Handlingsplan for likestilling og mangfold (2019-2022)

Likestilling- og mangfoldsarbeidet ved høgskolen skal fremme reell likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell legning. Arbeidsmiljøet skal være preget av likestilling og inkluderende holdninger.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved Høgskolen i Østfold har ansvar for oppfølging av likestillings- og mangfoldsarbeidet ved høgskolen.

Høgskolen skal gjennom sin personalpolitikk fremme likestilling mellom kjønnene. Ledere på alle nivåer og medlemmer i ansettelsesråd- og utvalg har et særlig ansvar for at for at intensjonene i likestillingsarbeidet følges opp. Høgskolens tiltak om kompetanseutviklingstiltak, kjønnsnøytrale kriterier for lønnsfastsettelse og kvotering i forhold til det underrepresenterte kjønn, formuleres i høgskolens Handlingsplan for likestilling og mangfold jf § 31 i Hovedavtalen.

Lovgrunnlag

Likestilling- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk. Hvis en person stilles dårligere enn en annen på grunn av sitt kjønn, kan personen være utsatt for kjønnsdiskriminering. Loven gjelder på alle samfunnsområder bortsett fra i private forhold og indre forhold i trossamfunn.

Selv om ingen skal forskjellsbehandles på grunn av kjønn, kan positiv særbehandling være tillatt. En arbeidsgiver kan foretrekke å ansette en arbeidstaker av ett kjønn dersom det fremmer likestilling. Det er da en forutsetning at den som ansettes er likt eller tilnærmet likt kvalifisert som konkurrenten av motsatt kjønn. Dessuten må særbehandlingen medvirke til å rette opp en skjev kjønnsfordeling. En arbeidsplass med overvekt av mannlige ingeniører har for eksempel lov til å foretrekke en kvinnelig ingeniør. 

Likestilling- og diskrimineringsloven og universitets- og høgskoleloven pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene (Aktivitets- og rapporteringsplikten). Bruk av positiv særbehandling og andre tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene er også beskrevet i høgskolens tilpasningsavtale til Hovedavtalen.

Ansvar

Oppfølging av likestilling og mangfoldsarbeidet ved HiØ er en lederoppgave. Arbeidet skal synliggjøres og følges opp ved at mål og virkemidler forankres på alle ledernivå i virksomheten.

Likestilling- og mangfoldarbeidet er forankret i gjeldende lov og avtaleverk i tillegg til høgskolens personalpolitikk.

Visjon og hovedmål

Høgskolen i Østfold er en organisasjon bygd på tillit, likeverd og faglig stolthet med et student- og arbeidsmiljø der medvirkning, likestilling, trivsel og gjensidig respekt ivaretas. All aktivitet kjennetegnes av høy kvalitet, nysgjerrighet og samarbeidsvilje.

Våre studier bidrar til å gjøre våre studenter reflekterende og samfunnsengasjerte. Åpenhet, mangfold, etisk bevissthet og kunnskapsdeling preger hele høgskolens virksomhet.

Ut i fra vårt verdigrunnlag legger vi vekt på:

  • åpne prosesser, god kommunikasjon og aktiv dialog mellom ledelse og medarbeidere om drift og utvikling av organisasjonen
  • at individuell innsats og individuelt initiativ møtes med positiv respons
  • at kollegial samhandling preges av gjensidig respekt og toleranse
  • høye krav til kompetanse, innsats og resultater
  • god faglig og kollegial støtte, og gode muligheter for videre utvikling
  • åpenhet og trygghet i omstillingsprosesser

Alle ansatte skal gjøre sitt beste for å realisere disse verdiene i sitt daglige virke. Dette er verdier som forplikter internt på høgskolen, så vel som eksternt. Medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere skal oppleve at verdiene etterleves. (Hentet fra Høgskolens personalpolitikk)

Generelle tiltak og føringer

Tiltak/føringer Ansvar
Arrangere årlig seminar for studenter og ansatte hvor gjensidig respekt for kjønn er i fokus AMU
Lyse ut stimuleringsmidler som fremmer arbeidet med kjønn Direktør

Årlig styringsdialog med ledere om likestillings- og mangfoldsarbeidet ved HiØ

  • synligjøre likestillingstilstanden ved avdelingen/enheten
  • diskutere ulike tiltak som kan fremme likestillingstilstanden
Tema i den årlige styringsdialogen med avdelingene
Kartlegge likestillingstilstanden ved HiØ med utgangspunkt i UHRs veiledende retningslinjer. Likestillingstilstanden rapporteres i årsrapporten til styret. Seksjon for HR

Utdanning

Tiltak/føringer

Ansvar

Pensumlitteratur med balansert kjønnsfordeling av forfattere velges der det er mulig.

Faglig ledere

Det tilstrebes at studenter skal møte fagpersoner av motsatt kjønn i de fagprogram der det ene kjønn overrepresentert.

Faglig ledere

Ved markedsføring av studier skal det være en balansert kjønnsfordeling på stand, i tekst og bildebruk. Mangfoldsperspektivet skal synliggjøres.

Markeds- og kommunikasjonsenheten

FoU og kunstnerisk utviklingsarbeid

Tiltak/føringer

Ansvar

Legge til rette for at begge kjønn tildeles arbeidsoppgaver som gir. kompetanseutvikling, er meritterende, og som teller ved stillingsopprykk.

Leder

Organisasjon, ledelse og forvaltning / Organisasjon og ressurser

Tiltak/føringer Ansvar
Det skal være balansert kjønnsfordeling (40/60) i alle råd, utvalg og arbeidsgrupper på institusjonsnivå og på avdelingsnivå.  
Det skal bestrebes kjønnsbalanse i ledelse på den enkelte avdeling. Ansettelsesråd,

ansettelsesutvalg

og innstillende myndighet
Lønnsforskjeller som kan begrunnes med kjønn skal ikke oppstå. Nærmeste leder og forhandlingsutvalg

Rekruttering

Tiltak/føringer Ansvar
Der det ene kjønn er klart underrepresentert i et fagmiljø, skal det tydelig fremgå av utlysningsteksten at stillingen ønskes besatt av en fra den underrepresenterte arbeidstakergruppen. Dekan
Utlysningstekstene skal gjennom tekst og billedbruk gjenspeile HiØ sitt ønske om kjønnsbalanse og mangfold i alle stillingskategorier og innenfor alle fagområder. Ansettelsesråd/-utvalg og innstillende myndighet
Begge kjønn skal være representert i sakkyndige utvalg. Ansettelsesråd/-utvalg
Begge kjønn skal være representert intervjugruppen. Leder
Der to kandidater vurderes tilnærmet like, praktiseres moderat kvotering av den underrepresenterte arbeidstakergruppen. Ansettelsesråd/-utvalg
Ved lønnsfastsettelse skal det sikres at det praktiseres likelønn ut fra gjeldende kriterier lønnsinnplassering. Seksjon for HR

 

Vedtatt av arbeidsmiljøutvalget 12. juni 2019, jf. sak 10/19

Emneord: likestilling, mangfold
Publisert 14. juni 2019 15:10 - Sist endret 3. mars 2020 13:05