Miljøarbeidet ved HIØ

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler for Høgskolen i Østfold (HiØ) om at vi skal være beviste i våre valg for å sette så lite fotavtrykk som mulig. For å få til dette må vi omstille oss til en høgskole hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Høgskolen er i et grønt skifte, det skjer en overgang og en bevistgjøring i hele organisasjonen, til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn før. Det vil være krevende, men fullt mulig.

Et større tiltak innen det grønne skifte ble vedtatt av Høgskolestyret. Høgskolen i Østfold er blitt miljøsertifisert i løpet av sommer 2021 gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Høgskolen er i gang med campusutviklingsplaner for Fredrikstad og Halden. Bærekraftig utvikling er en sentral pilar i dette arbeidet.

Miljøpolicy ved HiØ

HiØ skal benytte kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig tenkning i virksomhetens utdanning, forskning og kunstneriske utviklingsarbeid. HiØ skal på en systematisk måte bidra til at samfunnsmålene om bærekraftig utvikling nås.

HiØ skal kontinuerlig forbedre miljøprestasjonene. Miljøarbeidet skal være forankret i styringsprosessene og følges opp regelmessig gjennom mål, planer og rapportering. Miljøarbeidet skal involvere brukerne og påvirke studenter og ansatte til å gjøre gode miljøvalg og spre gode miljøholdninger.

HiØ skal være en helsefremmende arbeidsplass, og arbeide systematisk med helse, miljø, sikkerhet og beredskap for å nå høgskolens mål slik de er beskrevet i HMS internkontroll.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet arbeidet til HiØ, er beskrevet  i  handlingsplanen som årlig rapporteres inn til Miljøfyrtårn.

Miljøsertifisering

HiØ er miljøsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent merkeordninger, og bidrar til at høgskolen kan oppfylle flere av FNs bærekraftsmål. Gjennom årlige klima- og miljørapporter vil HiØ synligjøre sin miljøinnsats og miljøforbedringer.

Klima- og miljørapport

  • Det er en klima- og miljørapport pr campus
  • Rapportene sendes inn til Stiftelsen Miljøfyrtårn før 1. april hvert år
  • Rapporten synliggjør miljøbelastninger, mål, tiltak og resultater på miljøarbeidet
  • Hvert tredje år er det en resertifisering, der man går gjennom kriteriene på nytt.
  • Klima- og miljørapport, Campus Halden 2020 - kommer
  • Klima- og miljørapport, Campus Fredrikstad 2020 - kommer

Kildesortering

Hjelp oss med å kildesortere slik at vi kan redusere restavfallet. Ta med søppelet ditt og kast det på nærmeste miljøstasjon som står utplassert på flere steder i Halden og i Fredrikstad. Du vil merke at det ikke finnes søppelbøtter i klasserom og dette er et bevisst valg.

Ta en titt på kildesorteringsinstruksen

Transport

HiØ oppfordrer ansatte og studenter til å velge miljøvennlige reisealternativer:

HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en viktig del av HiØ for å sikre at både ansatte og studenter er ivaretatt i alle ledd i organisasjonen. 

Energi

HiØ har implementert ett system for kontroll og oppfølging av energibruk i alle arealer i systemet Energinet for Halden og Fredrikstad. I tillegg utarbeides en Enøkrapport på tekniske anlegg for å gi indikasjoner på hvor man kan spare energi.

Miljøtips

HiØ oppfordrer alle studenter og ansatte til å tenke miljø i sine handlinger og har satt opp noen mljøtips. Vi er avhengige av din hjelp. 

  • Skriv ut mindre – think before you print
  • Makuler mindre – makuler bare sensitive opplysninger
  • Kildesorter – sorter og kast riktig på miljøstasjonene
  • Slukk lyset når du forlater et rom

Takk for at du er en miljøambassadør!

Publisert 12. mars 2021 10:06 - Sist endret 22. sep. 2021 13:54