Handlingsplan for universell utforming av læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold 2020 – 2024

Læringsmiljøet  ved Høgskolen i Østfold skal være utformet slik at det skaper færrest mulig barrierer for våre studenter. For å sikre optimal tilgjengelighet uten behov for særløsninger, innebærer dette at prinsippet om universell utforming skal ha forrang i  alle våre hovedløsninger. For enkelte er universell utforming en absolutt nødvendighet, samtidig som dette gir økt kvalitet og en bedre brukeropplevelse for alle. Handlingsplanen er ett av høgskolens virkemidler for å imøtekomme likestillings - og diskrimineringsloven (§18 og §19) som pålegger offentlige virksomheter å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming og da med et særlig fokus på IKT.

Merking av dør til grupperom med sterk kontrast

Handlingsplanen skal sørge for en systematisk samordning av høgskolens innsats, både som virkemiddel for å imøtekomme lovverket på en tilfredsstillende måte, samt for å øke kunnskapsnivået om universell utforming og betydningen av dette. Universell utforming er en strategi som gir grunnlag for å kunne konkretisere kvaliteter i produkter, tjenester og omgivelser slik at de skal kunne brukes på en likestilt måte.

Læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold omhandler digitale, fysiske, organisatoriske, psykososiale og pedagogiske forhold. Handlingsplanens satsningsområder for perioden omfatter mål og tiltak knyttet til det fysiske og digitale læringsmiljøet, hvor deres virkeområder bygger opp under et helhetlig læringsmiljø som er åpent, tilgjengelig og mangfoldig. Disse to områdene er i planperioden valgt ut som prioritet med bakgrunn i blant annet skjerpede lovkrav til universell utforming av IKT og et tydelig engasjement fra studentene knyttet til økt tilgjengelighet av det fysiske læringsmiljøet. 

Planen omfatter ikke mål og tiltak knyttet til tilrettelegging. Her henvises det til eksisterende rutiner og tjenesteapparat som skal ivareta den enkelte students særskilte behov i de tilfeller hvor studiesituasjonen krever tilrettelegging. Et sentralt mål med handlingsplanen er imidlertid å bidra til færre behov for spesialløsninger slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig.

Universell utforming er et tverrfaglig kunnskapsfelt, og kan betraktes både som en visjon, strategi og et virkemiddel som bygger på en grunnleggende verd i om at alle mennesker er likeverdige. En rekke lover og forskrifter regulerer kravet om universell utforming, og er således styrende og lagt til grunn for handlingsplanen. Likeverdig deltakelse er grunnleggende for demokratiet. Et universelt utformet samfunn bidrar til å sikre dette.

Handlingsplanen er forankret i høgskolens Aktivitetsplan og budsjett for 2019 og følges opp av institusjonens Læringsmiljøutvalg som en del av utvalgets årsrapport til Styret. Neste revisjon av handlingsplanen er satt til utgangen av 2023 eller ved endringer i lovverket eller interne retningslinjer. Alle tiltak i handlingsplanen er ansvarliggjort på leder 2 nivå i organisasjonen.

Bakgrunnsdokumenter for arbeidet med handlingsplanen:

Mandat og fremdriftsplan for revisjon av handlingsplan for universell utforming 2020 - 2024

Tidligere handlingsplan for universell utforming (revidert mars 2014)

Høringsnotat for handlingsplanen

Høringsinnspill fra institusjonen med arbeidsgruppens kommentarer

Handlingsplanen er godkjent av Høgskoledirektør den 06.08.2020

Begrepsavklaringer:

Universell utforming

Det følger av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne artikkel 2 at med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Samtidig skal universell utforming ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.

Funksjonsnedsettelse

Med funksjonsnedsettelse menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner, for eksempel om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv eller intellektuell funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer, jf. Prop. 81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) pkt. 30 s. 313. Psykiske lidelser som for eksempel depresjon eller bipolare lidelser er også omfattet. Funksjonsnedsettelse må avgrenses mot forbigående og/eller bagatellmessige forhold, jf. Prop. 81 pkt. 30 s. 313. 

