HMS ved Akademi for scenekunst

Arbeidet med Helse, Miljø og sikkerhet ved Akademi for Scenekunst bygger på prinsippene i Høgskolen i Østfolds felles IK-håndbok. Her henvises det til gjeldende lover, forskrifter og regler og med denne begrunnelse er ikke disse henvisninger gjentatt i herværende lokale IK-håndbok. Lokal IK-håndbok revideres fortløpende når det forekommer endringer innenfor området, i tillegg revideres den ut i fra endringer i felles IK-håndbok og endringer i lover/forskrifter.

IK-systemet er tilgjengelig på Akademiet hjemmeside under Helse, miljø og sikkerhet, og i papirformat i for-rom til administrasjonen. Lover og forskrifter finnes hos Øystein Bye.


Mål for HMS-arbeidet ved den enkelte seksjon/driftsenhet i verneområdet

Akademi for Scenekunst:

Målet for HMS-arbeidet ved Akademi for Scenekunst er å fokusere på sikkerhet i forhold til undervisningen. Dette gjøres gjennom å fokusere på sikkerhet i de ulike undervisningssituasjoner i tillegg til at tema i tilknytning til HMS tas opp på plenumsmøte med studenter (allmøte som avholdes månedlig).

Arbeidsmiljø og stressbelastning for ansatte fokuseres gjennom at temaet tas opp på personalmøter og i medarbeidersamtaler. 

Bygningsmessig drift:

Har som mål for sitt HMS-arbeid å skape trygghet for virksomhetens tilsatte og studenter.

Mennesker, verdier og miljø skal vernes mot ulykker, uhell og forringelse av verdier. Vi har konkrete mål med helse, miljø og sikkerhetsarbeidet:

 • ikke ha yrkesskader (personskader)
 • ikke ha branner og/eller tilløp til brann
 • holde sykefraværet under 5%
 • forebygge og redusere belastningslidelser

Vårt mål er å rekruttere, motivere, utvikle og beholde dyktige ledere og medarbeidere som bidrar til at virksomhetens mål og verdier virkeliggjøres.

Etablering av et godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel og motivasjon, er viktig for å gjøre til et attraktivt arbeidssted og studentmiljø.

1. LOKALER

Virksomheten ved Akademi for scenekunst foregår i et bygg med adresse:

K. G Meldahlsvei 9, 1671 Kråkerøy
Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad, K-bygg)

Bygget eies av Værste AS.  Leiekontrakten har en varighet av xxxxxx

Ansvar for drift og vedlikehold av bygg har HiØs økonomidirektør. 

Åpningstider for akademiet

Mandag-fredag: 07:00-24:00
Lørdag/søndag : 07:00-24:00
Helligdager/ferier: Etter avtale

Adgang via kortlesersystem, utvalgte rom med nøkkel.

Studenter har normalt ikke adgang till lokalene mellom kl 2400 – kl 0800.

Bruker av rom er ansvarlig for avlåsing / opplåsing og slukking av lys.

Lokaler  kan  leies ut etter avtale til eksterne arrangører (kurs, møter o.l.) I disse tilfeller utarbeides egne leieavtaler.

1.2       Alarmordning

Bygget har alarm som har automatisk driftstid etter åpningstid.

2. VIRKSOMHET, ORGANISASJON OG MYNDIGHET

2.1.      Virksomhet

Hovedvirksomheten er undervisning. Utdanningstilbudet omfatter 3-årig BA utdannelse i skuespill og i scenografi. 

Det er p.t. 11 fast ansatte,  i tillegg kommer time- og prosjektlærere og andre freelancere for produksjon/tekniske oppdrag.

Arbeids- og undervisningsformer ved utdanningen består av fellesundervisning (klasse og grupper), individuell undervisning, veiledning, prosjektarbeid og selvstendig arbeid.

Antall studenter er normalt 30.  I tillegg kommer gjestestudenter.

