Barnehagelærerens skjønnsvurdering i møte mellom profesjon og politikk

Ny doktorgrad: - Jeg har fokusert på barnehagelæreren sin profesjonsutøvelse i en moderne politisk kontekst. I denne sammenheng har jeg undersøkt ulike forhold rundt vurdering i barnehagens virksomhet, forteller høgskolelektor og stipendiat Bente Ulla, ved Avdeling for lærerutdanning, ved Høgskolen i Østfold.
Barnehagelek-i-sandkasse_COLOURBOX13784739.jpg

Barnehagelek-i-sandkasse_COLOURBOX13784739.jpg

Studien til Bente Ulla beskriver blant annet hvordan premiss for barnas handlingsrom i hverdagen blir til. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Avhandlingen gir bidrag til refleksjon rundt hvordan avgjørelser om barnas hverdag finner sted. Den retter fokus både mot barnehagelærerens dømmekraft, og til praktisering av kartlegging.
- Inn i disse forholdene har jeg også skrevet frem et fokus på kroppens virksomhet. Jeg har satt kropp, kraft og kunnskap som element i et omfattende arrangement knyttet til profesjonsutøvelse, forteller Ulla.

Samfunnsaktuell forskning

Studiens samtidsaktualitet kan ikke være mer prekær. 27. november 2015 sendte Kunnskapsministeren over sitt forslag til stortinget om å endre innholds paragrafen i Barnehageloven. Regjeringen initierer nå å nedfelle spesifikke formuleringer knyttet til vurdering og dokumentasjon i barnehagens mandat, til tross for at dette har skapt høylytt motstand under lovens høringsrunde.

- Avhandlingen min bidrar med et teoretisk tilskudd til nettopp arbeid med dokumentasjon og vurdering, men går vegen om maktens premiss i tilnærmingen. Slik har studien undersøkt hvordan styringsmekanismer sirkulerer på tvers av mikro og makronivå.

- Studien bidrar også med et empiriske tilskudd fra samtidsbarnehagen. Jeg har foretatt både gruppeintervjuer, observasjoner og dokumentanalyser i arbeidet. Avhandlingen har et særlig fokus på de yngste barnehagebarna. Den bidrar med spesifikke beskrivelser av hvordan alderskategorier griper inn i både barnehagens hverdag og politikk. Og i forlengelsen av dette beskriver også avhandlingen hvordan premiss for barnas handlingsrom i hverdagen blir til, forteller Ulla.

Avhandlingen er bygd opp som en kvalitativ studie, og det Foucaultianske konseptet apparatus står sentralt i studiens analytiske tilnærming. Dette analytiske konseptet åpner for å overskride skarpe skiller mellom pedagogikk og politikk, teori og praksis, hode og kropp. Via det valgte tematiske og teoretiske fokuset har jeg har fått mulighet til å rette oppmerksomheten mot tilsynelatende små deltaljer i hverdagen.

- Jeg har blant annet dvelt ved håndbevegelser og justeringer av øyets fokus. Detaljer i hverdagen står ikke utenfor arrangementet som også legger premiss for maktens virkning. Hverdagslivet i barnehagen har forbindelser med politiske forhold i både nasjonal og internasjonal kontekst, og i denne avhandlingen drøftes dette samspillet og avhengighetsforholdet, sier stipendiaten.

Arbeidet med avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet utdanningsvitenskap, med pedagogikk og profesjon som særområder. Avhandlingen er artikkelbasert og satt sammen av fire delarbeid som på ulike måter undersøker og drøfter barnehagelærerens profesjonsutøvelse.
Avhandlingen er avlagt ved Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Institutt for pedagogikk. Arbeidet er finansiert av Høgskolen i Østfold, avdeling for Lærerutdanning.

Mandag 14. desember disputerer Bente Ulla ved Universitetet i Oslo med avhandlings tittel: ”Arrangement av kropp, kraft og kunnskap. Ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren.”

Bente-Ulla_654.jpg

Bente Ulla disputerer mandag 14. desember. Her er hennes faglige profil på HiØ.

Publisert 8. des. 2015 00:00 - Sist endret 8. des. 2015 10:47