Styrende dokumenter:

Aktuelle lover og forskrifter

 • Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høgskoleloven). Det fysiske læringsmiljøet skal så langt det er mulig og rimelig, være utformet etter prinsippet om universell utforming. Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter, hvor det i forarbeidene til loven presiseres at tilrettelegging ofte kan bety universelt utformede løsninger. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.
 • Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). Lovens formål (§1) er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes. I §17 og 19 tydeliggjøres virksomheters plikter til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner og plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming innen virksomheten. I §18 omtales lovkravet knyttet til universell utforming av IKT, hvor det videre i lovens §27 spesifiseres at læremidler og undervisning ved utdanningsinstitusjoner skal bygge på lovens formål.
 • Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger  stiller krav til IKT-løsninger og gjelder nettløsninger, herunder også digitale læremidler og automater
 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Loven setter krav til medvirkning, kontroll og tilsyn. Prinsippet om universell utforming er nedfelt i lovens formålsparagraf (§1-1) Loven utdypes i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) (TEK 17). Tilgjengelighet og universell utforming er tatt inn i flere kapitler, for eksempel når det gjelder uteareal, atkomst, inngangsparti, planløsning og utforming av rom i byggverk.
 • Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Loven sier at oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter i samsvar med regler som fastsettes i forskrift.(§6). Dette gjelder alt fra bestilling av kontorstoler til inngåelse av hotellavtaler. Bestillere og leverandører må sette seg inn i hvordan det kan stilles krav om universell utforming i anskaffelser av varer og tjenester i de enkelte tilfeller.
 • Tilgjengelighet for personar med nedsett funksjonsevne er delmål i FN sine bærekraftmål for 2030. Det samme gjelder lik tilgang høyere utdanning.
 • EUs tilgjengelighetsdirektiv om tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Direktivet skal gjøre sentrale produkter og tjenester mer tilgjengelig for forbrukeren, og således bidra til et mer inkluderende samfunn og uavhengighet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre. Direktivforslaget skal gjøre det lettere å opprette felles europeiske standarder for universell utforming blant medlemslandene, hvor Europakommisjonen anslår at personer med funksjonsnedsettelser vil øke til 120 millioner innen 2020 som følge av Europas aldrende befolkning.

Universell utforming av det fysiske læringsmiljøet:

Definisjon og virkeområde

Det fysiske læringsmiljøet kjennetegnes av faktorer som gjelder fysiske forhold og omgivelser. De fysiske omgivelsene skal være utformet slik at de legger til rette for gode og inkluderende læringsprosesser for alle, og uten å være til hinder for studiene.

Utformingen av det fysiske læringsmiljøet vies stor plass i universitets- og høgskoleloven, hvor følgende hovedområder med bakgrunn i §4-3(2) skal være ivaretatt for å ivareta studentenes helse, sikkerhet og velferd, og dertil legges til grunn for handlingsplanen:

 • Lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og trapper
 • Lys - og lydforhold, inneklima og luftkvalitet
 • Tekniske innretninger og utstyr

Ved studiested Halden er Statsbygg byggeier med ansvar for disse i henhold til lover og forskrifter, samt utvendig, innvendig og teknisk vedlikehold. Høgskolen i Østfold har ansvar for intern tilrettelegging i byggene.

Ved studiested Fredrikstad er Hemfosa Samfunnsbygg AS byggeier med ansvar for disse i henhold til lover og forskrifter. Værste AS er ansvarlig for utvendig vedlikehold. Høgskolen i Østfold er ansvarlig for teknisk og innvendig vedlikehold, samt intern tilrettelegging i byggene.

Et sentralt tiltak i handlingsplanen omhandler systematiske vernerunder for studenter knyttet til det fysiske læringsmiljøet. Vernerundene vil ta utgangspunkt i publiserte rapporter for begge studiesteder via sidene www.byggforalle.no, hvor studentorganisasjonene vil være en sentral og medvirkende part i gjennomføring. Læringsmiljøutvalget vil være en pådriver i dette arbeidet og følge opp både gjennomføring, resultater og eventuelle tiltak. Vernerunder for studenter skal gjennomføres regelmessig, men en hyppighet på annet hvert år.

Avvik ved det fysiske læringsmiljøet knyttet til både vernerunder og meldt via høgskolens avvikssystem Si ifra, vil håndteres i henhold til eksisterende rutiner. Avvik som er brudd på gjeldende lovkrav vil bli rettet innen rimelig tid. Øvrige innspill og tilbakemeldinger vil håndteres i henhold til høgskolens aktivitetsplan og budsjettprosess med tilhørende prioriteringer.   

1.0 Uteområder

Hovedmål: Høgskolens uteområder skal være tilgjengelig for alle studenter uten hinder for ferdsel.

