Vil gi høgskolen et forskningsløft med etablering av doktorgradsløp

Høsten 2016 lanserte rektor Hans Blom det han omtalte som ”Forskningsløftet” ved Høgskolen i Østfold. Som en del av satsingen er høgskolen i gang med å utrede tre egne doktorgradsløp.
PhD_satsingNY15.12.16.jpg

FORNØYD REKTOR: Hans Blom er godt fornøyd med rapporten om ph.d.-satsing som forskningsdirektør Øystein Johnsen har ledet arbeidet av, og mener tiden er inne for HiØ til å jobbe aktivt for en slik satsingen og faglig utvikling av høgskolen. Foto: Nina Fredheim.

En arbeidsgruppe har i høst utredet mulighetene for å opprette doktorgradsutdanning ved HiØ.

– Kunnskapsdepartementet (KD) legger vekt på forskningsbasert utdanning. Det blir derfor stadig viktigere at ansatte i universitets- og høgskolesektoren blir dyktigere forskere, sier rektor Hans Blom.

Svarer på utfordringen om økt forskningsproduksjon og finansiering

– KD har utfordret oss på at vi må bli bedre på vitenskapelig publisering og

omfanget av ekstern finansiering av forskning. Ett av tiltakene for å oppnå dette mener jeg er å etablere ph.d. – program ved HiØ, sier rektor.

– Dette innebærer et betydelig arbeid med akkreditering, hvor Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) vil foreta en kvalitetsvurdering om HiØ har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å veilede ph.d. – studenter, forklarer han.

Flere grunner til å satse på doktorgradsløp

– KD måler oss med samme styringsparametere som universitetene, og HiØ vil konkurrere på like vilkår. Som andre har også vi ambisjoner om å drive forskning på et høyt nivå, og det kan HiØ gjøre ved å bygge ph.d. –program på akkrediterte masterprogram, forteller rektor.

Stipendiater må ha en masterutdanning eller tilsvarende som grunnlag for å delta i en ph.d.-utdanning. HiØ har økt antall masterprogram betydelig de senere årene, tretten er nå akkreditert, og antallet vil øke de nærmeste årene.

 Rektor mener tiden er moden for at HiØ søker akkreditering for ett eller flere doktorgradsprogram.

– Vi håper at akkrediteringssøknader vil dokumentere at høgskolen har robuste fagmiljø som kan styrke grunnutdanningenes faglige aktiviteter, og bidra til at HiØ hele tiden oppfyller tilsynsforskriftens krav på master- og ph.d.-nivå, sier Blom.

Forskningsdirektør Øystein Johnsen ved HiØ, som har ledet doktorgradsutredningen i høst, tilføyer:

– Etablering av doktorgradsutdanning vil kunne bidra til å bygge en sterkere forskningskultur ved HiØ. Høgskolen trenger økt vitenskapelig publisering. Det er videre en forutsetning for å oppnå ekstern finansiering av forskning og utvikling at de fagansatte er medlemmer i aktive forskernettverk, og dokumenterer ledelse av og/eller deltagelse i forskningsprosjekter, sier han.

PhD-presentasjon_styret_15.12.16.jpg

FIKK GEHØR I HØGSKOLESTYRET: Forskningsdirektøren la frem rapporten om ph.d-satsing i styremøtet på Remmen 15. desember. Rapporten ble tatt godt i mot blant styrets medlemmer.

– Hvis HiØ etablerer doktorgradsprogram, vil arbeidet med å rekruttere ansatte med doktorgrad og professorkompetanse bli lettere. Dermed blir vi mer attraktive som samarbeidspartner i universitets- og høyskolesektoren, både nasjonalt og internasjonalt forteller forskningsdirektøren.

Vil jobbe videre mot tre doktorgradsprogram

Arbeidsgruppen, som leverte sin rapport 1. desember, anbefaler at HiØ utreder opprettelse av inntil tre konkrete ph.d. -program våren 2017 med sikte på akkreditering i løpet av en periode på 4 – 6 år.

Torsdag 15. desember tok styret den foreløpige rapport om etablering av doktorgradsprogram på HiØ til orientering.

Styret har bedt høgskolens ledelse om å foreta vurderinger som inkluderer risiko- og konsekvensanalyser i løpet av vårsemesteret 2017.

Det er forventet en ferdig rapport som gir grunnlag for endelig vedtak om etablering juni 2017.

Publisert 15. des. 2016 14:53 - Sist endret 19. juni 2018 13:59