2.2.      Organisasjon

Akademi for scenekunst er organisert som egen seksjon ved Høgskolen i Østfold. Seksjonsstyret er direkte underlagt høgskolestyret og er øverste styringsorgan. Seksjonsstyret består av to representanter fra undervisnings- og forskningspersonale, en representant fra teknisk/administrativt personal og to representanter fra studentene.

En av de to kunstneriske ledere er leder av seksjonsstyret. Kontorsjefen er sekretær for seksjonsstyret.  Det er pr. i dag ikke opprettet lokallag av arbeidstakerorganisasjoner ved seksjonen

2.3.1     Ansvar og myndighet

I seksjonen er det en fast tilsatt administrativ leder som kontorsjef.  To kunstneriske ledere for hver av studiets to linjer  er tilsatt i åremålsstilling.

Kunstneriske ledere har ansvaret for den faglige virksomheten og ansvar for medarbeidersamtaler med forsknings- og undervisningspersonalet og med studieleder.

Administrativ leder har den daglige ledelse av seksjonens administrative funksjoner og har  høgskoledirektøren som sin nærmeste overordnede. Administrativ leder har arbeidsgiveransvar.   Administrativ leder har ansvar for årlig medarbeidersamtale med ansatte i tekn/adm stillinger.

2.3.2     Delegasjon av ansvarsområder

Administrativ leder

Ansvarlig for at myndighetenes krav etterleves og følges opp innenfor den sektor vedkommende har ansvar for.

Kunstneriske ledere  

faglig ansvar for undervisning på den enkelte linje (skuespill / scenografi)     

Ansvarlig for at undervisningen foregår i sikre omgivelser.  Delegasjonsskjema i ephorte.

Teknisk sjef

Ansvarlig for introduksjonskurs for studenter i bruk av teknisk og sceneteknisk utstyr, samt bruk av scenerigg i Black box.  Er  ansvarlig for utstyr i Black box, Rom lab, Medialab, Grey room, Blue room, Impro room, Dance room og annet undervisningsutstyr. Delegasjonsskjema i ephorte

Alle ansatte

Alle har ansvar for å sette seg inn i reglement, regler, retningslinjer og instrukser med mer innenfor eget arbeidsområde og når de oppdager feil på utstyr, inventar og lignende som kan føre til skade må omgående meldes fra om på skjema for avviksregistrering og leveres til verneombud eller Administrativ leder.

Ansatte skal benytte verneutstyr der dette er nødvendig.  Feil og mangler på verneutstyr skal omgående meldes fra om på skjema for avviksregistrering og leveres til verneombud eller Administrativ leder.

Studenter

Den enkelte student er ansvarlig  for å følge de til enhver tid gjeldende regler for opphold i skolens lokaler, guidelines,  delta i nødvendig opplæring/innføringskurs for å kunne benytte seg av akademiets utstyr.  For mangler eller feil på utstyr og lignende skal dette omgående meldes fra om på skjema for avviksregistrering som leveres Administrativ leder.

Studenter er pålagt å benytte seg av verneutstyr der dette er nødvendig.  Bruk av verneutstyr er en del av den opplæring og de innføringskurs studentene er forpliktet til å delta i før de kan benytte seg av akademiets utstyr.

Guidellindes, signatur for mottatt og sertifisering i ephorte,

2.3.3 Ansvarskart

 HMS-organisasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

HØGSKOLESTYRET

 

 

 

 

 

 

 

 

HØGSKOLEDIREKTØR
Carl-Morten Gjeldnes

Oppgaver delegert fra direktør

PERSONALDIREKTØR
Jan-Olav Aarflot

Arbeidsgiver med HMS ansvar for verneområdet Akademiet for Scenekunst

Generelt:
Administrativ leder Anne Berit Løland

Bygningsmessig drift:
Leder Bygn.drift Bernt Evensen

 

HMS utvalg (ev. AMU)

 

VERNEOMBUD (ev. Hovedverneombud)

 

ARBEIDSTAKERE

 

 2.4    Verneområde, HMS-utvalg, HMS-koordinator og AKAN

Verneområde omfatter hele K-bygg, akademiets lokaler.  Ved bruk av leide lokaler må ansvarsforhold avklares i leiekontrakt mellom seksjonen og utleier.  