Delmål: 

 • Alle gjenstander og anretninger skal plasseres slik at de ikke skaper noen form for blokkeringer
 • Områder for hovedferdsel skal være godt belyst 
 • Det skal være avsatt et tilstrekkelig antall parkeringsplasser reservert bevegelseshemmede
 • Inngangspartier skal være trinnfrie, eventuelt lagt til rette på andre måter, og ha et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdører
 • Stolper, rekkverk og lignende skal ha synlig kontrast til omgivelsene
 • Opparbeidet utendørs nivåforskjell skal være merket visuelt og taktilt
 • Det skal være plass for rullestol der det anlegges sitteplasser

Tiltak:

 • 1.1. Det gjennomføres regelmessige vernerunder for studenter knyttet til uteområder (ansvar direktør organisasjons - og tjenesteutvikling)
 • 1.2. Avvik knyttet til uteområder skal håndteres gjennom høgskolens avvikssystem og rettes innen rimelig tid (ansvar leder for campustjenester)

2.0 Skilting, kortlesere og betjeningspanel

Hovedmål: Skilt, kortlesere og betjeningspanel skal være utformet og plassert slik at personer med ulike brukerforutsetninger kan lese og håndtere dem. Dette gjelder både mekaniske og IKT-baserte løsninger (TEK17 - § 12-18).

Delmål: 

 • Informasjon skal være lett å lese og oppfatte, hvor det skal være synlig kontrast mellom tekst og bakgrunn
 • Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd. Taktile tegn kan erstatte lyd
 • Betjeningspaneler skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,3 m over det ferdige gulvet
 • Stikkontakter skal der det er sikkerhetsmessig forsvarlig, i tilstrekkelig grad være plassert slik at de kan betjenes av alle personer
 • Digitale informasjonstavler skal kunne anvendes også av blinde eller svaksynte
 • Ledelinjer skal ha fri ferdsel hvor det ikke er plassert gjenstander som er til hinder

Tiltak:

 • 2.1. Det gjennomføres regelmessige vernerunder for studenter knyttet til skilting, kortlesere og betjeningspaneler (ansvar direktør organisasjons - og tjenesteutvikling)
 • 2.2. Avvik knyttet til skilting, kortlesere og betjeningspanel skal håndteres gjennom høgskolens avvikssystem og rettes innen rimelig tid (ansvar leder for campustjenester)
 • 2.3. Ved rehabilitering og endringer i bygningsmassen hvor det ikke kreves byggesøknader utformet av eksterne aktører, skal interne sjekklister for ivaretakelse av universell utforming utarbeides og benyttes (ansvar leder for campustjenester)
 • 2.4. Det skal vurderes mobilitetsteknologi for støtte til blinde eller svaksynte (IKT direktør)

3.0 Undervisningsrom og studentarbeidsplasser

Hovedmål: Alle studenter skal ha lik mulighet for deltakelse i undervisning og tilgang til egnede arbeidsplasser.

Delmål:

 • Alle undervisningsrom skal ha uhindret tilkomst
 • Det skal være avsatt egnede og likeverdige arealer for bruk av rullestol i alle undervisningsrom

Tiltak:

 • 3.1. Det gjennomføres regelmessige vernerunder for studenter knyttet til undervisningsrom og studentarbeidsplasser (ansvar direktør organisasjons - og tjenesteutvikling)
 • 3.2. Avvik knyttet til undervisningsrom og studentarbeidsplasser skal håndteres gjennom høgskolens avvikssystem og rettes innen rimelig tid (ansvar leder for campustjenester)
 • 3.3 Ved rehabilitering og endringer i bygningsmassen hvor det ikke kreves byggesøknader utformet av eksterne aktører, skal interne sjekklister for ivaretakelse av universell utforming utarbeides og benyttes (ansvar leder for campustjenester)
 • 3.4. Installere motoriserte døråpnere til undervisningsrom og studentarbeidsplasser hvor vernerunder avdekker behov for dette (ansvar leder for campustjenester)

4.0 Sosiale møteplasser, fasiliteter og velferdstilbud

Hovedmål: Høgskolen skal tilby sosiale møteplasser, fasiliteter og velferdstilbud som inkluderer alle studenter.

