Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Høgskolen i Østfold samarbeider med bedriftshelsetjenesten Stamina Helse om levering av forebyggende helsetjenester for sine ansatte. Avtalen skal sikre bistand i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet for hele virksomheten.

Logo - Stamina Helse

Å forebygge er viktigst

Bedriftshelsetjenesten (BHT) arbeider med spørsmål knyttet til sammenhengen mellom arbeid og helse. Hensikten er å forebygge at ansatte får skader, plager eller sykdom av å arbeide i bedriften. BHT bistår de ansatte, vernetjenesten og ledelse i det kontinuerlige arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsplasser.

Bedriftshelsetjenestens overordnede oppgaver:
• Være bedriftens samarbeidspartner innenfor arbeid som omhandler helse- miljø og sikkerhet (HMS)
• Bidra til helsefremmende arbeidsplasser
• Bidra til at de ansatte har det bra og trives på jobb

HMS - handlingsplan

I samarbeid med Stamina Helse utarbeider bedriften årlig en handlingsplan for de HMS-aktivitetene BHT skal bistå med. Bedriften har en fast kontaktperson hos Stamina Helse som følger opp planen og sørger for at de aktivitetene som er satt opp i planen blir levert på riktig tid og med riktig fagkompetanse. Handlingsplanen er styringsgivende for leveransene og skal bidra til et systematisk og målrettet HMS- arbeid som skal komme hele bedriften til gode.

Hva gjør du som ansatt hvis du blir syk – bedriftslege eller fastlege?

Hvis plager og sykdom skyldes arbeidet, vil BHT kunne tilby deg time hos bedriftslege. Bedriftslegen jobber først og fremst med yrkesrelaterte helsespørsmål. Dersom plagene/sykdommen ikke er yrkesrelatert, bør du ta kontakt med din fastlege.

Hovedområder som BHT kan / skal bistå med

 • Samarbeidsmøter og planarbeid
 • Telefonrådgiving i arbeidsmiljøspørsmål for ledere og ansatte
 • HMS-kartlegging (vernerunder) og risikovurdering for forbedring av arbeidsmiljø
 • Deltakelse i HMS-utvalg (AMU, LAMU, AKAN og sykefravær)
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Sykefraværsarbeid (System- og individnivå)
 • Ergonomiske kartlegginger og vurderinger
 • Livsstil og helse
 • Arbeidsmiljøkartlegginger
 • Psykososiale kartlegginger og vurderinger
 • Psykologisk førstehjelp og støttesamtaler etter kritiske hendelser
 • Rusforebygging, rådgivning
 • Jordmortjeneste ( Tilrettelegging av arbeid for den ansatte)
 • Helsekontroller
 • Vaksinering knyttet til arbeid
 • Tilbud om massasje der den muskulære årsaken kan relateres til forhold på arbeidsplassen
 • Yrkeshygienisk bistand (kartlegging av inneklima, støy og kjemikalier)
 • Kurs og opplæring

Taushetsplikt

Alle ansatte i BHT har en fri og uavhengig rolle, og er bedriftens objektive og faglige rådgivere når det gjelder HMS og arbeidsmiljøspørsmål.

Ansatte i BHT har taushetsplikt.

I noen tilfeller har man opplysningsplikt, f.eks. når lege er sakkyndig ved helsesertifisering (off-shore, sjøfart, sjåfører o.l.), der konklusjonen blir formidlet til arbeidsgiver.

Bestillingsrutiner

Bestilling av tjenester fra BHT skal være i henhold til den avtalen som ligger til grunn mellom
bedriften og Stamina Helse. Det skal gjøres med samtykke fra den personen i bedriften som har rett til å bestille.

Ta derfor kontakt med din nærmeste leder, HMS-koordinator, verneombud dersom du har behov for bistand fra BHT. Jfr arbeidstilsynets veiledning skal alle arbeidstakerne fritt og uten arbeidsgivers forhåndssamtykke kunne kontakte sin BHT i arbeidsmiljøspørsmål.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Inge Buch
HMS-rådgiver / yrkeshygieniker
Telefon: 483 07 918
Epost: Inge.buch@staminagroup.no

Halden:
Johan Stangs plass 2
1767 Halden

Fredrikstad:
Wilbergjordet 1
1605 Fredrikstad

Sentralbord Østfold: 400 01 720
Sentralbord Stamina Helse: 40 00 17 09

 

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 7. mai 2019 13:00