Administrativ leder fungerer som HMS koordinator og har oppgaver nevnt i felles IK-håndbok.

AKAN-arbeidet skal følge de retningslinjer som er beskrevet i ”Rusmiddelpolitikk ved Høgskolen i Østfold”, vedtatt av AMU.    

Akan kontakt:   Pea Hov

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) studiested Fredrikstad

3. INTERNKONTROLLRUTINER

3.1 Brannvern

Organisering av brannsikkerhetsarbeidet: 

Brannvernleder har ansvaret for brannsikkerhetsarbeid ved seksjonen, og er den person myndighetene skal forholde seg til ved ev. brann/branntilløp.

 • Utarbeidelse og oppfølging av tekniske brannverntiltak i samarbeid med eier.
 • Organisering av det interne brannsikkerhetsarbeidet.
 • Utarbeidelse av varslingsprosedyre og pliktfordeling.

All brannverndokumentasjon foreligger i egen brannvernmappe og inngår som en del av dette IK-system.  Hele bygget er sprinklet.

Brannvernleder: Jon Jacobsen, vaktmester

3.2 Aktivitetsplan for HMS-arbeidet

Med bakgrunn i kartlegging og innspill fra tilsatte på HMS-samtale og vernerunder skal det utarbeides en aktivitetsplan for helse-, miljø- og sikkerhet ved hver driftsenhet.  Driftsenhetsleder/avdelingsleder skal i samarbeid med verneombud utarbeide dette.

Sist utfylte aktivitetsplan for aktuelle driftsenheter innenfor verneområdet er arkivert IK-systemets del III.

3.3       Vernerunde

Administrativ leder og verneombud (ev. hovedverneombud) foretar vernerunde 1 gang pr. år.(vår).  Administrativ leder er ansvarlig for revisjon av internkontrollhåndboken en gang i året, og foretar oppdatering mht. forandring av virksomheter, lokaler, ansvarsforhold, nye instrukser og forskrifter o.l.

Representant for bygg og studiestedsadmnistrasjon bør også delta.

3.4       Avvik og avviksbehandling

Alle ansatte er ansvarlig for å rapportere avvik som oppdages til nærmeste overordnede.  Den som har fått delegert ansvarsområde skal behandle avvik innen sitt område.   Sporadisk avvik rapporteres til områdeansvarlig og verneombud.  Avvik som inkluderer flere ansvarsområder rapporteres videre til administrasjon v/ Administrativ leder og korrektive tiltak utarbeides og iverksettes.

Hovedvernombudet skal alltid informeres om avvik og korrektive beslutninger.

Hendelser og forhold som skal rapporteres.

 • Ulykker som medfører personalskade/dødsfall, fraværskade og førstehjelpskader.
 • Ulykker (inkl. brann og eksplosjoner) som materielle skader.
 • Forhold som kan føre til yrkessykdommer.
 • Miljøutslipp utover tillatt nivå.
 • Nesten- ulykker som kunne ha resultert i type ulykker som spesifisert ovenfor.

Avvik meldes gjennom systemet Si ifra.

Varsling og registrering av skader og ulykker.

Alle ansatte plikter å varsle nærmeste overordnede når en ulykke eller en nestenulykke har inntruffet. Studenter varsler Administrativ leder når ulykken eller nestenulykken har inntruffet.

Informasjon om ulykker og nestenulykker informeres alltid om på månedlige plenumsmøter gjennom hele studieåret.

