Rapport om lokalisering

Fredag 24. november 2006 fikk høgskolens styre orientering om "Campussaken", som handler om Høgskolen i Østfold skal lokaliseres på ett, to eller tre steder i fremtiden. I den anledning har høgskolen laget en faktarapport, som nå er offentlig og klar for nedlasting på høgskolens internettsider.
1164371559.pjpeg

• Her er Faktarapporten (pdf-fil)
• Nedenfor kapitlene "Sammendrag" og "Bakgrunn" (i sin helhet) hentet fra rapporten på 64 sider.
• Ny framdrift er at høgskolestyret skal konkludere først 29. januar 2007. Høgskolens ledelse valgte å utsette behandlingen av saken fra desember- til januarmøtet for å gi høringsinstansene bedre tid til å studere og kommentere rapporten. Ny høringsfrist er 15. desember 2006.

Sammendrag

Denne rapporten tar mål av seg til å frembringe fakta som Høgskolestyret trenger for å treffe en beslutning om fremtidig lokalisering av Høgskolen, på ett, to eller tre steder. Noe av materialet er hentet fra utredningen som ble gjennomført av NIFU STEP tidligere i år. Selv om deler av stoffet som er sakset derfra er både vurderinger og fakta, har en valgt å ta det med, siden det tross alt er en uhildet institusjon som har gjort disse vurderingene.

I de fire hovedkapitlene i rapporten har en prøvd å trekke frem det en mener har betydning for lokaliseringsspørsmålet.

1. Når det gjelder betydning for faglig samarbeid innenfor undervisning og FoU, har en trukket frem momenter som har betydning for både internt og eksternt samarbeid.

Høgskolens to største eksterne samarbeidspartnere i regionen er UMB og Sykehuset i Østfold HF. Det er et svært tett og fint samarbeid med begge disse institusjonene.

2. For å få synspunkter på betydningen for samarbeid med næringslivet og kommunene i Østfold, er Østfold fylkeskommune, fylkesmannen i Østfold, Kommunenes sentralforbund (KS) og NHO Østfold invitert til å uttale seg i lokaliseringsspørsmålet.

• KS har valgt å ikke uttale seg i lokaliseringssaker.

• Fra Fylkeskommunen foreligger pr. 17.11 2006 bare administrasjonens innstilling til vedtak. I innstillingen argumenteres det for at man bør vurdere å ha mer enn ett lokaliseringssted.

• Fylkesmannen uttaler at en ikke kan se at valget mellom de tre lokaliseringsalternativer vil være avgjørende for å utvikle samarbeidet mellom Fylkesmannen, kommunesektor og Høgskolen.

• NHOs synspunkter var ikke mottatt 17.11 2006.

3. Betydning for driftskostnader: For ett studiested så får en de laveste årlige driftskostnader ved en utbygging av Remmen i vest, dvs. eksisterende Remmen og en utbygging for HS og IR på vestsiden av BRA-veien. De tre andre alternativene for ett studiested har ca. 15% høyere driftskostnader.

For to studiesteder gir flytting av IR til Remmen eller Fredrikstad de laveste driftskostnadene, forutsatt at en samtidig beholder det som er på Remmen i dag. De dyreste alternativene er å etablere nybygg for HS i Sarpsborg, med eller uten IR, samtidig som Halden/Remmen ikke endres. Dyreste alternativ gir ca. 17% høyere driftskostnader enn det rimeligste.

For tre studiesteder, dvs. ingen endring evt. en ombygging av IR på Valaskjold, vil driftskostnadene ligge omtrent på dagens nivå.

Høgskolen i Østfold har i dagens situasjon iht. beregningsmodellen en relativt høy andel (26.6 %) av sitt totalbudsjett knyttet til drift av bygninger. De forskjellige lokaliseringsalternativene kan endre denne faktoren ned til 25.9 % eller opp til 30.5%.

Tilsvarende kronebeløp blir ned 2.5 mill. kr. og opp 14.7 mill. kr. Forskjellen mellom alternativene ligger innenfor 2.5 % ned og 15 % opp i forhold til dagens situasjon.

