Barnehagelærerstudenter mest fornøyde

Resultatene fra NOKUT sin undersøkelse Studiebarometeret som ble offentliggjort i dag, viser at studentene som tar en mastergrad i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (deltid) er de mest fornøyde ved Høgskolen i Østfold.

Barnehagelærerstudent ved HiØ. Foto: HiØ.

– Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid mellom studenter og lærere, der begge parter bidrar aktivt inn i læringsarbeidet og med en god variasjon i arbeidsformer, forteller professor og fagansvarlig Ninni Sandvik.

Professor Ninni Sandvik ved Høgskolen i Østfold. Foto: HiØ.
Professor Ninni Sandvik. Foto: HiØ.

Sandvik tror de gode resultatene blant annet skyldes en oppriktig interesse for studentenes tenkning, og ikke minst at lærerne er tilgjengelig i den grad det lar seg gjøre, for å gi studentene tilbakemeldinger og innspill når de trenger det.

– Dette er viktige tilbakemeldinger for oss som høgskole. Det gir et tydelig signal om at den innsatsen som de fagansatte legger ned bærer frukter. Samtidig er det viktig for høgskolen å ha nærhet til arbeidslivet noe dette studiet er et bevis på, sier fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold.

 

Fornøyde med studievalg og arbeidsrelevans

Også i år viser barometeret at studentene ved HiØ går på det studieprogrammet de aller helst vil gå på og er alt i alt tilfreds med kvaliteten på programmet.

Videre viser den at studentene opplever studieprogrammet som svært arbeidslivsrelevant og at utdanningen gir viktig kompetanse i arbeidslivet og gode jobbmuligheter.

– Vi er svært opptatt av å tilby en studieportefølje som møter arbeidslivets behov for kompetanse framover og studentenes preferanser. Derfor er vi glade for at vi skårer høyt på disse tingene, understreker Jelsness-Jørgensen.

Veldig fornøyde med bibliotekstjeneste

Siden første gang Studiebarometeret ble gjennomført har bibliotekstjenesten ved høgskolen skåret høyt blant studentene.

– Dette er en uvurderlig tjeneste for studentene og kanskje viktigere for studentenes gjennomføring av studiene enn mange kanskje er klar over. De deltar i undervisningen med råd og veiledning og kurser studentene innen akademisk skriving, forteller Jelsness-Jørgensen.

Biblioteket ved HiØ har blant annet etablert egne studieverksteder der studentene kan få hjelpe med å komme i gang med skrivingen, selve oppgaveteksten og strukturering av oppgaven, står det på bibliotekets nettsider.

Viktig med en forventningsavklaring til høyere utdanning

De hovedområdene HiØ totalt sett scorer dårligst på er «Medvirkning» og «Tilbakemelding og veiledning.»

– Dette er områder vi vil jobbe med å bedre.  Vi er en relativt liten høgskole og ønsker nettopp derfor at studentene lettere skal få «kortere vei» til lærerne. Samtidig er det viktig med en forventningsavklaring. Det å gå fra videregående til høyere utdanning kan for mange være er en stor overgang, sier fungerende rektor.

For at studentene skal blir trygge på studietilværelsen setter høgskolen i gang ulike tiltak. Et av disse er Studieforberedende uke, som er et tilbud til studiesøkere der de får vite hvilke krav som stilles til dem som studenter, hvordan undervisningen foregår og hvordan de skriver faglige tekster.

HiØ sammenlignet med landsgjennomsnittet

På landsbasis får Norsk høyere utdanning en skår på 4,1 på en skala som går fra 1-5, der 5 er best. Høgskolen i Østfold får en gjennomsnittlig skår på 4,0 på spørsmålet som går på «Hvor fornøyd er du alt i alt med studiet du går på».

– Vi ligger nært opp til landsgjennomsnittet. Vi får noe lavere skår på enkelte parametere, men det er ingen dramatiske avvik, sier fungerende rektor.

 

Fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Foto: HiØ.

– Det er bra at norske studenter alt i alt er ganske fornøyde. For HiØ er Studiebarometeret viktig fordi det gir nyttig informasjon om studentenes oppfatning av kvaliteten på studiene høgskolen tilbyr. Dette skal vi bruke til å løfte fram og lære av studier der kvaliteten er god, og gjøre nærmere undersøkelser og sette inn tiltak der resultatene viser at det kan være behov for forbedringer, sier Jelsness-Jørgensen.

Fakta om Studiebarometeret

  • Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60.000 studenter på landsbasis hver høst.
  • Undersøkelsen spør studentene om deres oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter.
  • Studiebarometeret tar for seg temaer om studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, vurderingsformer, læringsutbytte, studieinnsats, medvirkning, samt praksis.
  • HiØ har en oppslutning på 60 prosent med totalt 827 respondenter
  • Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.
  • Studenter på tredje semester på alle bachelor- og mastergradsprogram deltar
  • Nettportal der resultatene presenteres per program:
Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 12. feb. 2019 11:45 - Sist endret 7. feb. 2020 15:53