Verneombud samler kopi av alle skadeskjemaer, og disse gjennomgås regelmessig av lokalt AMU. Kopi av skadeskjemaene skal oppbevares i IK-håndboken.

Kopi skal også sendes sentralt AMU og Arbeidstilsynet.

4. OPPLÆRING

Nytilsatte/studenter

Fellesinformasjon som inngår i sentral dokumentasjon del II, informasjon om helse-, miljø- og sikkerhet til nytilsatt ved HiØ, deles ut til nytilsatte samt at de får informasjon om brannvern og selve IK-systemet. Studenter får informasjon ved studiestart om brannvern, rutiner og informasjon om sprinkelanlegg. Alle studentene får førstehjelpskurs.  Prosjektlærere/timelærere og utv.stud. får informasjon av Administrativ leder v/ankomst. 

Dokumentasjon

Den enkelte leder skal ha oversikt over hvilken HMS-opplæring den enkelte medarbeider har.

Opplæringen skal:

 • omfatte en innføring i hvordan verne- og miljøarbeid skal drives
 • gi kunnskaper om ergonomi, belysning, klima og trivselskapende tiltak
 • gi kunnskaper om ulykkesvern, herunder forebyggende tiltak, bruk av personlig verneutstyr med mer
 • gi innføring og orientering om Arbeidsmiljøloven og andre lover og regler som gjelder dette området – I tillegg må verneombud få opplæring innenfor spesielle områder etter behov.

Innenfor verneområdet skal følgende ha opplæring i form av 40 timers grunnkurs i HMS:  Alle med lederansvar og alle som har oppgaver innefor HMS, verneombud, medlemmer av LAMU og HMS koordinator. Følgende personer har 40 timers kurs:

Akademiet:

Anne Berit Løland, Administrativ leder og HMS koordinator
Hans Ove Granath, verneombud

Bygningsmessig drift:  

Bernt Evensen, leder bygn. drift

5. INNKJØP

Ved innkjøp av kjemikalier, verkstedsutstyr, sceneteknisk utstyr og kontorutstyr som kan innebære helse- og miljøfare, skal den som står for innkjøpet se til at varen er merket på forskriftmessig måte og at datablad eller annen instruks gir råd for behandling ved uhell, for bruk og oppbevaring.

Ved innkjøp av teknisk utstyr og tekniske innretninger skal helse-,miljø-og sikkerhetskrav gjøres gjeldende ovenfor leverandør der dette er relevant. (F.eks med hensyn til støy, gass, avskjerming med mer)

6. SERTIFISERING

Offentlig myndighet via offentlig godkjent sertifiseringsorgan, sertifiserer følgende utstyr/tekniske innretninger :

            Krankontrollen scenetrekk med maskinelt heisverk.

7. KJEMIKALIER OG GASS

Kjemikalielagring

Kjemikalielagring, herunder oljebasert maling lagres i eget låsbart giftskap, med avtrekk ut i friluft.

Av lim er det spesielt epoxy-lim som oppbevares i giftskap. Vanlig trelim oppbevares i treverksted.

Imidlertid lagres studentmateriell som akrylmaling, verniss-spray o.l. i vanlige stålskap uten avtrekk.

Gass

Pr. dato benyttes ingen typer gass ved verkstedene.

8. AVFALLSHÅNDTERING 

Papiravfall fra kontorer og verksteder blir tatt hånd om av de ansatte, samt vaktmester og kastet i returkasser . Annet avfall blir tømt av renholdspersonell.  Containere for retur av metall, tre og betong er plassert på vestsiden av bygg for ingeniørfag. Spesialavfall håndteres av vaktmester.

9. DOKUMENTASJON

For hvert ansvarsområde er det utarbeidet oversikt over lokaler, utstyr, maskinell utrustning, brann- og verneutstyr.   

For de respektive bruksrom er også beskrevet ansvarlig for drift og vedlikehold. For utstyr og maskinell utrustning som har betydning for helse, miljø og sikkerhet er det utarbeidet forskrifter og instrukser.

