10 nye studieplasser til høgskolen

– I Statsbudsjettet som ble lagt frem får HiØ 10 nye studieplasser innen teknologi/grønt skifte, mens det skuffende nok verken kommer nye stipendiatstillinger eller er tydelig hvordan regjeringen finansielt skal følge opp femårig master i lærerutdanning, sier rektor Lars-Petter Jelseness-Jørgensen.

Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, innebærer en videreføring av dagens aktiviteter ved Høgskolen i Østfold. Forslaget til bevilgning er på 707,4 millioner kroner, som er en realvekst på 1,7 prosent i forhold til 2019. Det er nasjonalt satt av ni nye rekrutteringsstillinger og tre av disse er tildelt Universitetet i Stavanger. De seks siste er ufordelte.

– Selv om det ikke er spesifisert rekrutteringsstillinger til HiØ i statsbudsjettet, vil vi følge nøye hvordan fordelingen av de seks ufordelte hjemlene skal foregå. Jeg er av den klare formening at HiØ nå bør prioriteres, både hva gjelder dagens lave antall stillinger, gode leveranser og klare strategiske fokus, blant annet innen «det digitale samfunn» og språk, sier rektor Jelsness-Jørgensen.
Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

De 10 nye studieplassene høgskolen har fått, skal dekke opp behovet vi i fremtiden vil få for kompetanse innen teknologi og det grønne skiftet. Det er nasjonalt satt av 250 nye studieplasser innen helse, teknologi og det grønne skiftet.

Effektiviseringskutt fortsetter

Regjeringen legger i sitt statsbudsjett opp til en fortsettelse av den planlagte effektivisering i statlig sektor som også rammer resten av universitets- og høyskolesektoren.

– Det forventes en effektiviseringsgevinst i 2020 på 0,5 prosent. For Høgskolen i Østfold innebærer dette en reduksjon i bevilgningen med 3,4 millioner kroner, sier rektor.

Effektiviseringsreformen medfører således en reduksjon i høgskolens bevilgning for 2020 på 23 millioner kroner. Sammen med kollegaer ved andre universiteter og høgskoler har rektor Jelsness-Jørgensen nylig advart mot at et kontinuert effektiviseringskutt vil ha potensiale til å skade faglig satsing og fremdrift.

Regjeringen vil gjøre det enklere å være student

Studentene får i forslag til statsbudsjettet studiestøtte i elleve måneder fra og med 2020. En ekstra uke med studiestøtte er blitt faset inn hvert år siste tre årene. I 2020 er innfasingen ferdig. Det vil også bli fullt foreldrestipend for studenter som får barn i overgangen mellom studier og jobb. I tillegg vil regjeringen sette av midler til en ny levekårsundersøkelse for studenter -  lik SHOT-undersøkelsen som er blitt gjennomført tidligere.

Publisert 8. okt. 2019 08:10 - Sist endret 8. okt. 2019 08:10