Delmål:

 • Aktiviteter i Høgskolens regi skal være utformet slik at de er tilgjengelig for alle studenter
 • Studenter som har behov for hvile eller skjerming grunnet sykdom, amming eller andre forhold skal ha tilgang til egnet rom
 • Minst ett rom på hvert campus skal være tilrettelagt for stell av små barn

Tiltak:

 • 4.1. Universell utforming skal integreres som en del av høgskolens ROS-analyser ved planlegging av arrangementer (ansvar direktør organisasjons - og tjenesteutvikling)
 • 4.2. Det gjennomføres regelmessige vernerunder for studenter knyttet til møteplasser og fasiliteter (ansvar direktør organisasjons - og tjenesteutvikling)
 • 4.3. Avvik knyttet til møteplasser og fasiliteter skal håndteres gjennom høgskolens avvikssystem og rettes innen rimelig tid (ansvar leder for campustjenester)

5.0 Fremkommelighet og evakuering

Hovedmål: Alle studenter skal kunne ferdes uhindret på campus og ha like mulighet for å ta i bruk arealer på en sikker og trygg måte.

Tiltak:

 • 5.1. Høgskolen skal anskaffe digitale kart for innendørs navigering (ansvar IKT direktør)
 • 5.2. Det gjennomføres regelmessige vernerunder for studenter knyttet til fremkommelighet og evakuering (ansvar direktør organisasjons - og tjenesteutvikling)
 • 5.3. Avvik knyttet til fremkommelighet og evakuering skal håndteres gjennom høgskolens avvikssystem og rettes innen rimelig tid (ansvar leder for campustjenester)
 • 5.4. Høgskolens e-kurs i brannvernopplæring skal revideres slik at dette også omhandler særskilte tiltak som gjelder evakuering av studenter med funksjonsnedsettelse (ansvar direktør organisasjons - og tjenesteutvikling)
 • 5.5. Det skal tilbys informasjonsmøte om evakuering, samt omvisning av lokaler og rømningsveier i begynnelsen av hvert semester for alle studenter med funksjonsnedsettelse (ansvar direktør organisasjons - og tjenesteutvikling)
 • 5.6. Det skal gis tilgang på brannvarsling via mobiltelefon gjennom systemet Flexialarm til alle studenter med utfordringer knyttet til hørsel (ansvar leder for campustjenester)

7.0 Kompetanse og opplæring

Hovedmål: Bygningsmessig drift skal ha oppdatert kompetanse om universell utforming av det fysiske læringsmiljøet i henhold til aktuelt lovverk.

Tiltak:

 • 7.1. Deltakelse i Universell sitt årlige byggseminar knyttet til universell utforming av universitets – og høgskolebygg og uteområder (ansvar leder for campustjenester)
 • 7.2. Implementere universell utforming som en del av de ansattes kompetanseplan (ansvar leder for campustjenester)

Universell utforming av det digitale læringsmiljøet:

Definisjon og virkeområde

Det digitale læringsmiljøet handler om grenseflaten mellom studentene og de informasjons - og kommunikasjonsteknologiske (IKT) løsninger som inngår i virksomhetens alminnelige funksjon, herunder bruk av IKT som en integrert måte for hvordan en informerer og tilbyr sine tjenester til allmennheten på. Slike løsninger blir en stadig større del av studenters hverdag og gir store muligheter på en rekke områder, samtidig som utformingen av disse må være slik at det ikke skapes nye barrierer. Hensiktsmessig bruk av IKT vil kunne bidra til økt inkludering gjennom en rekke nye metoder for undervisning og læring som omfavner en større del av studentmassen og deres ulike læringsstiler.


Følgende hovedområder må ivaretas og legges til grunn for handlingsplanen knyttet til det digitale læringsmiljøet, og dertil være universelt utformet:

 • Nettsider
 • Læringsplattformer og digital eksamensløsning
 • Digitale læremidler (nettbaserte redskaper / ressurser som kan brukes i det pedagogiske arbeidet, og som er utviklet med hensikt å støtte læringsaktiviteter).
 • Apper
 • Automater

Forskrift om universell utforming av informasjons - og kommunikasjonsteknologi (§4) pålegger virksomheten at alle nettløsninger skal minimum være utformet i samsvar med Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) på nivå A og AA. Nye nettløsninger skal være universelt utformet fra 01.01.2019, samt eksisterende løsninger fra 01.01.2021. I løpet av livet vil dessuten de fleste av oss trenge god utforming, hvor det er mange fordeler med å benytte denne standarden

I tillegg gjelder etter hvert krav som følger EUs direktiv om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (WCAG 2.0 erstattes da av WCAG 2.1) (forslag om gjennomføring av EUs nye regler ute på høring frem til 10.09.2019). Videre er det også krav til at virksomheter skal publisere en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og mobilapplikasjoner, jf. Artikkel 7 nr. 1. Den skal være universelt utformet og i et maskinlesbart format. I tillegg skal virksomhetene ha en tilbakemeldingsfunksjon, hvor brukere skal ha mulighet til å gi tilbakemeldinger om nettsted og mobilapplikasjoner som gjelder feil eller brudd på kravene.