9.1.1 Ansvarsområde verksteder

Vi har følgende verksteder ved Akademi for scenekunst         

Rom 03              Work shop / Verksted (59 kvm)

Dette verkstedet  benyttes først og fremst  til  tredimensjonale arbeider i ulike materialer, leire, gips, isopor o.l. Dessuten benyttes verkstedet til ulike typer malearbeider, og andre type arbeider som medfører avgassing. Verkstedet er forøvrig utstyrt med eget godkjent avsug for gasser.

Alt arbeid med lodding o.a. skal foregå i dette rommet og avsug skal benyttes.

Rom 31  Atelie (131 kvm)

Individuelle arbeidsplasser for scenografistudenter. Benyttes også til undervisning.

Computere for scenografisk arbeid og arbeidsbord for modellbygging.

Uteareale        

Alle arbeider som innebærer åpen varme eller gnist, foregår utendørs etter avtale med vaktmester.                  

9.1.2 Interne kontrollrutiner

Lærer har ansvaret for at undervisningsutstyr i verkstedene kontrolleres, dessuten at forskrifter/instrukser for kjemikalier, maskiner og annen teknisk utrustning som har betydning for helse, miljø og sikkerhet, til enhver tid er ajourført og oppdatert og er bekjentgjort og distribuert til ansatte og studenter. Verne- og sikkerhetsutstyr skal til enhver tid sjekkes og vedlikeholdes.

9.1.3 Oversikt over rom/maskiner/utstyr i verksteder

ROM MASKINER/UTSTYR REF. DIV.

 03

Workshop / verksted

 

 

Eget avsug for gasser, som frigjøres ved maling, isoporskjæring o.l.

Kjemikalielagring, herunder oljebasert maling lagres i eget låsbart giftskap, med avtrekk ut i friluft.

Akrylmaling er oppbevart i eget stålskap.

Utstyr :

 • Liten båndsag
 • Kapp- og gjerdings-sag
 • Søylebormaskin
 • Diverse håndverktøy
 • Batteridriller
 • Verkstedet er utstyrt med brannteppe
 • Verkstedet er utstyrt med egen førstehjelps-tavle m/øyedusjflasker

Retningslinjer for arbeid i dette verkstedet, se bilag i IK-system del II.  

 

 

Oppslag om retningslinjer i rom.

 

31

Scenografi / Atelier

 • Atelier er scenografi-studentenes arb.lokaler
 • Det foregår underv. og atelierarbeid i lokalene
 • Utstyr :
 • Arbeids/kuttebord stort. Lagerhyller for foamboard.
 • Kuttesaks for papir.
 • Tegnebord
 • Computere
 • Kopi/printer
 • Vask
 • Atelier er utstyrt med  førstehjelps-tavle 

 

 

44 – 44.1

 

Kostyme / Syrom

Rom for oppbevaring av kostymer og ”propps”

Brukes som syrom.

Utstyr :

 • Symaskiner med tilhørende utstyr

 

 

 

9.2.1  Ansvarsområde scenetekniske rom

Rom 02 Rom lab (154 kvm)

Benyttes i første rekke til prosjekt og undervisning for scenograf og skuespillerstudentene. Videre er salen benyttet til visninger av scenograf- og skuespiller- prosjekter. Ved slike visninger er det for det meste et «internt» publikum (studenter, lærere, øvrige ansatte), men ved offentlige visninger, seminarer har vi også et «eksternt» publikum.

Rom 05 Teknisk lager (51,5 kvm)

Lagerrom for undervisningsmateriell og utstyr.

Rom 06 Lager Black box

Lagerrom for undervisningsmateriell og utstyr.