4. Betydningen for fremtidig rekruttering av studenter og ansatte har en ikke funnet fullgode svar på. Avdelingene ved IR og HS/Bioingeniørutdanningen har imidlertid tidligere foretatt spørreundersøkelser om lokalisering blant dagens studenter. Resultatene fra undersøkelsene gjenspeiler i stor grad de ansattes synspunkter på de to stedene. Se vedlegg 3 og 4. (Red. anmerkning: Vedleggene er ikke gjengitt på denne nettsiden, men du finner nedenfor en oversikt om hvor stor andel søkere høgskolen har fra de ulike områder i Østfold.)

Selv om det ikke gir noe svar på fremtidig rekruttering av studenter, har en valgt å vise hvordan søkerne til HiØ fordeler seg geografisk i Østfold, både totalt og for hver fagavdeling. I tillegg er det presentert data som viser søknadslekkasjen fra Østfold til andre studiesteder. Dataene viser at det er større søknadslekkasje fra kommunene i Indre Østfold og fra mosseregionen enn fra de øvrige deler av Østfold fylke. Utdrag fra NIFU STEP-rapporten gir også noen betraktninger som det er mulig å forholde seg til.

Når det gjelder fremtidig rekruttering av ansatte, er det bare spørreundersøkelser blant dagens ansatte som er tilgjengelige. Da en undersøkte ansattes syn på ”organisering og lokalisering av høgskolen samlede realfagsatsing”, kom det frem at et flertall av de ansatte i Halden er positive til en samlokalisering i Halden. Flertallet av ansatte på HS i Fredrikstad og IR i Sarpsborg er også positive til en samlokalisering, men bare så lenge den ikke skjer i Halden. Det intet som tyder på at disse synspunktene har endret seg.

Bakgrunn

Høgskolestyret gjorde følgende vedtak i sak 29/06, del 3: Høgskolestyret ber direktøren om å utrede om HiØ skal være lokalisert på ett, to eller tre studiesteder med en ambisjon om å konkludere i des. 2006.

Med utgangspunkt i dette har rektor og fung. direktør valgt ut representanter fra de fem avdelingene + sentral FoU-koordinator og prosjektleder for nybygget på Remmen til å fremskaffe et beslutningsunderlag for lokalisering av Høgskolen på ett, to eller tre studiesteder, slik at Høgskolestyret kan konkludere i desember 2006. Forskjellige forhold har gjort at beslutningen er utsatt til 29.1 2007. Bl.a. var det ønske om at høringsinstansene skulle får bedre tid til å studere og kommentere rapporten.

Prosjektgruppen består av:
• Per Anders Alvem, fra Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk
• Jan Lorang Brynildsen, fra Avdeling for helse- og sosialfag
• Svein Grenager, fra Avdeling for lærerutdanning
• Tore Petter Engen, fra Avdeling for informasjonsteknologi
• Leif Nyland, fra Avdeling for ingeniørfag
• Bernt Evensen, bygningsmessig drift/prosjektleder nybygg
• Kjell Ove Kjølaas (prosjektleder), Fellestjenesten.

Lokaliseringsalternativene forutsettes å være:

1. Ett studiested: Halden, Sarpsborg eller Fredrikstad

2.a To studiesteder: Fredrikstad og Halden, nybygg Remmen vest

2.b To studiesteder: Fredrikstad og Halden, nybygg Remmen øst

2.c To studiesteder: Sarpsborg og Halden, nybygg Remmen vest

2.d To studiesteder: Sarpsborg og Halden (ingen endring i Halden)

2.e To studiesteder: Fredrikstad og Halden (ingen endring i Halden)

3. Tre studiesteder: Halden, Fredrikstad og Sarpsborg

Aktuelle lenker:
Faktarapporten (pdf-fil)
Høgskoleavisas søkertalloversikt med bakgrunn i tall som fremkommer på fire sider i nevnte rapport til høgskolestyret 24. november.


Publisert 24. nov. 2006 00:00 - Sist endret 24. nov. 2006 13:35