Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget medlemmer

Arbeidsmiljøutvalget er oppnevnt for perioden 16.12.2021 til 31.12.2023.

Representerer Medlem Vara
Arbeidsgiver
 • Elisabeth Kihl-Stenrød HR sjef ( fast medlem)
 • Harald Holone,
  Dekan IIØ
 • Irina Engeness,
  Dekan LUSP
 • Jørgen H. Grønlund Direktør IKT
 • Vara fast medlem: Elin Corneliussen  (Direktør org.- og tjenesteutvikling)
 • Randi M. Sommerfelt, Dekan HVO
 • Anne Berit Løland, Avdelingsleder Akademiet
 • Jan L. Brynildsen, Avdelingsleder campus tjenester
Hovedverneombud
 • Ole Kristian Førrisdahl  fast medlem
 • -
Arbeidstaker
 • Siri Brynhildsen verneombud HVO
 • Henriette S. Jacobsen verneombud Akademiet
 • Tommy Nilsen verneombud Campus tjenester
 • verneombud                                      IIØ
 • Harald Oseland                  verneombud LUSP
 • Elise Jamissen                    verneombud Administrasjonen
Møterett
 • Avonova ved Inge Buch
 
Sekretær  

Utvalgets leder velges for ett år om gangen. Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Mandat og arbeidsoppgaver

"Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd." Dette gjøres gjennom systematisk kartlegging og undersøkelser i virksomheten, med påfølgende rapportering. Jmf AML § 7-2.

AMU skal også påse at alle ansatte får innsikt i arbeidsmiljøarbeidet, og tillitsvalgte får den pålagte og nødvendige opplæring for å ivareta sine oppgaver.

AMU plikter å utarbeide en årsrapport. Denne rapporten skal være tilgjengelig for ledelsen og de ansattes organisasjoner.

Valg av arbeidsmiljøutvalg

 • Arbeidsmiljøutvalget velges for to år om gangen.
 • Styret utpeker tre representanter for arbeidsgiver samt vara. Vervet for arbeidsgiversiden følger rollen - ikke person.
 • Hovedorganisasjonene utpeker 2 representanter samt vara for arbeidstakerne. Dersom en arbeidstakerrepresentant slutter i løpet av perioden, trer vara inn som fullverdig medlem.
 • Hovedverneombudet er fast representant i utvalget

Bedriftshelsetjenesten samt en utvalgt student har møterett med uttale- og forslagsrett.

HMS-rådgiver ivaretar sekretærfunksjonen i AMU.

Arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden veksler på ledervervet. Arbeidstaker har ledervervet i partallsår. Arbeidsgiver har ledervervet i oddetallsår.

HMS utvalg

Ved høgskolen i Østfold er det nedsatt lokale HMS utvalg fra 01.08.22 på det enkelte fakultet og avdelinger. HMS utvalgene arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø innenfor sine verneområder. Det er seks HMS utvalg består av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker. HMS utvalgene rapporterer til AMU. For informasjon se de lokale HMS utvalgene.

HMS utvalg HVO

HMS utvalg IIØ

HMS utvalg LUSP

HMS utvalg Akademiet for scenekunst

HMS utvalg Campustjenester

HMS utvalg Administrasjonen

Referater og rapporter

Rapporter og referater fra AMU ligger på høgskolens intranett. Ta kontakt med sentralt HMS-rådgiver dersom du ønsker innsyn.

 

 

Publisert 14. mai 2018 13:46 - Sist endret 20. jan. 2022 14:42