Dette betyr Statsbudsjettet 2022 for Høgskolen i Østfold

Forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt frem av regjeringen 12. oktober. I forslaget tildeles Høgskolen i Østfold kr 781,9 millioner. I forslaget er det gjennomført et kutt på kr 16,2 millioner på grunn av en omlegging av hvordan statlige enheter belastes fra Statens pensjonskasse. 

Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad. Foto: HiØ.

Kuttet skal være budsjettnøytralt, noe som betyr at høgskolen får en tilsvarende reduksjon i pensjonskostnadene. Dersom det justeres for dette kuttet i tildelingen, er realveksten i budsjettforslaget 1,7 prosent.

Realveksten skyldes opptrapping av tidligere tildelte og nye tildelte studieplasser samt en positiv utvikling innenfor den resultatbaserte delen av bevilgningen.

Oppfølging av lærerutdanning

I fjorårets budsjett ble det gitt en første bevilgning for å finansiere halvparten av det femte studieåret i de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen følger opp med en tilsvarende økning i bevilgningen i årets forslag.

Tildeles 30 studieplasser til barnevernsfaglig master

Høgskolen er en av mange institusjoner som satser på å utvikle barnevernsfaglige masterprogrammer. I den forbindelse er høgskolen tildelt 30 nye studieplasser. For å finansiere den nasjonale satsingen på barnevernsmastere har regjeringen valgt å ikke videreføre 300 studieplasser innenfor juridiske og økonomiske fag, gitt i forbindelse med Utdanningsløftet. Høgskolen mister i den forbindelse finansiering av et nytt opptak til 20 studieplasser innenfor økonomiske fag. 

Videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE)

Regjeringen foreslår å videreføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen og legger opp til en effektivisering på ytterligere 0,5 prosent. Det nye kuttet i høgskolens bevilgning vil i så fall beløpe seg til kr 3,8 millioner. Dersom forslaget blir stående, vil reformens samlede effekt på høgskolens budsjett for 2022 være i størrelsesorden kr 31 millioner. I budsjettforslaget er det også gjort et trekk på kr 0,8 millioner med basis i en forventning om endrede reisevaner i staten etter korona-pandemien

Regjeringsskifte kan gi endringer i budsjettet

Siden det i år er regjeringsskifte er det noe høyere usikkerhet i forhold til endringer under budsjettbehandlingen. Den nye regjeringen har frist til 10. november med å legge frem en tilleggsproposisjon. Om den tiltredende regjering vil videreføre ABE-reformen er et av usikkerhetsmomentene som vil bli avklart da.

Publisert 13. okt. 2021 12:50 - Sist endret 13. okt. 2021 12:50