Snakk sammen da vel!

INNLEGG. «Kan dere ikke bare snakke sammen da?» Det virker så lett, men er som regel mye lettere sagt enn gjort. Når de som skal snakke sammen jobber i forskjellige organisasjoner eller tilhører ulike profesjoner, så blir det ofte enda vanskeligere.
Velferdensorganisering_COLOURBOX654.jpg

Innlegg av PhD. Kjersti Lien Holte; Koordinator Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester og doktorgradsstipendiat Marina Sletten, begge ved Høgskolen i Østfold. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Studier av helse- og velferdstjenester viser at det ofte er mangel på samarbeid, koordinering og samordning mellom ulike aktører og instanser. Dette er tilfelle til tross for at det i en årrekke har vært et sterkt politisk fokus på samarbeid og samhandling.

Dårlig samordning gjør at det lett oppstår blindsoner og gråsoner i samarbeidet om tjenestetilbudet. Når viktige oppgaver blir glemt, går det utover brukerne. Et annet problem er dobbeltarbeid og at kompetanse går på tomgang i organisasjonene. Dette går også utover brukerne som må vente og ikke alltid kan være sikker på at de får den hjelpen de trenger.

Det er derfor et stort behov for kompetanse som ivaretar og utvikler samarbeid og samordning i helse- og velferdssektoren. Slik kompetanse vil kunne gi mer effektive og helhetlige tjenester.

Effektivitet handler ikke bare om at ting skal skje fort, men også om at de riktige tingene blir gjort.

Uenighet er positivt

Meningsutveksling er viktig for at aktører og instanser skal lære og utvikle praksis. Det å forholde seg til motstridende perspektiver er viktig for å få til endring og læring. På Facebook kan vi trykke liker og dele videre det vi syns andre bør lese.

Hvis noen reiser et kritisk spørsmål eller kommer med en kritisk kommentar, så kan vi bare slette innlegget og fortsette som før. Arenaene for meningsutveksling blir færre og færre. Samarbeid og kommunikasjon i profesjonelle sammenhenger er derfor viktigere enn noen gang. Problemene som krever løsninger i dagens samfunn er ofte så komplekse at det er vanskelig for en profesjon eller instans å klare dette alene.

Taushet om de viktige tingene

Nylig hadde vi et seminar på Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad, hvor studentene på Master i samordning av helse- og velferdstjenester ble bedt om å komme med eksempler på tema som man bevisst eller ubevisst velger å unngå i tverrfaglige grupper.

Studentene på denne masteren er i arbeid og representerer ulike yrkesgrupper i helse- og velferdssektoren.

Temaene som kom opp var; ansvar, arbeidsmåter, etikk, makt og samarbeidsprosessen.

Spørsmål som ble diskutert var; Hvordan kan misforståelser om ansvar oppstå når man ikke snakker om ansvar? Hvordan kan man vite hva som er gruppas felles ansvar? Hva er respekt for andres profesjoner? Kan det å stille kritiske spørsmål til andre profesjoners arbeidsmåter også være å vise respekt? Hvordan kan samarbeidet i den tverrfaglige gruppen bli bedre hvis en ikke samtaler om samarbeidsprosessen?

Dette er viktige spørsmål å reflektere over både under utdanning og i yrkeslivet for å bli bedre på samarbeid.

Samhandlingskompetanse

Samhandlingskompetanse kan være vanskelig å definere. Er dette noe organisasjonen besitter, den enkelte eller en kombinasjon av begge? Utfordringer knyttet til meningsutveksling kan ligge hos den enkelte, i profesjoner, i organisasjonenes struktur og kultur. For å tilrettelegge for meningsutveksling er innsikt i organisasjonsteoretiske perspektiver og ledelses- og profesjonsteori gode verktøy.

Med disse kan problemer analyseres og gode løsninger skapes. Gjennom å ta inn bredden i faglige tilnærminger kan kunnskap om løsningsstrategier for godt samarbeid oppstår. Utdanning er også en arena for å bli bedre kjent med andre yrkesgrupper og deres tankesett. Dette kan bidra positivt inn i et tverrfaglig samarbeid. I tillegg vil det også kunne bidra til økt forståelse for hverandres utfordringer som igjen kan bidra positivt til bedring av tverrfaglig samarbeid.

Innlegget har stått på trykk i Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad.

Aktuell lenke:

Publisert 28. feb. 2017 00:00 - Sist endret 28. feb. 2017 15:47