Rom 08  Black box (279 kvm)

Benyttes i første rekke til undervisning for skuespillerstudentene. Videre er salen benyttet til visninger av scenograf- og skuespiller- prosjekter. Ved slike visninger er det for det meste et «internt» publikum (studenter, lærere, øvrige ansatte), men ved offentlige visninger, seminarer har vi også et «eksternt» publikum.

Rom 21 Drawing (85,5 kvm)

Prosjekt- og undervisningsrom for tegning og maling

Rom 22 Greyroom (85,3 kvm)

Arbeidsstudio

Benyttes i første rekke til undervisning for skuespillerstudentene. Videre er salen benyttet til visninger av scenograf- og skuespiller- prosjekter. Ved slike visninger er det for det meste et «internt» publikum (studenter, lærere, øvrige ansatte), men ved offentlige visninger, seminarer har vi også et «eksternt» publikum.

Rom 23 Blueroom (121,8 kvm)

Arbeidsstudio

Benyttes i første rekke til undervisning for skuespillerstudentene. Videre er salen benyttet til visninger av scenograf- og skuespiller- prosjekter. Ved slike visninger er det for det meste et «internt» publikum (studenter, lærere, øvrige ansatte), men ved offentlige visninger, seminarer har vi også et «eksternt» publikum.

Rom 25 Medialab (50,5 kvm)

Prosjekt- og undervisningsrom for multimedia-prosjekter

Rom 39 Impro (187,8 kvm)

Benyttes i første rekke til undervisning for skuespillerstudentene. Videre er salen benyttet til visninger av scenograf- og skuespiller- prosjekter. Ved slike visninger er det for det meste et «internt» publikum (studenter, lærere, øvrige ansatte), men ved offentlige visninger, seminarer har vi også et «eksternt» publikum.

Rom 45 Dance (172 kvm)

Benyttes i første rekke til undervisning for skuespillerstudentene. Videre er salen benyttet til visninger av scenograf- og skuespiller- prosjekter. Ved slike visninger er det for det meste et «internt» publikum (studenter, lærere, øvrige ansatte), men ved offentlige visninger, seminarer har vi også et «eksternt» publikum.

9.2.2  Bemanning

Teknisk sjef ansatt i hel stilling, ekstra bemanning leies inn etter behov.

9.2.3  Interne kontrollrutiner

Teknisk sjef har ansvaret for at maskiner og utstyr i kontrolleres av fagkyndig personell, dessuten at forskrifter/instrukser for maskiner og annen teknisk utrustning som har betydning for helse, miljø og sikkerhet, til enhver tid er ajourført og oppdatert. Verne- og sikkerhetsutstyr skal til enhver tid sjekkes og vedlikeholdes.

9.2.4.   Oversikt over rom / maskiner/ utstyr i rom

# ROM
(kvm)
MASKINER/UTSTYR REF.

01

Vrimle 1.etg

44,8 kvm

Vrimle 1etg. inneholder:

 • Brannslangeskap.
 • Vogner for transport.

 

01.1

El

3,8 kvm

El inneholder:

 • El sentral – sikringer for el uttak 1.etg.

 

02

Rom lab

153,9 kvm

Rom lab inneholder følgende utstyr:

 • Kroker i tak for rør rigg.
 • 400V 63A uttak for dimmer.
 • Vask.
 • 2 stk sluk i gulv.
 • Førstehjelpstavle i verksted rom (Inkl beholder for isposer).

 

 

Egen opplæring mht. utstyr og sikkerhet blir gitt.  Se punktet ”studentopplæring”.

08

Black box

279 kvm

Black box inneholder følgende utstyr:

 • 20 computerstyrte el motordrevne lystrekk.
 • Lystyring DMX signalanlegg.
 • Brannslangeskap.
 • Førstehjelpstavle og beholder for isposer i teknisk lager (tilstøtende rom).

Egen opplæring mht. utstyr og sikkerhet blir gitt.  Se punktet ”studentopplæring”.

Oppslag om retningslinjer for bruk av utstyr i Black box.

