Millionbeløp til forskning på velferdsteknologi

Høgskolen i Østfold (HiØ) og Högskolan Väst (HV) har sammen med flere samarbeidspartnere i Sverige nylig mottatt tilsammen over 20 millioner kroner for å kartlegge behov og utvikle konkrete forslag til tekniske hjelpemidler som kan være til hjelp i eldreomsorgen.
Eldre-dame_COLOURBOX24130341.jpg

– Håpet er at vi til slutt får utviklet prototyper på teknologiske virkemidler som kan testes ut i praksis, sier Camilla Gjellebæk ved HiØ. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Både Norge og Sverige har gode velferdsordninger som utfordres av at levealderen de siste 20 årene har økt. Dette gir oss nye omsorgsutfordringer som blant annet knapphet på omsorgsarbeidere.

Ønsker å klare seg selv

– De fleste som har en kronisk sykdom ønsker å forbli selvstendige, hjemmeboende og klare seg mest mulig selv, så lenge som mulig, forteller høgskolelektor Camilla Gjellebæk.

Gjennom sitt arbeid ved Høgskolen i Østfold jobber Gjellebæk med forskning og kompetanseheving relatert til hvordan vi kan utnytte nyteknologi, finne nye bruksområder for allerede eksisterende hjelpemidler, i tillegg til å se på hvordan innføring av ny teknologi påvirker organiseringen av arbeidet.

Målet er å gjøre hverdagen bedre for pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten, legge til rette for større grad av egenmestring for den enkelte og å gjøre tjenesteutøverne i stand til å bidra i innovasjons- og utviklingsarbeid når det gjelder det å utnytte ressursene på best mulig måte.

– Økt bruk av velferdsteknologi vil være et viktig virkemiddel når det skal legges til rette for øktmestring av eget liv for mennesker med ulike funksjonhindringer. Økt brukermedvirkning og bedre kvalitetssikring er gevinster som kan hentes ut ved en økt og riktig bruk av teknologi.I tillegg er velferdsteknologi ansett som mer kostnadseffektivt enn den ordinære tjenesteytingen, forteller hun.

Gjellebæk er med i prosjektet som nylig mottok millionstøtte. Prosjektet er finansiert gjennom Interreg Sverige-Norge og programmet ”Grenseoverskridende samarbeid innenfor innsatsområde Innovative miljøer”.

– Myndighetene på begge sider av grensen har satt velferdsteknologi på dagsorden for å svare på utfordringen som kommer i kjølvannet av økt levealder, manglende samsvar mellom de som har behov for hjelp og bistand og de som kan yte tjenester,  men så langt er potensialet langt fra utnyttet, forteller Gjellebæk.

– Ut fra kartlegging av kommunenes kunnskap, erfaringer og opplevde behov, vil vi se på hvordan representanter fra næringsliv, myndigheter og utdannings- og forskningssektoren kan komme sammen og jobbe med forslag til for eksempel prototyper på et velferdsteknologisk produkt som kan imøtekomme identifiserte behov hos enkeltbrukere eller hos tjenesten, sier hun.

Infrastruktur og bosettingsmønstre skaper store utfordringer

Kommunene i Västra Götalands län i Sverige, Østfold og Akershus fylke, står overfor store utfordringer når det gjelder manglende samsvar mellom behov og ressursene som er tilgjengelige for å dekke behovene innen helse- og omsorgstjenester.

– Flere av kommunene i denne regionen erfarer at infrastruktur og bosettingsmønster skaper ekstra utfordringer. Et eksempel er at mange av de som er i behov av tjenester bor i rurale strøk, noe som gjør at hjemmesykepleien bruker mye tid på kjøring og transport og at det igjen fører til at det tar lengre tid før den enkelte kan få hjelp, forklarer Gjellebæk. 

Tror samarbeid mellom offentlig og privat vil gi bedre løsninger

I 2016 fikk HV og HiØ tilsagn på søknad om forprosjektmidler fra Interreg. Førsteamanuensis Catharina Bjørkquist og professor Camilla Ihlebæk, ved Avdeing for helse og velferd, har vært involvert i både forprosjekt og i arbeidet med søknad om hovedprosjekt sammen med Gjellebæk.

Kartleggingen i dette forprosjektet viste at kommuner både på den svenske og norske siden organiserer sitt arbeid på litt ulike måter og at beslutningsprosessene er forskjellige. Disse ulikhetene påvirker arbeidet med hvordan de vurdere behov for, innfører og tar i bruk velferdsteknologi.

Gjellebæk tror involvering av næringslivet i prosjekter på tvers av landegrensene kan bidra til å utvide markedet for de ulike foretakene ved at de i større grad kan orientere seg når det gjelder kultur og tradisjoner for organisering av tjenestene, samt behov og prioriteringer hos kommunene på begge sider av grensen.

– Økt involvering av næringslivet vil kunne bidra til bedre forutsetninger for å utvikle produkter og velferdsteknologiske hjelpemidler som det finnes et behov for. Nettverket som skapes gjennom prosjektet vil gjøre det lettere for partene å samarbeide videre, også etter prosjektperiodens slutt, sier hun.

Gjellebæk forklarer at gjennom prosjektet de nå skal starte opp, vil de blant annet se på kommunenes kunnskap og erfaringer, samt deres drivkraft for å jobbe mer målrettet og tverrfaglig når det gjelder innføring og bruk av velferdsteknologi. De skal også se på hvordan kommunenes organisering av karlegging og behovsvurdering påvirker bruken av velferdsteknologi, og hvilken nytte velferdsteknologien har for den enkelte og for tjenestene.

Ved å øke bevisstheten om nåværende organisering, vil prosjektet legge til rette for at partene kan videreutvikle måten de organiserer tjenesten på.

Frir til kommunene i Østfold og Follo

– Det er den kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenesten som er fokus for prosjektet og vi ønsker derfor å få kontakt med kommuner som er interessert i å delta i prosjektet, sier Gjellebæk.

For å få svar på spørsmålene vil deltakerne i prosjektet gjennomføre intervjuer, både individuelt og i gruppe, samt at dokumentanalyse, workshops og deltakende observasjon er aktuelle metoder for å samle inn data i prosjektet.

– Håpet er at vi til slutt får utviklet prototyper på teknologiske virkemidler som kan testes ut i praksis, sier Gjellebæk.


Camilla Gjellebæk

Høgskolelektor
Avdeling for helse og velferd

Se faglig profil

 Camilla_Gjellebak.jpg

Publisert 14. des. 2017 00:00 - Sist endret 20. des. 2017 09:28