Utdeling av priser ved HiØ

Fredag 29. november ble det delte ut tre priser ved Høgskolen i Østfold. Forskningsprisen gikk til Anders Nordahl-Hansen, Utdanningskvalitetsprisen til Christian Heide og Formidlingsprisen gikk til Frode Haaland.

Prisvinnere 2019. Utdanningskvalitetsprisen gikk til Christian Heide ved Avdeling for informasjonsteknologi (t.v) Forskningspriser gikk til Anders Nordahl-Hansen ved Avdeling for lærerutdanning (midten) og Formidlingsprisen gikk til Frode Haaland ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Prisene ble delt ut på høgskolens julebord fredag 29. nov. Foto: Tore Petter Engen/HiØ.

Prisene deles ut årlig og er på henholdsvis 50.000,- hver inkludert heder og ære. 

Under følger et utdrag fra vurderingskomiteene for de respektive prisene:

Forskningsprisen til Anders Nordahl-Hansen

HiØ har fastsatt følgende vurderingskriterier for prisen, som kan gå til enkeltforskere, forskergrupper eller forskningsmiljø: 

  1. Publikasjoner/kunstnerisk utviklingsarbeid i anerkjente/tidsskrift/forlag/arenaer innen fagmiljøet
  2. Internasjonal forskningsformidling
  3. Betydning for miljøskapende og forskningsfremmende innsats

Vurderingen av hvert kriterium skal skåres ihht begrenset, moderat og høy måloppnåelse, og for at tildeling skal finne sted, må den nominerte ha høy måloppnåelse på alle vurderingspunktene. Vurderingen skal baseres på kandidatens vitenskapelige og/eller kunstneriske utviklingsarbeid de siste fem år.

Komiteens begrunnelse for utvelgelsen:

Nordahl-Hansen er en svært aktiv ung forsker, med svært høy og bred forskningsaktivitet som inkluderer høy forskningspublisering, eksternfinansierte søknader og prosjekt, redaksjonelt arbeid, bokprosjekter, konferanser og nettverk. Han har en internasjonalt synlig profil, og bidrar til å gjøre HiØ synlig nasjonalt og internasjonalt. Nordahl-Hansen har bidratt til å stimulere forskningsmiljøet ved høgskolen, og til å inkludere kolleger og stipendiater i forskning og publisering. 

Spesielt ønsker komiteen å fremheve Nordahl-Hansens initiativ og bidrag til samarbeid og fagovergripende arbeid på tvers av: 1) fagfelt (pedagogikk, helse, teknologi), 2) avdelinger ved høgskolen og 3) nasjonale og internasjonale institusjoner. 

Nordahl-Hansen skårer høyt på alle tre kriterier.

Profilen til Anders Nordahl-Hansen

Nominerte til Forskningsprisen

Utdanningskvalitetsprisen til Christian Heide

For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ. 

Det kom i år inn 8 nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2019, fra både studenter og ansatte. 

Utdanningskvalitetsprisen på kr 50.000 tilfaller den fagenhet som prisvinneren tilhører, og skal brukes av prisvinneren til tiltak som videreutvikler utdanningskvaliteten.

Juryen har bestått av:            

  • Leder for utdanningskalitetsutvalget
  • Studiedirektør
  • Leder av PULS
  • En studentrepresentant

Juryens begrunnelse for årets vinner:

Tilbakemeldingene fra studentene taler for seg selv og det er stor enighet blant mange studenter: 
-Vedkomne er faglig dyktig

-ekstremt engasjert

-en god foreleser og veileder

- har en vanvittig god struktur på undervisningen

- Veldig flink til å forklare vanskelig stoff på en enkel måte.

- Balanserer teori med gode eksempler

- Tar seg tid til å forklare

- Har god pedagogisk fremstilling og god formidling

- Har svært godt fremmøte av studenter til sine timer.

- Bevisst på hvilke temaer som studentene oppfatter som vanskelig og tilpasser undervisningen deretter.

- Studentene er veldig fornøyde.

- Han gjør matematikk gøy og enkelt!

Profilen til Christian Heide

Nominerte til Utdanningskvalitetsprisen

Formidlingsprisen til Frode Haaland

Juryens begrunnelse:

Haaland bidrar til å fremme god kvalitet både i undervisning og veiledning, på masterprogrammet i organisasjon og ledelse.  Han bidrar også regelmessig med sin kompetanse inn i undervisning på Master i samordning på helse og velferd, og undervisning på Bachelor i IT og ledelse, samt som gjesteforeleser ved blant annet Politihøgskolen og Linnéuniversitetet. 

I 2005 ga Frode Haaland og Frode Dale ut boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse» gjennom Gyldendal. 

I 2019 gav Frode ut en egen bok, med tittelen «Å knytte bånd: Rekruttering, utvelgelse og innfasing av nyansatte» via Gyldendal Akademiske.

Frode har over tid vært godt synlig med sin kompetanse gjennom video, podcast og sosiale medier og kan vise til et stort antall kronikker og intervjuer i en rekke fagblader og aviser forbundet med sin kompetanse på ledelse log rekurrering.

Gjennom sitt arbeid er Frode med på å sette HiØ på kartet som en seriøs

kompetanseaktør innenfor temaet rekruttering og ansettelse, i konkurranse med andre nasjonale aktører innen organisasjon og ledelse (som for eksempel BI og NTNU).

Juryen mener Haaland skårer godt på kriteriene for utvelgelse. Han er blitt godt etablert som en ekspert-kommentator innenfor sitt fagområde. Han har vekket en interesse og formidlet sin viten utover eget fagmiljø, gjennom allsidig bruk av kommunikasjonskanaler. 

Ikke minst har han vist stor villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver.

Haaland er en god formidler både muntlig og skriftlig. Han formidler fagstoffet på en tydelig og forståelig måte som både bidrar til god undervisning for studentene, i formidling blant kollegaer og i samfunnet.

Profilen til Frode Haaland

Nominerte til Formidlingsprisen

Av Nina Fredheim
Publisert 4. des. 2019 14:35 - Sist endret 4. des. 2019 14:35