Psykososialt arbeidsmiljø

Gode arbeidsvilkår for alle ansatte skal sikre trivsel, kvalitet og service. Det er viktig å skape rom for fleksibilitet, utvikling og omstilling ved å tilrettelegge arbeidet slik at vi bruker de menneskelige ressursene best mulig.

Arbeidsmiljølovens krav

Arbeidsmiljølovens formål, § 1, er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Helsefremmende arbeidsplasser skapes i kombinasjon med god organisering av arbeidet og et godt arbeidsmiljø. En helsefremmende arbeidsplass innebærer at arbeidet blir organisert og tilpasset den enkeltes arbeids- og mestringsevne, kompetanse, alder og øvrige forutsetninger. Denne filmen sier litt mer om hva som ligger i begrepet helsefremmende arbeidsplass:

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt. Høgskolen i Østfold har dette nedfelt som en del av sin personalpolitikk.

Mål for Høgskolen i Østfold

Gode arbeidsvilkår for alle ansatte skal sikre trivsel, kvalitet og service. Det er viktig å skape rom for fleksibilitet, utvikling og omstilling ved å tilrettelegge arbeidet slik at vi bruker de menneskelige ressursene best mulig.

HiØ skal være en helsefremmende arbeidsplass, med

  • et godt fysisk arbeidsmiljø der alle ansatte skal beskyttes mot helseskader og arbeidsulykker
  • et godt psykososialt arbeidsmiljø som kjennetegnes av respekt, åpenhet, tillit, god kommunikasjon og samarbeidsvilje

Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på arbeidsplassen, den enkeltes arbeid og hvordan det virker på arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskulturen, jf. arbeidsmiljøloven § 4-3 (lovdata.no).

Nedenfor følger noen definisjoner på forhold som kan ha følger for det psykososiale arbeidsmiljøet.

Vold og trusler på arbeidsplassen

Å bli utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen kan føre til alvorlige konsekvenser for arbeidstakeren, både fysisk, psykisk og sosialt. I mange tilfeller vil vold og trusler kunne påvirke arbeidsevnen til den som blir rammet. Les mer om dette på Arbeidstilsynet sine sider. http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78518

 

 
Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 5. nov. 2019 14:24