Styresaker 24. november

Studieportefølje, satsningstiltak i 2008 - og status om lokalisering, er blant sakene som høgskolestyret har på dagsorden 24. november 2006. Som orienteringssak følger ”Faktarapport - beslutningsunderlag for å bestemme lokalisering av Høgskolen i Østfold på ett, to eller tre steder”. Der fremgår det at sluttbehandling av lokalisering utsettes til styrets møte 29. januar 2007.
1164027521.pjpeg

Innkalling til høgskolestyrets møte fredag 24. november 2006 er utsendt.

Tid: Kl. 09.00-14.00
Sted: Styrerommet, Høgskolen i Østfold, Remmen i Halden
Saksliste: (se nederst på denne siden)Sak 49/06  STUDIEPORTEFØLJE OG STUDENTMÅLTALL 2007

Høgskoledirektøren har lagt fram forslag med 8 punkter.

Forslag til vedtak

1. Opprettelse av nye studietilbud må skje innenfor rammen av høgskolens samlede studentmåltall og økonomiske ramme

En dreining av studietilbud fra bachelorutdanninger til dyrere masterutdanninger må skje innenfor den enkelte avdelings budsjettramme.

2. Revidert studietilbud av “Fransk årsstudium lyses ut i Samordna opptak for studieåret 2007/2008. Studieplanen kvalitetssikres i dialog med studieseksjonen før godkjenning

3. Studiet i “Teknologiledelse og produksjon”, TOP, igangsettes ved at Avdeling for ingeniørfag omdisponerer måltallet fra studiet i Teknologisk Innovasjon og entreprenørskap, til TOP-studiet.

4. De foreslåtte bachelorstudiene i “Idrett med Friluftsliv og naturfag” og i “Naturfag med friluftsliv” etableres ikke studieåret 2007/2008.

5. Fellesmodulen Gender Studies igangsettes ikke studieåret 2007/2008 med bakgrunn i høgskolens økonomiske situasjon.

Studieopplegget i BizTech innpasses som en del av det ordinære studieopplegget ved den enkelte avdeling.

6. Studentmåltall for studieåret 2007/2008 godkjennes i samsvar med vedlagte forslag.

Dersom Kunnskapsdepartementet godkjenner søknad om oppstart av deltidsstudium i sykepleie og gir høgskolen økonomisk dekning for dette, foretas opptak av 40 studenter.

7. Masterstudiet, “Fremmedspråk i skolen” prioriteres med tanke på å søke NOKUTs akkreditering av tilbudet og departementets godkjenning av etablering. Etablering av studiet skjer innenfor Avdelingen SFs samlede studentmåltall og økonomiske ramme.

8. Masterstudiet “økonomi og administrasjon med profilering i internasjonal bedriftsledelse” prioriteres med tanke på å søke NOKUTs akkreditering av tilbudet og departementets godkjenning av etablering. Etablering av studiet skjer innenfor Avdelingen SFs samlede studentmåltall og økonomiske ramme.
SAKLISTE
N
FOR HiØ-STYREMØTET 24.11.06

I. BESLUTNINGSSSAKER

Sak 47/06 Oppnevning av nye medlemmer i seksjonsstyret for Akademi for Scenekunst.

Sak 48/06 Satsningstiltak i forslag til Statsbudsjettet 2008.

Sak 49/06 Studieportefølje og studentmåltall.

Sak 50/06 Opprettelse av professorat i engelsk. Godkjenning av utlysningstekst.


II ORIENTERINGSSAKER

• Status lokalisering campus.

• Valg 2007


III REFERATER

1. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for ingeniørfag, 10.11.2006


IV EVENTUELT

Publisert 20. nov. 2006 00:00 - Sist endret 20. nov. 2006 15:07