Som jeg sa i min tale  til studentene på studiestartdagen i august, oppfordrer vi sterkt nye studenter til å delta på både sosiale og faglige aktiviteter helt fra semesterstart. Vi vet at den første tiden som ny student er avgjørende for senere trivsel og minsker eventuelt frafall, sier rektor.

– Det er avgjørende at studentene trives hos oss, og vi vi lytter nøye til deres tilbakemelding sier rektor Hans Blom. Foto: HiØ.

– Vi har jobbet systematisk med mottak av studentene og forberedelse til studiene i flere år. Dette har vi gjort gjennom målrettede tiltak som Studieforberedende uke - et tilbud som gis til alle som har søkt HiØ som førstevalg gjennom Samordna Opptak, samt TRESS, Y-vei og forkurs for ingeniørutdanninger. Hensikten er å hjelpe nye studenter til å bli bedre i stand til å møte studiehverdagen, sier rektor.

Færre deltar i fadderordningen

I følge studentleder Fahad Said, er hensikten med fadderukene å gi en god start på studietiden.

– HiØ har noe lavere deltakelse i fadderordningen enn landsgjennomsnittet. Noe av dette kan nok forklares med at våre studenter er noe eldre samt at over halvparten bor hjemme eller i fylket med etablerte nettverk og familieforhold, sier han.

Said forteller at høgskolen jobber tett med oppfølging av fadderstyret og gjennomfører fadderseminar for alle fadderne hvert år. Målet er å styrke arbeidet med fadderuken gjennom å synliggjøre høgskolens forventninger, samt å sikre økt fokus på sikkerhet, inkluderende aktiviteter og mindre drikkepress. Undersøkelsen viser at det er mindre inntak av alkohol ved HiØ og lavere grad av risikoatferd knyttet til alkoholbruk enn i landet for øvrig.

Studentene skal trives

De nasjonale funnene i SHoT-undersøkelsen viser at én av fire studenter på landsbasis oppgir at de har alvorlige psykiske plager. Ved Høgskolen i Østfold rapporterer studentene om et noe større omfang av psykiske plager enn landssnittet.

– Dette tar vi svært alvorlig og jobber kontinuerlig med å følge opp, ikke minst gjennom samarbeid med Studentsamskipnaden, sier rektor.

Høgskolen har også en læringsmiljøkonsulent som i tillegg til å jobbe med det overordnede og helhetlige læringsmiljøet ved institusjonen, også bidrar med å iverksette egne tiltak som skal øke trivsel hos studentene.

– Blant annet har vi etablert et åpent bandrom, vi har gratis utlån av elsykler, vi har bordtennisbord og biljardbord på campus og eget treningsrom. For å styrke studenters tilknytning til studiebyene, har HiØ etablert egne nettsider med en oversikt over tilbud knyttet til uteliv, kultur og samfunnsliv, idrett og organisasjoner som studenter kan bli bedre kjent med og organisere seg gjennom, sier læringsmiljøkonsulent Tommy Payne.

– HiØ har også foretatt investeringer de siste årene ved å etablere møteplasser for studentene slik at de skal bli bedre kjent med hverandre og med campus. Det fysiske læringsmiljøet er styrket gjennom oppgradering av kantine og fellesarealer, renovering av studentkafeene og bedre tilrettelegging av fellesarealer, forteller Payne.

Nulltoleranse for trakassering

– Studentene ved HiØ rapporterer mindre seksuell trakassering enn landsgjennomsnittet i SHoT-undersøkelsen. Dette er bra, men samtidig har vi nulltoleranse for slik adferd, og én sak er én sak for mye, sier rektor. 

Han forteller at høgskolen i forbindelse med #Metoo-kampanjen oppdaterte og informerte ekstra om varslingsrutiner hvor denne typen saker kan meldes, både av studenter og ansatte. Nettsiden Si ifra gir også informasjon om hvordan studenter og ansatte kan melde fra om seksuell trakassering.

Rutiner for varsling av seksuell trakassering

HiØ får studentombud

– Det er viktig med tiltak som legger til rette for en bedre studenttilværelse. Om kort til får studentene ved Høgskolen i Østfold og studentene i Ås sitt eget studentombud, forteller rektor.

Det nye studentombudet vil være ombud for de rundt 12.000 studentene i Østfold og ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, og vil dele tiden sin mellom Fredrikstad, Halden og Ås – samt ved Veterinærinstituttet i Oslo inntil dette blir innlemmet i studiestedet på Ås. Det er et tilbud til studentene våre der de kan melde fra om uønskede hendelser og opplevelser til en nøytral person, sier rektor.

Vi lærer av å lytte til studentene

– HiØ har et mangfoldig studentmiljø som teller mer enn 7000 studenter fordelt på 60 forskjellige studier, og studentene er en viktig stemme for HiØ i arbeidet med å sikre og videreutvikle kvaliteten på våre studier og at de trives hos oss, sier Blom.

