Tilbyr studium i brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi

Hvordan kan ulike tjenester og bruk av teknologi organiseres og tas i bruk til det beste for pasienter og brukere?
Det er viktig å fokusere på hvordan ulik teknologi kan bidra til økt egenmestring, sier høgskolelekt

BILDETEKST : -Det er viktig å fokusere på hvordan ulik teknologi kan bidra til økt egenmestring, sier høgskolelektor Camilla Gjellebæk. (FOTO: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

I studiet Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi som starter opp ved HiØ Videre i november settes det fokus på nettopp hvordan innovative metoder og endringsprosesser kan benyttes.

- For å få til dette samarbeider Avdeling for helse og velferd tett med innovasjonsmiljøet ved Avdeling for ingeniørfag når det gjelder denne utdanningen, forteller høgskolelektor Camilla Gjellebæk.

Studentene inviteres til å bringe med seg erfaringer fra egen arbeidsplass og studiet tilrettelegges ut fra deltakernes tilbakemeldinger.

Studiet er et av flere som HiØ Videre vil tilby denne høsten.
En oversikt over alle tilgjengelige studier og kurs finner du her.

Hvordan utnytte ressursene maksimalt

Nye, teknologiske løsninger kan bidra til en bedre bruk av ressurser.
- Det er viktig å fokusere på hvordan ulik teknologi kan bidra til økt egenmestring for den enkelte pasient og bruker, avlaste pårørende og andre omsorgspersoner, sier Gjellebæk. 

Mestring av eget liv er en målsetting i dagens samfunn og stadig flere ønsker å klare seg selv så lenge som mulig. For å sette folk i stand til å klare seg selv hjemme, kan teknologi være en god erstatning eller et supplement for dem som har funksjonsbegrensninger av ulik karakter. Dette kan være folk i alle aldre; fra yngre brukere som har ulike helseutfordringer og hjelpebehov, barn og unge som har lese- og skrivevansker eller som er i faresonen for å droppe ut av skolen, til eldre personer som bor hjemme som trenger assistanse i hverdagen, f.eks. til medisinering, påminnelse og oppfølging av aktiviteter, helserelaterte ting eller personer med demenssykdom.

I en rapport fra Nasjonalt senter for e-helseforskning konkluderes det med at velferdsteknologi kan gi økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdom med funksjonsbegrensninger.

- Det er behov for et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til brukernes medvirkning og det å skape gode tjenester innen velferdsteknologi, sier Gjellebæk.

Hun understreker samtidig at det er viktig at ulike faggrupper og aktører snakker sammen og forstår hverandre.

Må tenke nytt om samarbeid

For å kunne ta i bruk velferdsteknologi på en hensiktsmessig måte er det avgjørende at man tenker nytt og utradisjonelt om samarbeid. Det blir vesentlig å samhandle med aktører som man kanskje ikke har hatt noe tradisjon for å samarbeide med.  

Ansatte som deltar i denne type arbeid har behov for kompetanseutvikling siden det stadig utvikles nye metoder for bruk av velferdsteknologi i barnehage og skole, NAV, barneverntjenesten eller i helsesektoren generelt.

Studiet Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi har to samlinger som går over tre dager (6.- 8. november og 4.- 6. desember) og består av undervisning, veiledning og gruppearbeid. Senter for simulering og innovasjon ved Høgskolen i Østfold benyttes som en læringsarena. 

Kommuner i Østfold kan på vegne av sine ansatte søke Fylkesmannen om økonomisk støtte for inntil kr 20 000,- per studieplass via kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd. Det er kommunene som søker tilskuddet, så ta kontakt med din arbeidsgiver. Frist for kommunene å søke for denne høsten er 25. september.

Ytterligere informasjon om studiet som studieavgift, studiets oppbygning og opptakskrav finner du her.

Dersom du er interessert i studiet kan du søk studieplass på restetorget via SØKNADSWEB.
Dersom du ønsker å ta studiet som kurs (ikke studiepoenggivende / ikke eksamen) skal du registrere din søknad via EVUWeb.

 En samlet oversikt over studietilbudet ved Høgskolen i Østfold finner du på www.hiof.no/studier

Publisert 1. sep. 2017 00:00 - Sist endret 7. sep. 2017 09:22