Opprettholder to campuser

Høgskolestyret har behandlet saken om fremtidig lokalisering av høgskolens campuser, og høgskolestyret vedtok å beholde dagens to campus.

Høgskolestyrets medlemmer under behandling av saken om opprettholdelse av to campus.

Høgskolestyrets medlemmer under behandling av saken om opprettholdelse av to campus. Fotograf: Tore Petter Engen, Høgskolen i Østfold

Styret vedtok 20/1-2022 å ta høgskolens campusutviklingsplaner til orientering og gi rektor myndighet til å følge opp de innspill som er kommet gjennom høringsuttalelser og styrebehandling. Samtidig er det velkjent at høgskolens leiekontrakter utløper i henholdsvis 2026 for campus Halden og i 2030 for campus Fredrikstad. Det ble derfor satt ned et arbeidsutvalg som skulle vurdere HiØ's campusstrategi (lokalisering). Konklusjonen til utvalget for å vurdere HiØ’s campusstrategi var at dagens ordning med to campuser – i Fredrikstad og Halden – opprettholdes.

Når det ble kjent at høgskolen skulle vurdere lokalisering for fremtiden, startet et voldsomt engasjement. I presse, næringsliv og lokalsamfunn, men også blant studenter og ansatte. Dette engasjementet har vedvart helt frem til dagens styremøte, og det har vært spenning rundt hva høgskolestyret skulle si om denne saken.

Saken ble grundig behandlet i dagens styremøte, og alle styremedlemmene takket for en solid prosess, god bakgrunnsinformasjon og et saksfremlegg som ga god innsikt i alle høringssvarene som hadde kommet inn. 

Diskusjonen i høgskolestyret gikk på å ikke miste fokuset på de faglige målene som høgskolen har satt seg. Man er redd for at en ytterligere lokaliseringsdiskusjon, og at dette skal påvirke den viktige faglige satsingen som pågår nå - blant annet med det nye doktorgradsprogrammet "Det digitale samfunn" som høgskolen har søkt akkreditering om å starte. Det er nå viktig å ha stort fokus på den pågående campusstrategien som er under utvikling.

Etter en god diskusjon gikk styret til avstemming. Rektors innstilling i saken ble enstemmig vedtatt. 

Vedtaket som ble fattet var:

  • Høgskolestyret vedtar at Høgskolen i Østfold opprettholder to campuser, med eksisterende lokasjon i Halden og Fredrikstad, når leiekontraktene utløper i henholdsvis 2026 og 2030.
  • Høgskolestyret ber rektor om snarest å iverksette forhandlinger med bygningseiere med henblikk på utvikling av eksisterende campus og bygningsmasse, og ber om å holdes orientert om utvikling i disse forhandlinger.
Av Tore Petter Engen
Publisert 16. juni 2022 10:30 - Sist endret 16. juni 2022 10:30