Organisering, ansvar og myndighet

Organisering

Høgskolens styre er høgskolens øverste ledelse. Styret ledes av rektor (Lov om universiteter og høgskoler - LUH - § 4).

Høgskoledirektør er administrativ leder for HiØ. Høgskolen er organisert i driftsenheter.

Driftsenheter Administrative ledere
Avdeling for velferd (HV) Dekan
Avdeling for informasjonsteknologi (IT) Dekan
Avdeling for ingeniørfag (IR) Dekan
Avdeling for lærerutdanning (LU) Dekan
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) Dekan
Akademi for scenekunst (AK) Administrativ leder
Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
(Fremmedspråksenteret)
Leder

Fellesadministrasjonen

Høgskoledirektør

 • HR-enheten

Direktør

 • Økonomi og driftsenheten
Direktør
 • Forskningsenheten
  • Bibliotek

Direktør

 • Leder
 • IKT-enheten
  • IT-drift
  • Markeds- og kommunikasjonsenheten

IKT-direktør

 • Leder
 • Leder
 • Studieenheten
Direktør
 • HiØ Videre
Direktør

  Avdelingene har avdelingsstyrer. Akademi for scenekunst har seksjonsstyre.

  Ansvar og myndighet

  Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

  Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

  I tillegg har man ansvar i henhold til UHL § 4-3 nr. 2: " Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd." Dette skal innarbeides som en naturlig del av internkontrollen.

  Rektor og prorektor
  Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnete ansvar for ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med den. Rektor, og i dennes sted, prorektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer og utvalg. UHL § 10-1 b.

  Høgskoledirektør
  Høgskoledirektøren har det overordnede ansvar. Arbeidsgivers plikter er gitt i Arbeidsmiljølovens kap. 2

  HR-direktør
  Høgskoledirektøren har delegert det daglige og koordinerende ansvaret for HMS-arbeidet til HR-direktøren.
  HR-direktøren er systemansvarlig for internkontrollen ved høgskolen og har ansvar for intern revisjon av denne.

  Leder for driftsenhet
  Med leder for driftsenhet menes dekan, kontorsjef Akademi for scenekunst, administrasjonssjef, IT-driftssleder og biblioteksleder som er arbeidsgiver i henhold til AML kap. 1 og har arbeidsgivers plikter i henhold til AML kap. 2. HR-direktør har tilsvarende ansvar ved Fellesadministrasjonen.

  Leder for driftsenhet har ansvar for at virksomheten er innrettet, vedlikeholdt og at arbeidet blir planlagt, organisert og utført i samsvar med bestemmelsene gitt i medhold av AML - særlig kap. 2 - 5.

  Flere arbeidsgivere
  Der det er flere arbeidsgivere i samme verneområde, har dekan/direktør ansvar for samordning av den enkelte driftsenhet verne- og miljøarbeid.
  Ledere som har arbeidsgiver- og budsjettansvar for deler, f. eks administrasjonssjef, IT-drift og bibliotek, har ansvar for oppfølging av egne ansatte, egne lokaler, eget utstyr og for samarbeid med dekan. Sammen skal de se til at man har forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakerne.

  Leder for driftsenhet kan delegere oppgaver til andre der det er naturlig. Dette skal dokumenteres på skjema for delegasjon.
  Oppgavene skal nedfelles i den enkeltes instruks. Den som har delegerte oppgaver, utfører oppgavene på vegne av lederen. Det skal ikke delegeres slike oppgaver til verneombudene da de har en tilsyns- og kontrollfunksjon.

  Samordning

  Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deler, felles aktiviteter eller områder.

  Ved inngåelse av avtaler på tjenester eller varer, eller ved anbud, skal HMS-forskriftens § 6 og øvrige HMS-krav følges.

  Leder må påse at de entreprenører eller leverandører virksomheten engasjerer, har en HMS-dokumentasjon og HMS-system som dekker de aktiviteter som skal utføres på en tilfredsstillende måte.

  Gjennomføring og dokumentasjon på kontroller, og bekreftelse på at disse er foretatt, tillegges lederen på det nivå hvor aktiviteten utføres.

  Arbeidsgivers plikter

  Daglig oppfølging skjer i den enkelte driftsenhet, med driftsenhetens leder som ansvarlig. Driftsenhetenes ledere har videre ansvar for at høgskolens internkontroll brukes og er oppdatert. Ved hvert sted som høgskolen er lokalisert skal det oppnevnes en lokal HMS-koordinator.

  Lederne skal

  • aktivt søke erfaring fra de ansatte
  • søke bistand hos verne-/helsepersonell der det er behov for det
  • se til at det settes felles mål for HMS-arbeidet ved avdelingen/eget ansvarsområde
  • revidere det systematiske internkontrollsystemet årlig
  • se til at det lages prioritert handlingsplan som en del av budsjettarbeidet
  • utarbeide periodevise planer for den enkelte avdeling/ansvarsområde i samarbeid med BHT (§ 7 i Forskrift om verne- og helsepersonale)
  • ta ansvar for at de ansatte er kjent med de lover, regler, forskrifter og rutiner som gjelder det arbeidet som utføres
  • sørge for at nyansatte får den nødvendige opplæring i og informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsforhold
  • sørge for at nødvendig regelverk er tilgjengelig og at nødvendig dokumentasjon finnes
  • se til at det sendes årlig rapport til høgskoledirektøren
  • se til at planlegging, gjennomføring og oppfølging av vernerunde skjer

  Arbeidstakers plikter

  Den enkelte ansatte har selv et ansvar for arbeidsforholdene og for å skape trygghet og trivsel både for seg selv og sine medarbeidere.
  Ansatte skal medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det organiserte verne- og miljøarbeid i virksomheten.

  Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Gjengjeldelse mot ansatt som varsler ihht. AML§ 2-4 er forbudt. Arbeidstaker skal legge forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold.

  Ansatte skal utføre arbeidet i samsvar med de bestemmelser, retningslinjer og instrukser som gjelder for HMS og kjenne til lover og forskrifter som gjelder eget arbeid. De skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader.

  Blir ansatte oppmerksomme på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, skal de, dersom de ikke selv kan rette på feilen eller mangelen, straks underrette arbeidsgiveren eller den arbeidsgiveren har gitt fullmakt, verneombudet og i nødvendig utstrekning andre de ansatte.
  Ansatte som anser at arbeidet ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, skal avbryte sitt arbeid.

  Ansatte som blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som de mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet, skal melde fra til arbeidsgiveren eller dennes representant.

  Ansatte som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje e.l. skal medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av tiltak/oppfølgingsplaner.

  Ansatte som har til oppgave å lede eller kontrollere andre ansatte, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og utførelse av de arbeidsoppgaver som hører under deres ansvarsområder.

  Teknisk personell

  Teknisk personell som driftspersonell og lab-ingeniører har ansvar for det daglige tilsyn og for at el-anlegg og andre installasjoner er i forskriftsmessig stand.

  Studentenes plikter

  Studentene anses som arbeidstakere i visse tilfeller; i disse tilfellene har studentene samme rettigheter og plikter som ansatte.

  Slike tilfeller kan være når:

  • studenter utfører aktiviteter som kan medføre fare for liv og helse, for eksempel lab. arbeid, feltarbeid eller lignende, og hvis dette arbeidet utføres som ledd i organisert undervisning (gjelder ikke i idrett/kroppsøving).
  • studenter har ulike tilsettingsforhold ved Høgskolen.

   

   

  Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 2. nov. 2021 09:07