Oppslag belastningstabell maksimal last for lystrekk, plassert på vegg i Black box.

 

www.krankontrollen.no

06

Black box lager

72,4 kvm

Black box lager inneholder:

 • Sceneteknisk utstyr.
 • Vask.
 • 2 stk sluk i gulv.

 

Egen opplæring mht. utstyr og sikkerhet blir gitt.  Se punktet ”studentopplæring”.

05

Teknisk lager

51,5 kvm

Teknisk lager inneholder:

 • Teknisk utstyr.
 • Dimmer anlegg.
 • Benker og bord for vedlikehold av utstyr.
 • Førstehjelpstavle og beholder for isposer.

Egen opplæring mht. utstyr og sikkerhet blir gitt.  Se punktet ”studentopplæring”.

05.1

Skift/garderobe

9,9 kvm

Rommet inneholder:

 • Speil og bord.

 

 

05.2

Dusj og WC

3,4 kvm

Rommet inneholder:

 • Dusj.
 • Håndvask.
 • WC.
 

20

Vrimle 2. etg

16,6 kvm

Vrimle 2. etg inneholder:

 • Brannslangeskap.
 • Hyller for oppbevaring av undervisningsutstyr.
 • Førstehjelpstavle i korridor (Inkl beholder for isposer).

 

20.1

EL

3,8 kvm

El inneholder:

 • El sentral – sikringer for el uttak 2.etg.
 • Styring for solblending vinduer 2.etg.
 

21

Drawing

85,5 kvm

Drawing / tegnerom inneholder:

 • Stativ for papirruller.
 • Staffelier.
 

22

Grey room

65,3 kvm

Blue room inneholder følgende utstyr:

 • Kroker i tak for rør rigg.
 • 400V 32A uttak for dimmer.
 • Førstehjelpstavle i korridor utenfor studio (Inkl beholder for isposer).

Egen opplæring mht. utstyr og sikkerhet blir gitt.  Se punktet ”studentopplæring”.

 

 

Oppslag belastningstabell maksimal last for opphengskroker, plassert på vegg Grey room

23

Blue room

121,8 kvm

Grey room inneholder følgende utstyr:

 • Kroker i tak for rør rigg.
 • 400V 63A uttak for dimmer.
 • Førstehjelpstavle i korridor utenfor studio (Inkl beholder for isposer).

Egen opplæring mht. utstyr og sikkerhet blir gitt.  Se punktet ”studentopplæring”.

Oppslag belastningstabell maksimal last for kroker i tak, plassert på vegg i Blue room

25

Medialab

50,5 kvm

Medialab inneholder:

 • Computere og annet utstyr for lyd og bilderedigering.
 • Lys – modell stativ.

 

25.1

Lager

11,4 kvm

Lager inneholder:

 • Utstyr til administrasjon og undervisning.
 • Arkivmatriell.

 

30

Vrimle 3.etg

97,3 kvm

Vrimle i 3.etg inneholder:

 • Inngangsdør kodelås fra uteareal.
 • Te – kjøkken.
 • Brannslangeskap.

 

30.1

EL

? kvm

El inneholder:

 • El sentral – sikringer for el uttak 3.etg.
 • Styring for solblending vinduer 3.etg.

 

31

Scenografi / Atelier

131,4 kvm

Scenografi / Atelier inneholder følgende utstyr:

 • Tegnebord
 • Arbeids/kuttebord stort. Lagerhyller for foamboard.
 • Kuttesaks for papir.
 • Computere.
 • Kopi/printer.
 • Atelier er utstyrt med  førstehjelps-tavle. 

 

32

Administrasjon

180,7 kvm

Administrasjon innholder følgende:

 • Åpent kontorlandskap 8-9 stk arbeidsstasjoner.
 • 4 stk single kontorer.
 • 1 stk internt møterom.
 • Kopi/ printer rom.
 • Kontorlandskapet er ”bio – office”.