 

Universell utforming er smart for deg, for samfunnet og er i tillegg et lovkrav:

8.0 Nettsider

Hovedmål: Høgskolens nettsider, herunder også sosiale medier, skal være tilgjengelig for alle studenter. 

Tiltak:

 • 8.1. Markeds – og kommunikasjonsenheten utarbeider rutiner og finner egnede støtteverktøy for ivaretakelse og kontroll av universell utforming ved høgskolens nettsider og innhold som publiseres i sosiale medier (ansvar IKT direktør)
 • 8.2. Alle ansatte som jobber med tekst, bilder eller video/ lyd på høgskolens nettsider skal gjennomføre gjeldene kurs for publisister / nettansvarlige for å sikre at universell utforming, kravet om klarspråk i Staten, samt at høgskolens språkpolitiske retningslinjer blir ivaretatt før man får tilgang til gjeldende CMS (ansvar IKT direktør)
 • 8.3. Høgskolen skal publisere en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og mobilapplikasjoner med tilhørende tilbakemeldingsfunksjon for studentene (ansvar IKT direktør)

9.0 Læringsplattform, digitale vurderingsformer og digitale læremidler

Hovedmål: Høgskolens læringsplattform, system for digital eksamen og digitale læremidler, herunder tekstfiler, programvare, lyd og bilder som er produsert for å ivareta bestemte opplæringsmål, skal være tilgjengelig for alle studenter i henhold til lovkrav.

Delmål:

 • Alle digitale læremidler skal være universelt utformet før de legges ut på institusjonens nettløsninger, herunder høgskolens læringsplattform, system for digital eksamen og andre relevante publiseringsplattformer.

Tiltak:

 • 9.1. Innkjøp og implementering av egnede støtteverktøy for ivaretakelse av universell utforming av innhold publisert via høgskolens nettløsninger (ansvar studiedirektør)
 • 9.2. Opplæring og støtte til ansatte i bruk av egnede støtteverktøy for ivaretakelse av universell utforming av innhold publisert via høgskolens nettsider (ansvar direktør organisasjons – og tjenesteutvikling)
 • 9.3. Integrere universell utforming som kompetanseområde som en del av kjernevirksomheten og mandatet til læringsstøttesenteret (ansvar direktør organisasjons – og tjenesteutvikling)
 • 9.4. Det skal implementeres verktøy for bruk av talesyntese og forstørrelse av tekst ved alle digitale eksamensløsninger (ansvar studiedirektør) 
 • 9.5. Høgskolens innkjøp av læremidler skal følge gitte retningslinjer for krav til universell utforming (ansvar IKT direktør)
 • 9.6. Fagavdelingene skal velge digitalt pensum i sine studier dersom dette er tilgjengelig, herunder også kompendier (ansvar dekaner)
 • 9.7. Tradisjonell undervisning skal så langt det er mulig suppleres med digitale undervisningsformer for økt tilgjengelighet (ansvar dekaner)

10.0 Apper

Hovedmål: Høgskolens apper skal være tilgjengelig for alle studenter.

Tiltak: 

 • 10.1. Høgskolens innkjøp og bruk av apper skal følge gitte retningslinjer for krav til universell utforming (ansvar IKT direktør)
 • 10.2. Alle apper som høgskolen tilbyr studentene skal være utformet for bruk av skjermleser (ansvar IKT direktør)

11.0 Automater

Mål: Høgskolens selvbetjeningsautomater skal være tilgjengelig for alle studenter (i forskriften defineres automater som en maskin eller annen innretning som brukeren opererer alene for å kjøpe en vare eller få utført en tjeneste)

Tiltak: 

 • 11.1. Høgskolen stiller krav til universell utforming ved innkjøp eller leie av nye automater (ansvar leder for campustjenester)

Henvisninger:

Veiledere, dokumenter og nyttige ressurser

Publisert 11. sep. 2019 10:30 - Sist endret 29. okt. 2021 14:41