Prisdryss ved Høgskolen i Østfold

Fredag 23. november delte fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold ut tre priser. Forskningsprisen gikk til professor Ricardo Colomo-Palacios, Utdanningskvalitetsprisen til førsteamanuensis Heidi Kristine Grønlien og Formidlingsprisen gikk til førsteamanuensis Kjersti Lien Holte.

Vinnerne av høgskolens priser 2018. Fra venstre: Kjersti Lien Holte som fikk Formidlingsprisen,  Ricardo Colomo-Palacios som mottok Forskningsprisen og Heidi Kristine Grønlien som fikk Utdanningskvalitetsprisen. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

Prisene deles ut årlig og er på henholdsvis 50.000,- hver inkludert heder og ære.

Under følger et utdrag fra vurderingskomiteene for de respektive prisene:

Forskningsprisen til Ricardo Colomo-Palacios

Komiteen trekker frem at professor Ricardo Colomo-Palacios sin forskning er synlig og anerkjent internasjonalt gjennom en betydelig publikasjons- og prosjektvirksomhet. Han har vært en svært produktiv forsker over de siste fire år som ansatt ved HiØ:

  • 13 dokumenterte nivå 2-publikasjoner
  • 36 dokumenterte nivå 1-publikasjon i årene 2016 – 2018, som er betydelig sitert internasjonalt
  • 941 siteringer og h-indeks 20 i Web of Science.

Dette betyr at hans forskning i betydelig større grad enn for de andre kandidatene har vært synlig i og har påvirket den internasjonale forskningsfronten, gjennom mange aksepterte publikasjoner på nivå 2, og spesielt gjennom langt mer utbredt sitering fra internasjonale fagfeller enn det som er tilfelle for de andre tre kandidatene.

Palacios bidrar også inn i en rekke eksternfinansierte forskningsprosjekter, de fleste av dem internasjonalt orientert. Flere av prosjektene har fått EU-finansiering fra meget kompetitive programmer (Erasmus+, MSCA). Han er også spesielt aktiv – og fremmer derved HiØs synlighet – i det internasjonale forskningssamfunnet gjennom redaksjonelt arbeid (sjefsredaktør, medredaktør, redaksjonsmedlem) i en lang rekke internasjonale journaler.

Palacios har også bidratt aktivt til å bygge forskningskompetanse og forskningskultur i sin avdeling, ved at han har vært en mentor og støtte både for kolleger og studenter, og har trukket dem med på søknader og inn i prosjekter. Palacios har konkret bidratt til samarbeid med yngre forskere og resten av forskningsmiljøet på sin avdeling gjennom sampublisering (7 publikasjoner sammen med studenter og 4 publikasjoner sammen med kolleger ved HiØ siden 2014).

– Long-waited event

– I was nominated 2 times before. It is a long-waited event for me, says Ricardo Colomo-Palacios.

– It is a recognition of activities that are crucial for academics and not too evident for society in general, in spite I believe knowledge creation in higher education institutions is the key role for academics, he says.

Colomo-Palacios says that he strongly believe in rewarding stimuli.

– In academic scenarios in which there is an increasing move towards institutional and personal assessment, these reinforcements are also crucial to support and enhance activities. I study gamification aspects, applied to software teams, and gamification works.

– I see this prize, and not just in my personal case, as a reward to increase engagement in research activities. It is very important to distinguish the work of people who, individually although protected by a group, decide to carry out an impact research work taking risks. Research contribution is the Rubicon that divides active from passive academics in knowledge creation.

– This prize is a positive stimulus to keep the production engine running, says Colomo-Palacios.

Utdanningskvalitetsprisen til Heidi Kristine Grønlien

Heidi Grønlien har over flere år, systematisk og i stor utstrekning, utviklet og benyttet nye pedagogiske metoder i undervisningen i anatomi og fysiologi – fagområder studentene tradisjonelt opplever som vanskelig å tilegne seg kunnskap i.