– Jo flere som svarer på slike undersøkelser, jo større pålitelighet gir svarene oss, sier han. Vi kunne gjerne ønsket oss enda flere deltakere fra HiØ på SHoT undersøkelsen. Kun 780 av våre studenter svarte på undersøkelsen, med noe ujevn fordeling på fagavdelinger. Undersøkelsen gir oss likevel en viktig pekepinn på hva som er viktig for studentene, sier rektor.

Rektor understreker at det systematiske arbeidet med utdanningskvalitet og trivsel er viktig. Årlig gjennomføres også Studiebarometeret i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT. Dette er en viktig del av dette arbeidet. 

– HiØ kan vise til høy deltakelse i denne undersøkelsen, der 63 prosent av studentene svarte mot et landsgjennomsnittet på 48 prosent.

Studiebarometeret dekker temaer om studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, vurderingsformer, læringsutbytte, studieinnsats, medvirkning, samt praksis.

Undersøkelsen viste i år at studentene ved HiØ stort sett går på det studieprogrammet de aller helst vil gå på og at de aller fleste er tilfreds med kvaliteten på programmet.

– Både Studiebarometeret og SHoT-undersøkelsen gir oss tilbakemeldinger vi kan lære av og bruke til å gjøre HiØ til en enda bedre høyskole. Vi skal se nærmere på resultatene fra SHoT-undersøkelsen og finne ut hvor vi eventuelt kan sette inn tiltak, sier rektor.

Studentsamskipnaden i Østfold jobber forebyggende

–SHoT-undersøkelsen gir viktige innspill slik at vi i Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) sammen med Høgskolen i Østfold kan legge til rette for et mer helhetlig læringsmiljø og intensivere vårt arbeid med å skape trivsel, mestring og læring, sier direktør i Studentsamskipnaden i Østfold, Rita Hirsum Lystad.

Direktør for Studentsamskipnaden i Østfold Rita Lystad, her utenfor nyoppførte studenboliger på Remmen. Arkivfoto: HiØ.

– Studenter er i en livsfase der mange flytter fra foreldrene og skal stå på egne ben. Overgangsproblematikk knyttet til ny livssituasjon, å klare seg på egenhånd, skaffe seg nytt sosialt nettverk og ikke minst prestere på studier, gjør at studenttilværelsen kan være en sårbar situasjon, sier hun.

– SiØ sitt hovedmål er at studentene skal trives og at vi skal bidra til studiemestring. Det betyr blant annet at vi skal yte forbyggende tilbud med lav terskel for å styrke studentenes psykiske og fysiske helse og trivsel. Våre medarbeidere i spisesteder, bokhandel, boliger og råd/helse møter studentene daglig og tar seg tid til den «lille praten» som kan være avgjørende for å oppleve seg sett i en krevende studiehverdag. Og vi bidrar også med samtaleterapi, kurs i studie- og stressmestring, eksamensforberedelser og har et nært samarbeid med helsestasjonene i den enkelte vertskommune.

– Støtte til studentsamfunnene både av praktisk, økonomisk og veiledende art har vi lang tradisjon for, og vi er nå opptatt at hvordan vi kan ytterligere forsterke forbyggende tiltak for å bidra til studentenes trivsel og mestring, forteller Lystad.

Alle skal føle seg velkomne

Studentlederen sier at det er gledelig å se at HiØ skårer høyt på organisert frivillig studentvirksomhet knyttet til studentdemokratiet.

At alle skal føle seg velkomne, er et viktig mål for studentleder Fahad Said. Foto: HiØ.

– Dette gjenspeiles også i høy valgdeltakelse til studentvalget, forteller han.

– Samtidig er det ikke greit at noen føler seg ensomme. Vi er opptatt av å ivareta studentene og arrangerer månedlige kakedager på begge studiesteder der alle studenter er velkomne.

Studentleder forteller at de årlig arrangerer et studieseminar i februar, en dag der all undervisning utgår, hovedtema i år var psykisk helse. De jobber aktivt for at studentene skal ha den beste opplevelsen under studietiden sin ved Høgskolen i Østfold.

Han legger også til at Studentparlamentet for første gang skal markere verdensdagen for psykisk helse på begge campus 10. oktober.  I tillegg har han et mål om å ha flere alkoholfri arrangementer i blant annet fadderordningen.

Engasjement blant studentene

– Studentsamfunnene på begge studiestedene har vært eksepsjonelle på å arrangere aktiviteter for å inkludere så mange som mulig, de fortjener ros for det. Det er de som sørger for at det er sosiale arenaer for alle studenter, sier Said.

Fakta om SHoT-undersøkelsen

  • Omlag 160.000 studenter fikk en e-post med tilbud om å delta i undersøkelsen
  • Totalt 50 054 studenter i alderen 18-35 år fra hele landet og norske studenter i utlandet besvarte undersøkelsen som kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand.
  • SHoT- undersøkelsen er initiert av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Styringsgruppen har inngått samarbeid med Folkehelseinstituttet og de har gjennomført undersøkelsen og analysert resultatene i 2018
  • Rapporten med hovedresultatene

 

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 7. sep. 2018 07:53 - Sist endret 7. feb. 2020 15:53