Retningslinjer for avfallshåndtering ved HiØ Halden

Ved studiested Halden er det utarbeidet egne retningslinjer for håndtering av avfall.

Formål

Retningslinjene har som formål å sørge for at HiØ, Remmen, har avfallshåndtering i henhold til myndighetenes krav og interne forpliktelser. Remmen skal oppnå en forskriftsmessig behandling av avfallet slik at det ikke skjer personskader eller skader på naturen og for å unngå ubehagelig lukt og uorden i bygningen.

Anvendbarhet

Denne retningslinjen gjelder for alle HiØ sine tilsatte, innleid personell og studenter i Remmen.

Definisjoner

Normalavfall:

 • Alt vanlig forbruksavfall som ikke kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.
 • Eksempler på normalavfall på bedriften er vanlig kontoravfall og papp-/papiravfall.

Spesialavfall:

 • Farlig avfall og problemavfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.
 • Eksempler på spesialavfall ved er kjemikalier, lysrør og –pærer og elektronikkavfall.

Referanser

Eksterne referanser

 1. Forskrift om spesialavfall, SFT 1994
 2. Liste over spesialavfall etter den europeiske avfallskatalog (EAK)
 3. Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter
 4. Forskrift om miljøskadelige batterier

Roller, ansvar og myndighet

Byggningsmessig drift har ansvar for å oppdatere denne prosedyren.

Den enkelte tilsatte er ansvarlig for å følge denne prosedyren og det er lederens ansvar å sørge for at hver enkelte i sin avdeling følger prosedyrene.

Byggningsmessig drift har ansvaret for mindre normalavfall direkte ved arbeidsstasjonene og spesialavfall fra oppsamlingsplassen og frem til mottaksinstans for avfallet.

Prosedyre

Avfallshåndtering

Normalavfall:

 • Kontoravfall legges i de vanlige avfallsbøttene som tømmes av renholdspersonalet. Unngå skarpe gjenstander som kan skade renholdspersonalet.
 • Papiravfall som kan resirkuleres samles i spesielle beholdere merket med resirkulering og tømmes ved behov av vaktmester. Beholdere står utplassert ved miljøstasjoner plassert strategiske steder i bygget. En egen beholder for papir til makulering er utplassert. Den enkelte må selv tømme papiret fra kontoret i disse beholderne.
 • Papp brettes sammen og legges ved miljøstasjoner. Vaktmester vil fjerne papp samtidig med tømming av papirbeholdere.
 • Matavfall legges i beholdere beregnet for dette (utplassert på bl.annet kjøkken), tømmes av renholdspersonale.

Spesialavfall:

 • Elektronikkavfall legges i egne beholdere som er satt opp og merket i lokalene i tillegg kan dette legges direkte i miljøcontainer.
 • Kjemikalieavfall skal legges i miljøcontainer.
 • Lysrør og -pærer skal legges i miljøcontainer, leveres til leverandørene vi kjøper fra.
 • Batterier skal legges i miljøcontainer.

HiØ har ansvar for at avfall sorteres og legges i korrekt container, Statsbygg har ansvar for å plassere ut og for å tømme containere.

Sist oppdatert: 2007

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 14. mai 2018 10:38