 

33

Oppholdsrom skuespillere

66,7 kvm

Oppholdsrom skuespillere inneholder:

 • Computere.
 • Stoler, sofaer og bord.
 • Hyller.

 

33.1

Lager Impro (intern)

11,2 kvm

Lager Impro intern inneholder:

 • Midlertidig lager.

 

34.1 Kontor

4,9 kvm

Kontor innholder:

 • 1 stk arbeidsstasjon.

 

34.2

Kontor

5,1 kvm

Kontor innholder:

 • 1 stk arbeidsstasjon.

 

34.3

Kontor

5,4 kvm

Kontor innholder:

 • 1 stk arbeidsstasjon.

 

35

Edit/

Lydstudio

13,8 kvm

Edit/Lydstudio inneholder følgende utstyr:

 • Teknisk utstyr for Lydopptak.
 • Brannslukkeapparat.

 

Rommet har ikke overrisling/ sprinkelanlegg

Brannslukkerapparat er plassert i rommet.

38

Garderobe

12,9 kvm

Garderobe inneholder:

 • Garderobeskap
 • Benker
 • Dusjer

 

38.1

WC

2,8 kvm

WC inneholder:

 • WC
 • Håndvask

 

39

Impro

187,6 kvm

Impro rom inneholder følgende utstyr:

 • Kroker i tak for rør rigg.
 • 24 stk Dimmer/Strømuttak i tak for lysstyring.
 • Brannslangeskap
 • Førstehjelpstavle i korridor utenfor rom (Inkl beholder for isposer).

Egen opplæring mht. utstyr og sikkerhet blir gitt.  Se punktet ”studentopplæring”.

 

 

Oppslag belastningstabell maksimal last for kroker i tak, plassert på vegg i Impro

40

Garderobe

12,9 kvm

Garderobe inneholder:

 • Garderobeskap.
 • Benker.
 • Dusjer.
 

40.1

WC

2,8 kvm

WC inneholder:

 • WC
 • Håndvask
 

41

Lager Impro

22,3 kvm

Lager Impro inneholder følgende utstyr:

 • Dimmeanlegg, patchpanel for lyskurser i tak for Improrom.

Egen opplæring mht. utstyr og sikkerhet blir gitt.  Se punktet ”studentopplæring”.

Oppslag bruk av patchpanel plassert på vegg i Lager impro.

42

Vaskerom / kjøkken

11,9 kvm

Vaskerom / kjøkken inneholder:

 • Vaskemaskin.
 • Tørkemaskin.
 • Sluk i gulv.
 • Vask – kum.
 • Oppvaskmaskin.
 • 2 stk kjøleskap.
 • Skap.
 • Benk.
 • Komfyr med ”timer”
 • Avtrekksvifte (over komfyr)
 

43

Lager Dance

28,6 kvm

Lager Dance inneholder:

 • Trening og gymnastikk utstyr.
 

44

Søm/tekstil

34,4 kvm

Søm tekstil inneholder:

 • Symaskiner
 • Arbeidsbord
 • Strykejern og brett
 

44.1

Kostymelager

14,1 kvm

Kostymelager inneholder:

 • Klesstativ.
 • Hyller.
 • Kostymer.
 

45

Dance

172,0 kvm

Dance / dansesal inneholder følgende utstyr:

 • Dansegulv.
 • Brannslangeskap
 • Førstehjelpstavle i korridor utenfor rom (Inkl beholder for isposer)

 

46

Korridor

80,1 kvm

Korridor inneholder:

 • Posthylle for studentene
 • Salong
 • Garderobeskap
 • Timer for ventilasjon rom 45 dance
 • Brannslangeskap
 • Førstehjelpsstasjon.
 • Exit til A-bygg
 

46.1

Forrom garderober – wc

4,1 kvm

 

 

 

           

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 12. sep. 2018 11:28