Saker behandlet i Høgskolestyret

Vedtak

1. Styret tar campusutviklingsplanene til orientering i den form de foreligger.

2. Styret ber rektor om å følge opp de innspill som er kommet frem i høringsuttalelsene og i styremøtet.