Grønlien har vektlagt «a blended learning approach», der forelesning, seminarer og oppgaveløsning kombineres med digitale læringsressurser og simulering. Sentralt i undervisningen ligger utvikling av digitale læringsressurser.

Den systematiske satsing på «a blended Learning Approach» generelt og utvikling av digi-ressurser til alle organsystemer i anatomifaget spesielt, er beskrevet i et utkast til en vitenskapelig artikkel.

Det gis honnør til det systematisk arbeid Grønlien har gjort i å fremme studentenes læring og bedre deres læringsresultater og fordi hun gjennom forskning på egen undervisningspraksis bidrar til å skape engasjement i høgskolens ulike fagmiljøer for utvikling av pedagogiske metoder og pedagogisk praksis.

Satsingen på utvikling av digi– ressurser og fleksible undervisningsmetoder er også et viktig bidrag for å i forhold til å realisere HiØs strategiske plan (tiltak 1.2).

– Elsker å undervise!

– Det er helt fantastisk å få denne prisen. Det er en stor ære og høydepunktet så langt som lærer. Tusen takk til de som nominerte meg og til juryen, sier en fornøyd Heidi Grønlien.

– Jeg elsker å undervise, og denne prisen motiverer meg til å fortsette min søken etter pedagogiske virkemidler for å få studentene til å forstå hvordan kroppen fungerer. 

– En pris for utdanningskvalitet er viktig fordi det viser at ved HiØ verdsettes den jobb som gjøres for å utvikle og bedre kvaliteten i utdanningene, sier hun.

Formidlingsprisen til Kjersti Lien Holte

I følge juryen skårer årets Kjersti Lien Holte meget godt på kriteriene for utvelgelse:

Hun er blitt godt etablert som en ekspert-kommentator i media innenfor sitt fagområde, ikke minst har hun evnet å vekke interesse og formidlet sin viten utover eget fagmiljø, gjennom allsidig bruk av kommunikasjonskanaler.

Holte har vist stor villighet til å være tilgjengelig for slike formidlingsoppgaver, og samtidig også evnet å sette temaer på dagsorden som igjen har preget mediebildet og engasjert relevante instanser.

Hun formidler fagstoffet på en tydelig og forståelig måte som bidrar både til god undervisning for studentene og til kunnskapsheving i samfunnet og samfunnsdebatten. Hun har deltatt i flere offentlige debatter både lokalt og nasjonalt, enten i form av presentasjoner på konferanser eller i lokale og nasjonale medier som aviser, radio og TV. Hennes gjentatte opptredener i media gir en synlig eksponering av viktige og aktuelle faglige problemstillinger basert på forskningsresultater, som igjen bidrar til å synliggjøre Høgskolen i Østfold som viktig arena for kompetanse.

– Et privilegium å jobbe på høgskolen

– Det finnes mange gode formidlere på høgskolen i Østfold så det å få denne prisen gjør meg både stolt og glad, sier Kjersti Lien Holte.

– Det siste året har jeg til tider jobbet døgnet rundt med dette. Jeg har vært livredd og jeg har vært kjempefornøyd. Og jeg har lært vanvittig mye, forteller hun.

– Jeg takke Høgskolen i Østfold for å ha gitt meg mer kompetanse til å stå stødig i formidlingsoppgaver. Så vil jeg takke de som nominerte meg og til juryen. Og jeg vil takke alle mine kolleger på hele høyskolen for klemmer, mailer og tommel opp i gangene. Det betyr mye mer enn jeg tror de er klar over.

– Å jobbe på høgskolen er et privilegium som jeg ikke på noen måte tar for gitt, og jeg vil med respekt og ydmykhet fortsette å formidle, når det er nødvendig og på sin plass, uttrykker Holte.

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 26. nov. 2018 12:40 - Sist endret 28. nov. 2018 08:35