HiØ og Østfoldmuseene styrker samarbeidet

Med flere prosjekter allerede godt i gang har Høgskolen i Østfold (HiØ) og Østfoldmuseene (ØM) nå undertegnet en intensjonsavtale om å styrke forsknings- og formidlingssamarbeid ytterligere.

AVTALE INNGÅTT. Høgskolen i Østfold og Østfoldmuseene ser muligheter for samarbeid på flere fagområder. Foto: Nina Skajaa Fredheim/HiØ.

I avtalen står det at partene blant annet vil samarbeide om forsknings- og formidlingsarbeid der dette er naturlig, både ved HiØ og ved ØM, samt i formidlingsarbeid rettet mot et bredere publikum.

Et studentprosjekt ble døråpneren til videre samarbeid

– Samarbeidet startet i 2010 med en student fra høgskolens IT-avdeling, Espen Nordenhaug som tok sin masteroppgave hos oss, forteller direktør for ØM Hege Hauge Tofte.

– Studenten hjalp museene «flere lysår» frem innen digitalisering ettersom vi fikk ansatt han på ulike prosjekter og til sist kunne tilby han fast jobb, forteller hun.

Dermed var døren åpnet for at flere studenter ble tatt positivt i mot for å gjennomføre sine bachelorprosjekter ved museene. Og flere vellykkede prosjekter har det blitt.

Kan foreslå mulige studentprosjekter

– Vi setter pris på at vi hver høst får mulighet til å komme med innspill til mulige studentprosjekter som kan være nyttige både for museene og for høgskolens studenter, sier Tofte.

For tiden foregår det dialog mellom ØM og Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for informasjonsteknologi om mulige samarbeidsprosjekter.

– Vi har fått flere gode innspill på muligheter fra disse avdelingene, forteller hun.

Tofte forteller også om gode erfaringer med samarbeid med høgskolens Akademi for scenekunst, og ønsker ytterligere samarbeidspunkter med dette fagområdet.

Tofte understreker at alt fra formidling-, digitalisering- og utdannings-aspektet er vesentlig faktorer i samarbeidet med høgskolen.

Har tro på kunnskapsklynge

For tiden fungerende rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, forteller at høgskolen på sin side kan bidra til å styrke ØMs kompetanse innen vitenskapsteori og metode, en kompetanse de har etterspurt. Vi har mange sterke fagmiljøer ved HiØ som opplagt kan bidra til å skape kunnskapssynergier mellom interne- så vel som eksterne miljøer.

– Jeg ser svært positivt på de samarbeidsflater som våre to institusjoner allerede har fått til, og ser at vi har et stort potensial fremover, sier Jelsness-Jørgensen.

– Vi står midt i et digitalt skifte, et skifte som preger begge institusjoner. Overgang fra analoge til digitale løsninger gir nye muligheter og utfordringer i både arbeidsliv, læring, undervisning og formidling. Ved HiØ har styret vedtatt å bygge opp et tverrfaglig doktorgradsprogram i det «digitale samfunn» og samarbeidet med ØM vil passe godt inn i også i dette arbeidet, mener han.

Høgskolen i Østfold og Østfoldmuseene ønsker også å styrke samarbeidet knyttet til folkehelse. Her er partene allerede godt i gang.

– Østfoldmuseene inngår nå som partner i høgskolens folkehelsenettverk, forteller fungerende rektor ved HiØ. At ØM blir en del av dette anser jeg som berikende, sier han. ØM besitter betydelig kunnskap om blant annet regionens sosialhistorie, en historie som er sentral for å forstå både dagens situasjon og også kunne planlegge for fremtiden, avslutter han.

Forskningssamarbeid

Det er også inngått en formell samarbeidsavtale om forskning mellom Østfoldmuseene og Høgskolen i Østfold. De siste årene er det etablert samarbeid om tre konkrete prosjekter. "pARTiciPED! The Cultural Schoolbag in Teacher Education" er navnet på et samarbeid med Avdeling for lærerutdanning ved høyskolen om utvikling av et teoretisk rammeverk og metode for å integrere kunst og kulturaktiviteter i Den kulturelle skolesekken (DKS) -programmet i den pedagogiske praksisen. pARTiciPED er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning, NTNU, OsloMet - Storbyuniversitetet, Universitetet i Agder, Høyskolen for dansekunst (Oslo), Den kulturelle skolesekken i Østfold og Kulturtanken (Oslo).

Prosjektet ledes av førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen ved HiØ. I 2018 ble sendt inn søknad til FINNUT-programmet som revideres for ny innsending i april i år.

Målet er å stimulere til en meningsfull samhandling mellom kulturopplevelsene og skolens planer og kompetansemål for å forbedre lærerutdanningen. I prosjektet vil man studere hvordan metoden fungerer i praksis og utforske om den kan forbedre implementeringen av DKS-aktiviteter i grunnskolen.

Østfoldmuseene har fått midler fra Østfold fylkeskommune og engasjert prosjektleder som skal berede grunnen for dokumentasjons- og forskningsprosjektet «Hvordan blir man noe?» Målet er at forprosjektet skal sette oss i posisjon til å søke om EU-midler for å følge et utvalg barn og ungdom i Østfold gjennom 10 år. Temaet er samtidsdokumentasjon av ungdommers opplevelser og tanker om egne muligheter i et fremtidig arbeidsliv.

– Om vi lykkes med prosjektet vil dette bli et verdifullt kildegrunnlag for framtidig forskning om barn og ungdom i et folkehelseperspektiv, forteller direktøren for Østfoldmuseene.

– Østfoldmuseene har også utarbeidet prosjektskissen Ung i Østfold – et forskningsprosjekt om oppvekst, identitet og framtidsdrømmer som vi vil bearbeid videre med tanke på en forskningssøknad når forprosjektet er fullført, forteller hun.   

Intensjonsavtalen mellom Høgskolen i Østfold og Østfoldmuseene har som mål å gjelde til 2021 med mulighet for forlengelse.

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 5. feb. 2019 15:33 - Sist endret 6. feb. 2019 10:26